Powiatowy Urząd Pracy może przeznaczyć środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobie, która jest zarejestrowana jako bezrobotna. Urząd Pracy przyznaje bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej (zwane dalej dotacją).

Data dodania: 2012-05-09

Wyświetleń: 1561

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dotacja nie może być przyznana:

- Jeżeli osoba bezrobotna złożyła już wniosek w innym Powiatowym Urzędzie Pracy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

- Jeżeli osoba bezrobotna otrzymała z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

- Jeżeli osoba bezrobotna była karana w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o dotację za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- Jeżeli działalność, która ma być podjęta w ramach dotacji, stanowi przejęcie innej działalności, wzmocnienie lub rozszerzenie działalności już istniejącej na rynku – zgodnie z wyjaśnieniami MgiP,

- Jeżeli wniosek nie jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

Przyznanie bezrobotnemu dotacji jest dokonywane na podstawie umowy cywilno-prawnej (poprzedzonej wnioskiem) zawartej przez Powiatowy Urząd Pracy z bezrobotnym na piśmie.

Dotacja stanowi pomoc de minimis i udzielana jest zgodnie z przepisami: rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minims (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006) lub rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), z wyłączeniem środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.


Powiatowy Urząd Pracy powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia złożonego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Powiatowy Urząd Pracy podaje przyczynę odmowy.

UWAGA!
Rejestracja działalności gospodarczej wskazanej we wniosku w organie ewidencyjnym może nastąpić dopiero po przyznaniu dotacji, podpisaniu umowy wraz z jej zabezpieczeniem oraz dzień po otrzymaniu środków na wskazany w umowie rachunek bankowy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena