Biorąc pod uwagę odchudzanie przedsiębiorstwa, jedno z podstawowych koncepcji lean management stanowić może outsourcing, definiowany jako przedsięwzięcie, polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym.

Data dodania: 2011-11-25

Wyświetleń: 2791

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wprowadzenie zasad outsourcingu w przedsiębiorstwie pozwala na realizację celu głównego, o charakterze strategicznym, jakim jest skoncentrowanie się na działalności kluczowej, decydującej o jego perspektywach rozwojowych. Umożliwia to zarazem zwiększenie swobody strategicznej prowadzonej działalności przejawiającej się w możliwości doborów partnerów biznesowych oraz warunków, jak również efektywności i elastyczności prowadzonej działalności. Z przedmiotowego punktu widzenia wyróżnić można outsourcing:

• zadaniowy – wyodrębnianie zadań związanych z wydzielaną funkcją ze struktury zadań przedsiębiorstwa macierzystego,

• personalny – wyodrębnianie pracowników realizujących funkcję ze struktury przedsiębiorstwa macierzystego lub przeniesienie ich do innych systemów działania struktury przedsiębiorstwa,

• majątkowy – wyodrębnianie na inne potrzeby albo zlikwidowanie składników majątkowych związanych z wydzielaną funkcją,

• organizacyjny – wyłączenie systemu działania realizującego wydzielaną funkcję z przedsiębiorstw macierzystego,

• zarządczy – zmiana właściciela podmiotu odpowiedzialnego za realizację funkcji, reprezentacji prawnej, formy podporządkowania instancji kierującej działalnością gospodarczą, odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych związanych z realizacją funkcji.
Wszystkie wymienione aspekty outsourcingu muszą być wzięte pod uwagę przy planowaniu przedsięwzięć outsourcingowych, a ich znaczenie oraz rozmiar zależeć powinien od rodzaju wydzielanej działalności, formy wydzielenia, siły powiązań wydzielonej działalności z innymi obszarami działania przedsiębiorstwa macierzystego itp.

Licencja: Creative Commons