Zezwolenie na pracę typu A jest dokumentem umożliwiającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy w Polsce na podstawie umowy o pracę przez okres do 3 lat (z możliwością przedłużenia). Wnioskodawcą o wydanie zezwolenia jest bezpośrednio pracodawca. Zezwolenie na pracę określa warunki zatrudnienia danego cudzoziemca u danego pracodawcy.

Data dodania: 2024-02-29

Wyświetleń: 167

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Ubieganie się o zezwolenie na pracę typu A w Polsce: przewodnik krok po kroku

Zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane

- określonemu cudzoziemcowi

- dla określonego pracodawcy

- na określone stanowisko, rodzaj, miejsce i okres wykonywanej pracy

- z ustalonym wynagrodzeniem

- na czas określony

Proces ubiegania się o zezwolenie na pracę typu A:

1. Przygotowanie dokumentów:

- Paszport zagraniczny

- Dyplom/zaświadczenie o wykształceniu

- Zaświadczenie lekarskie

- Dowód znajomości języka polskiego (co najmniej poziom B1)

- Zaświadczenie o niekaralności

- Zdjęcia

- Umowa o pracę

- Pełnomocnictwo (jeśli aplikacja nie jest składana osobiście)

2. Złożenie wniosku:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu A można złożyć w Urzędzie Wojewódzkim w miejscu przyszłego zamieszkania w Polsce.

- Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP.

3. Rozpatrzenie wniosku:

- Urząd Wojewódzki ma 30 dni (w niektórych przypadkach 60 dni) na rozpatrzenie wniosku.

- W razie potrzeby Urząd Wojewódzki może zażądać dodatkowych dokumentów.

4. Uzyskanie zezwolenia:

W przypadku pozytywnej decyzji, zezwolenie na pracę typu A wydawane jest w formie plastikowej karty.

Zezwolenie należy odebrać osobiście w Urzędzie Wojewódzkim.

Wskazówki i zalecenia:

- Przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę typu A zaleca się zapoznanie się z aktualnymi informacjami na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- Wniosek o zezwolenie na pracę typu A można złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy.

- Składając wniosek o zezwolenie na pracę typu A, należy uiścić opłatę państwową.

- W przypadku odmowy wydania zezwolenia na pracę typu A, wnioskodawca ma prawo odwołać się od decyzji do sądu.

Kto może uzyskać zezwolenie na pracę typu A?

Zezwolenie na pracę typu A mogą uzyskać cudzoziemcy, którzy:

- Posiadają paszport.

- Posiadają dyplom/zaświadczenie o wykształceniu spełniającym wymogi pracy.

- Posiadają zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy.

- Posiadają potwierdzoną znajomość języka polskiego (co najmniej na poziomie B1).

- Posiadać umowę o pracę z polskim pracodawcą.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zezwolenie na pracę typu A?

Koszt zezwolenia na pracę typu A wynosi 460 zł.

Jak długo muszę czekać na decyzję w sprawie wydania zezwolenia na pracę typu A?

Urząd Wojewódzki ma 30 dni (w niektórych przypadkach 60 dni) na rozpatrzenie wniosku.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca zatrudniający cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę musi zapewnić, aby cudzoziemiec wykonywał pracę zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w tym ma obowiązek

- zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy oraz terminowego opłacania miesięcznych składek w odpowiedniej wysokości na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

- obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek

- przestrzegania przepisów kodeksu pracy.

Niezależnie od sytuacji na rynku pracy konieczne jest, aby cudzoziemiec otrzymywał wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na rynkach lokalnych na porównywalnym stanowisku.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena