Umowa o dzieło, obok umowy zlecenia, to najpopularniejsza obecnie forma umowy cywilno-prawnej. Pracodawcy często zawierają umowę o dzieło, kierując się względami natury ekonomicznej. Od umowy tej nie są odprowadzane składki ZUS (wyjątkiem jest podpisanie takiej umowy z własnym pracodawcą), nie zobow...

Data dodania: 2007-09-01

Wyświetleń: 14768

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Umowa o dzieło, obok umowy zlecenia, to najpopularniejsza obecnie forma umowy cywilno-prawnej. Pracodawcy często zawierają umowę o dzieło, kierując się względami natury ekonomicznej. Od umowy tej nie są odprowadzane składki ZUS (wyjątkiem jest podpisanie takiej umowy z własnym pracodawcą), nie zobowiązuje ona pracodawcy do urlopów, odpraw czy zasiłków. Zasady zawierania umowy o dzieło reguluje Kodeks Cywilny w art. 627-646.

Na czym polega?

Zawierając umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Warunkiem zaistnienia umowy jest określenie dzieła, jakie ma wykonać przyjmujący zamówienie.

Dzieło może mieć charakter materialny lub niematerialny. Przedmiotem tej umowy może być np. przeprowadzenie szkolenia, sporządzenie analizy, wykonanie przebudowy biura itp. Wynik pracy musi mieć swój indywidualny charakter, tak, aby wykonawcę można było rozliczyć z jej wykonania.

Umowa o dzieło nie musi być zrealizowana osobiście, ale odpowiedzialność za wykonanie dzieła w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową a także za szkody powstałe w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania dzieła ponosi wykonawca.

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia powinna być określona w umowie, choć nie koniecznie kwotowo, zamiast tego mogą znaleźć się tam wskazówki do określenia wynagrodzenia po zakończeniu pracy, wskazówki te miałyby określić, czego spodziewa się zamawiający i za co mógłby zapłacić wyższe wynagrodzenie, a co będzie odpowiadało za to, że wykonawca otrzyma znacznie niższe wynagrodzenie ( kara umowna) .

Wszystko zależy od poniesionych nakładów, czasu pracy, a także chęci zamawiającego. Zazwyczaj im relatywnie krótszy czas na wykonanie zadania, tym wyższe wynagrodzenie.

Wykonawca powinien wykonać dzieło zgodnie ze sposobem i terminem określonym w umowie. W przeciwnym wypadku zamawiający ma prawo wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonania dzieła i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić, bądź powierzyć wykonanie poprawek, albo dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt przyjmującego zamówienie - wykonawcy.

Forma umowy

Forma umowy może być dowolna, gdyż kodeks cywilny nie zastrzega dla ważności umowy o dzieło żadnej formy szczególnej, więc i ustna umowa jest ważna. Gdy jednak wartość świadczenia strony przewyższa 2000 zł, umowa dla celów dowodowych powinna być pisemna. Jeżeli umowa w takiej sytuacji nie będzie stwierdzona na piśmie, wówczas w razie sporu sądowego nie jest dopuszczalny dowód w charakterze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności.

Umowa o dzieło wygasa po jego wykonaniu i zapłacie należności. Od dnia wydania dzieła lub od dnia, w którym umowa miała być zgodnie z umową wykonana, biegnie dwuletni termin przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o dzieło.

Zamawiający może w każdym czasie, aż do ukończenia dzieła, od umowy odstąpić. Musi jednak zapłacić umówione wynagrodzenie, po odliczeniu kwoty, którą wykonawca zaoszczędził na skutek niewykonania dzieła.

Licencja: Creative Commons