Zgodnie z art. 907 §2 k.c.: jeżeli obowiązek płacenia renty wynika z ustawy, każda ze stron może w razie zmiany stosunków żądać zmiany wysokości lub czasu trwania renty, chociażby wysokość renty i czas jej trwania były ustalone w orzeczeniu sądowym lub umowie.

Data dodania: 2007-11-27

Wyświetleń: 5548

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zgodnie z art. 907 §2 k.c.: jeżeli obowiązek płacenia renty wynika z ustawy, każda ze stron może w razie zmiany stosunków żądać zmiany wysokości lub czasu trwania renty, chociażby wysokość renty i czas jej trwania były ustalone w orzeczeniu sądowym lub umowie.

Osobami uprawnionymi do wystąpienia z odpowiednim żądaniem są poszkodowany oraz zobowiązany do naprawienia szkody. Przepis art. 907 § 2 k.c. stanowi wyjątek od zasady res iudicata - powagi rzeczy osadzonej, ponieważ może prowadzić do zmiany poprzedniego wyroku.

Podstawą roszczenia z art. 907 k.c. mogą być tylko okoliczności dotyczące wysokości i czasu trwania renty, i to okoliczności zaszłe już po pierwotnym ustaleniu zakresu obowiązku rentowego orzeczeniem sądu lub umową. Nie można na podstawie art. 907 k.c. kwestionować samej zasady odpowiedzialności za powstałą szkodę na osobie, ani też
np. przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody46.

Zmianą stosunków uzasadniającą powództwo może być spadek siły nabywczej pieniądza47. Natomiast nie można stosować przepisu art. 358 § 3 k.c. o waloryzacji świadczenia pieniężnego. Jak przyjął SN w swoim orzeczeniu48 renta zasądzona na podstawie art. 446 § 2 k.c. wynika za zobowiązania niepieniężnego ze świadczeniem pieniężnym a klauzula waloryzacyjna odnosi się tylko do zobowiązań pieniężnych sensu stricto.

Żądanie zmiany renty obejmować może też okres sprzed wytoczenia powództwa, gdyż decydujący jest moment zmiany
stosunków, będących podstawą roszczenia z art. 907 k.c.49

45 Z. Radwański, Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2001, s. 217.
46 S. Garlicki, Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki., Warszawa 1971, s. 452.
47 Orzeczenie SN z dn. 28.10.193, III CZP 142/93, OSNCP 1994/4, poz. 82.
48 Orzeczenie SN z dn. 20.04.1994 r., III CZP 58/94, OSN 1994/11, poz. 207.
49 Orzeczenie SN z dn. 10.02.1968 r., II PR 510/68, Prawo i Zabezpieczenie Społeczne 1969/10, s.

http://www.odszkodowania24.eu

Licencja: Creative Commons
2 Ocena