Przepisy VI Dyrektywy nie wprowadzają szczególnych zasad powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymania dotacji. Polski ustawodawca rozwiązał ten problem w sposób szczególny.

Data dodania: 2010-01-30

Wyświetleń: 1931

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zgodnie z art. 19 ust. 21 ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie innych przepisów dotacji, subwencji i innych do­płat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika.
W przypadku uznania rachunku bankowego zalicz­ką z tytułu dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze obowiązek podatkowy powstaje w tej części.

Wprowadzenie szczególnych zasad powstania obowiązku podatkowego z tytułu należnych dotacji powoduje, że w odniesieniu do jednej czynności (dostawy towarów lub świadczenia usług) obowiązek podatkowy powstaje w dwóch momentach: w jednym, w odniesieniu do zasadniczego wynagrodzenia z tytułu danej czynności, natomiast w drugim, w odniesieniu do należnej – na podstawie innych przepisów – dotacji lub subwen­cji.

Rozwiązanie takie może budzić pewne wąt­pli­wości z punktu widzenia konstrukcji VAT. Jego wprowadzenie należy jednak ocenić pozytywnie. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których podatnik świad­czący dane usługi lub dostarczający określone towary nie zna w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu tych czynności (świadczenia usług albo dostawy towarów) kwoty dotacji, jaką otrzyma lub wręcz nie ma pewności, iż dotacja taka w ogóle zostanie mu udzielona.

Mogłoby zatem potencjalnie dojść do sytuacji, w której podatnik zobowiązany byłby do wstecznego skorygowania podstawy opodatkowania z tytułu danej czynności. Konsekwentnie, podatnik zobowiązany był­by również do zapłaty odsetek za zwłokę. Doprowadziłoby to do karania podatnika tylko z tego tytułu, iż otrzymał dotację. Wprowadzenie szczególnej zasady pow­stania obo­wiązku podatkowego w stosunku do dota­cji i subwencji likwiduje te wątpliwości. Do momentu faktycznego otrzy­mania dotacji podatnik nie będzie musiał deklarować obrotu z tego tytułu.

Przepis art. 19 ust. 21 powoduje jednak określone wątpliwości praktyczne. Wskazuje on, że zasady w nim zawarte znajdują zastosowanie w przypadku należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. Powstaje zatem pytanie czy obowiązek podatkowy w stosunku do dotacji (subwencji lub dopłaty o podobnym charakterze) otrzymanej ze środków prywatnych (na podstawie umowy) powstaje również na zasadach określonych w omawianym przepisie, czy na zasadach ogólnych. Tym samym czy obowiązek ten powstaje w momencie uznania rachunku bankowego podatnika, czy w momen­cie wykonania usługi lub dostarczenia towaru (ewen­tualnie wystawienia faktury).

Kierując się literal­ną wykład­nią przepisów można byłoby stwierdzić, że obowiązek podatkowy w takich przypadkach powstaje na zasadach ogólnych. Mając jednak na uwadze cel wprowadzenia tego przepisu można byłoby również przyjąć, iż obowiązek podatkowy powstaje w momencie uznania rachunku bankowego podatnika. Trudne do zaakceptowania wydaje się różnicowanie zasad powstania obowiązku podatkowego w przypadku dotacji (sub­wencji) publicznoprawnych i prywatnoprawnych. Problem ten powinien być jednak rozwiązywany przez poszcze­gólnych podatników poprzez uzyskanie indy­widualnych inter­pretacji organów podatkowych.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena