Jesteś nauczycielem ? - dowiedz się w jakich przypadkach możesz zostać przeniesiony w stan nieczynny...

Data dodania: 2009-07-25

Wyświetleń: 4217

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2003. nr 118, poz. 1112 ze zm./ w art. 20, przewiduje możliwość przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny w ściśle określonych przypadkach....

Może to nastąpić w razie :

częściowej likwidacji , zmian organizacyjnych, które powodują zmniejszenie oddziałów w szkole

zmian planu nauczania, który uniemożliwi dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć..

Dyrektor szkoły w takim przypadku rozwiąże z nauczycielem stosunek pracy, lub na wniosek nauczyciela przenosi go w stan nieczynny.. Przepis ten stosuje się zarówno wobec nauczycieli mianowanych, jak również wobec tych zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony. (wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2002 r, I PKN 214/01).

Nauczyciel przeniesiony w stan spoczynku, pozostaje pracownikiem szkoły przez okres 6 miesięcy. W tym czasie nie świadczy on pracy i wypłaca się mu zasadnicze wynagrodzenie za pracę oraz ma prawo do wszystkich świadczeń pracowniczych..

Gdy okres stanu nieczynnego upłynie, stosunek pracy wygasa.

Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócić do pracy nauczyciela, który pozostaje w stanie nieczynnym w razie, gdy powstanie możliwość ponownego podjęcia przez niego pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres na który zawarto umowę na tym samym lub innym stanowisku, jeżeli nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje..

Jeżeli nauczyciel odmówi podjęcia pracy, to stosunek pracy wygasa z dniem odmowy..

Dzięki Karcie Nauczyciela, nauczyciel, który pozostaje w stanie nieczynnym ma możliwość podjęcia pracy w pełnym lub nie pełnym wymiarze zajęć, jednak okres pracy nie może być dłuższy niż okres stanu nieczynnego.. Wynagrodzenie za tą pracę jest niezależne od wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym…
Licencja: Creative Commons
0 Ocena