Odpowiedzialność cywilna członków rady nadzorczej w spółce akcyjnej polega na możliwości obciążenia go sankcją cywilnoprawną, najczęściej w postaci sankcji odszkodowawczej, z powodu zaistnienia stanu nagannie ocenianego przez przepisy prawa cywilnego (szkody), którą można powiązać z działaniem lub zaniechaniem członka rady nadzorczej.

Data dodania: 2017-03-18

Wyświetleń: 835

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków rady nadzorczej spółki akcyjnej wynika w znaczącej mierze z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Niemniej jednak, istotne regulacje szczegółowe w tym zakresie określone są również w innych ustawach. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, iż wobec członków rady nadzorczej spółki akcyjnej można wystąpić również z roszczeniem odszkodowawczym, mającym zakotwiczenie prawne w ogólnych przepisach, wyrażonych w Kodeksie cywilnym. Naprawienia szkody na zasadach ogólnych mogą domagać się zarówno akcjonariusze spółki, jak i osoby trzecie. Uzyskanie skutecznej ochrony prawnej w tym trybie wymaga wskazania podstawy prawnej oraz zaistnienia przesłanek odpowiedzialności po stronie członka rady nadzorczej.

 

Podstawowym przepisem, wprowadzającym odpowiedzialność cywilnoprawną członków rady nadzorczej, jest przepis art. 483 § 1 k.s.h., zgodnie z którym każdy członek rady nadzorczej odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem albo zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, chyba, że nie ponosi winy. Jednocześnie Kodeks spółek handlowych reguluje standard należytego wykonywania obowiązków przez członka rady nadzorczej. Powinien on dokładać w wykonywaniu swoich obowiązków nadzorczych staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

 

Odpowiedzialność cywilnoprawna członka rady nadzorczej, ustalona w art. 483 § 1 k.s.h. jest odpowiedzialnością wobec spółki. Oznacza to, iż spółka akcyjna jest podmiotem uprawnionym do domagania się ochrony prawnej z powodu wyrządzenia jej szkody przez funkcjonariusza rady nadzorczej. Za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, członek rady nadzorczej nie odpowiada w rozumieniu cywilnoprawnym przed akcjonariuszami spółki, jako że nie łączy go z nimi stosunek prawny. Odrębna osobowość prawna, przyznana spółce akcyjnej powoduje, iż to ona jest niezależnym podmiotem, mogącym dochodzić uprawnień odszkodowawczych w tym zakresie.

  

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena