Na samym wstępie od razu powiem ze tzw. czarna lista nie tyczy się BIK( czytaj. Biuro Informacji kredytowej) a takich instytucji jak Biuro Informacji Gospodarczej lub Bankowym Rejestrem prowadzonym przez Związek Banków Polskich.
Artykuł ze strony MyBankier.com

Data dodania: 2009-10-26

Wyświetleń: 4039

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons


Na samym wstępie od razu powiem ze tzw. czarna lista nie tyczy się BIK( czytaj. Biuro Informacji kredytowej) a takich instytucji jak Biuro Informacji Gospodarczej lub Bankowym Rejestrem prowadzonym przez Związek Banków Polskich. A czarna lista to nic innego wówczas jak informacje o złej aktywności kredytowej wobec swojego wierzyciela (np. brak lub nieterminowe regulowanie zobowiązań), ale z BIK'iem nie ma nic wspólnego.

Więc co to jest ten BIK?

Jest to biuro informacji kredytowej , które posiada podpisaną umowe z co najmniej 38 bankami polskimi w celu wymiany informacji o kredytobiorcach. Trzeba tutaj zauważyć iż wszyscy kredytobiorcy są w pisywani do Bik , zarówno ci którzy prawidłowo regulują swoje zobowiązania jak i osoby którym potknęła się „ noga" podczas spłat. Ponad 95% są to wpisy pozytywne a jedynie 5% informacji dotyczy opóźnień powyżej 90 dni.

Co to oznacza?

Oznacza to między innymi to iż nawet posiadając debet, kredyt odnawialny w koncie taka informacja zostaje wpisana o stanie aktualnym zadłużenia do BIK. Jeśli ktoś powoła się na to iż trafimy na czarną listę- to warto taką osobę uświadomić iż nie ma pojęcia o rzeczach których mówi. Bik przechowuje informacje o wszystkich , lub większości produktach kredytowych jakie przekaże mu bank, od debetu , kredytu odnawialnego , poprzez karty kredytowe , kredyty gotówkowe, samochodowe, czy też hipoteczne.

Więc do czego ten BIK i dlaczego warto w nim być widocznym jak najlepiej?

Banki które mają podpisaną umowę z BIK w celu sprawdzenia zdolności kredytowej oraz czy posiadamy inne zobowiązania w innych bankach niż tylko te, które deklarujemy w momencie ubiegania się o kredyt sprawdza właśnie naszą historię kredytową w BIK.
Warto więc regulować swoje zobowiązania terminowo i chociaż raz wziąźć kredyt w różnej postaci ( gotówkowy lub ratalny) , żeby taką historię sobie wyrobić. Takie pozytywne informacje iż spłacamy terminowo zobowiązania podnoszą naszą wartość jako solidnego kredytobiorcy co przyczynia się do uzyskania kredytu. Jeśli nasze raty były jednak opóźnione w spłatach rat więcej niż np.30 dni - w zależności od polityki banku może mieć to wpływ na odmowę udzielenia kredytu przez bank. Ale nie jest to czynnik determinujący podejmowanie decyzji o przyznaniu kredytu , a tylko jednym z wielu jakie bank stosuje przed podjęciem ostatecznej decyzji.
Bank podejmując decyzję o przyznaniu kredytu osobie która miała opóźnienia lub nigdy nie brała kredytu bierze na siebie większe ryzyko iż taki kredyt może nie zostać spłacony przez kredytobiorcę co przekłada się na stratę banku oraz na innych kredytobiorców , np. większe oprocentowanie dla pozostałych kredytobiorców.
Pisząc większe oprocentowanie mam na myśli droższą ofertę dla nowych kredytobiorców, ponieważ stratę banku musi gdzieś odebrać .

Warto również zaznaczyć iż nie tylko główni kredytobiorcy są wpisywani do BIK przy danym kredycie. Również osoby które są współkredytobiorcami , poręczycielami (żyrantami). Zła historia spłacana kredytu który poręczyliśmy również może mieć negatywny oddźwięk przy ubieganiu się o kredyt- dlatego zawsze często i warto się zastanowić zanim zdecydujemy się komuś poręczyć.

„Niedawno w kilku gazetach ukazały się notatki o pewnym banku, który przekazywał do BIK informacje o umorzeniu zadłużenia kredytobiorców, które nie przekraczało 50 zł, nie informując o tym klientów (w domyśle miało to przekreślić ich szanse w uzyskaniu następnego kredytu).
Odpowiedź BIK : Przekazywanie danych do BIK nie jest i nie może być traktowane jako konsekwencja powstania zaległości w spłacie. Banki regularnie przekazują do Biura Informacji Kredytowej informacje o wszystkich rachunkach wg stanu faktycznego - niezależnie czy klient zalega ze spłatą, czy nie i jakie są rozmiary tej zaległości. W danych przekazywanych do BIK znajduje się zawsze precyzyjna informacja o wysokości kredytu, saldzie zadłużenia i stanie płatności.
Należy podkreślić, że fakt przekazania informacji do BIK nie oznacza:
· jednoznacznej niemożności zawarcia innej umowy kredytowej - o udzieleniu kredytu decyduje każdorazowo bank i może to uczynić mimo informacji z BIK o istniejącym zadłużeniu, a szczególnie w niskiej kwocie,
· przekazania informacji wyłącznie o zadłużeniu klienta.

Źródło: www.bik.pl

Czy bik usuwa i może zmienić dane o kredytobioracach?Jaki termin?
Nie, Biuro informacji kredytowej nie wykonuje takich czynności- może to zrobić jedynie instytucja lub Bank który wcześniej dokonał takiego wpisu.
Informacje zgromadzone w BIK przechowywane sa przez cały czas trwania umowy z bankiem lub SKOK oraz po wygaśnięciu zobowiązania:
-przez okres wskazany w upoważnieniu udzielonym przez klienta (w przypadku
klientów regularnie wywiązujących się ze swoich zobowiązań wobec banku lub
SKOK),
- przez okres nie dłuższy niż 5 lata bez zgody klienta (w przypadku gdy klient
opóźniał się ponad 60 dni ze spłata zobowiązania wobec banku i upłynęło 30
dni od powiadomienia go przez bank z ostrzeżeniem o zamiarze przetwarzania
danych bez jego zgody). W przypadku zapytań złożonych przez banki i SKOK-i,
przez okres 1-go roku od momentu złożenia zapytania.

Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy Prawo Bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich Klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.
Na jakiej podstawie prawnej działa BIK oraz czy można się nie zgodzić na wpis?
Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest instytucją utworzoną i działającą na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem banki, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą utworzyć instytucję do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

- bankom - informacji, stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim
informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych,
- instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów - informacji o
wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie,
w jakim informacje te sa niezbędne w związku z udzielaniem kredytów,
pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.
Nie można się nie zgodzić na wpis do BIK. Jest to ustawowe uprawnienie banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów. W momencie kiedy jednak byśmy mocno byli przekonani że nie chcemy się zgodzić, to wówczas Bank powinien odmówić dalszego procesowania wniosku kredytowego.
Czy BIK decyduje o przyznaniu kredytu przez bank?
BIK nie ma wpływu na decyzje kredytowe banków i SKOK-ów. Na zapytanie o klienta do banku lub SKOK-u przekazywany jest raport kredytowy. Informacja jaką zawiera raport kredytowy, jest neutralna, czyli nie zawiera w sobie żadnych zmian, opisów ani oceny ze strony BIK. Raport w takiej formie jest produktem zawierającym zestawienie danych, pomijającym ich analizę czy jakąkolwiek ingerencję w treść przekazanych informacji, tak więc wiarygodność klienta przy przyznaniu kredytu oraz ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje bank lub SKOK, a nie BIK.

Co to jest Raport STANDARD?
Raport STANDARD to informacja na temat danych osobowych Wnioskodawcy przetwarzanych w bazie BIK, sporządzana w formie odpowiedniego wydruku, udostępnianą nie częściej niż raz na 6 miesięcy (z mocy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. Ust. nr 133 z 1997 r. z późn. zm.). Raport STANDARD można odebrać bezpłatnie, bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta BIK. Na wyraźne życzenie Raport STANDARD może zostać wysłany listem poleconym, na adres wskazany we wniosku, po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł, pokrywającej koszty przesyłki.

Co to jest Raport PLUS?
Raport PLUS, dostępny dla osób, które w każdej chwili chcą mieć dostęp do swojej historii kredytowej. Uzyskanie Raportu PLUS jest płatny, a jego koszt wynosi 30 zł. Raport PLUS można odebrać osobiście w BOK, bądź otrzymać listem poleconym na wskazany adres. W tym przypadku do Wniosku konieczne jest dołączenie dowodu wpłaty kwoty w wysokości 30 zł.

Co to jest Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej?
Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej, dostępny dla osób, które w każdej chwili chcą mieć dostęp do swojej historii kredytowej oraz poznać swoją ocenę punktową. Uzyskanie Raportu PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej jest płatne, a jego koszt wynosi 35 zł. Raport można odebrać osobiście w BOK, bądź otrzymać listem poleconym na wskazany adres. W tym przypadku do Wniosku konieczne jest dołączenie dowodu wpłaty.

Jaka jest różnica pomiędzy Raportem STANDARD a Raportem PLUS?
Raport STANDARD zawiera te same dane (finansowe i osobowe) co Raport PLUS z tym, że Raport PLUS uzupełniony jest o segment podsumowań zawierający szczegółową informację o łącznej liczbie posiadanych przez klienta zobowiązań. Istotną różnicą jest również to, iż Raport STANDARD udostępniany jest raz na 6 miesięcy, natomiast Raport PLUS udostępniany jest odpłatnie na każde życzenie Wnioskodawcy.

Czy w BIK-u można zastrzec skradzione lub zgubione dokumenty?
Nie. Fakt utraty dokumentów należy zgłosić w Związku Banków Polskich, który prowadzi bazę Międzybankowa Informacja Gospodarcza Dokumenty Zastrzeżone (MIG DZ).

Kto może wprowadzać dane do BIK?
Wszystkie banki oraz SKOKI na mocy zawartej umowy o współpracy.

Czy banki często korzystają z bazy danych BIKu?
Korzystanie z Raportów BIK weszło już na stałe do procedur kredytowych, tak więc banki i SKOKi korzystają z bazy BIK zawsze przy ocenie ryzyka związanego z udzieleniem kredytu.

Od jakiej kwoty można być wpisanym do bazy BIK?
Ponieważ w BIK znajdują się wszystkie informacje zarówno pozytywne jak i negatywne, obecność w bazie nie jest uzależniona od posiadania przez klienta konkretnej kwoty zadłużenia.

Wkrótce : przykłady z forum różnych portali i ich interpretacja. na MyBankier.com
Pozdrawiam Paweł

Licencja: Creative Commons
0 Ocena