Biorąc pod uwagę jak dużą odlełość muszą czasem przebyć transportowane towary i przez ile państw przejechać, ważną rolę pełni w tej dziedzinie unifikacja metod transportowych.

Data dodania: 2009-06-03

Wyświetleń: 5295

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

W związku z ciągłym rozszerzaniem się Unii Europejskiej oraz umiędzynaradawianiem różnych gałęzi handlu i przemysłu dla ułatwienia wprowadzane są różne standardy uniwersalne. O ile niektóre standardy światowe są stosowane dobrowolnie, standardy unijne stanowią wymóg. Standardy mogą dotyczyć różnych dziedzin i zagadnień. Standaryzacji dokonuje się zarówno w metodach produkcji, sposobach pakowania i magazynowania, sposobach transportowania oraz wielu innych. Standardy mogą dotyczyć wymiarów, wagi, warunków przechowywania, oraz różnego rodzaju surowców, z których produkowane są towary wszelakiego typu.

Jedną z kluczowy dziedzin we współczesnym świecie, która wymaga standaryzacji jest transport surowców, półproduktów i towarów gotowych. Konieczność unifikacji dotyczy każdej gałęzi transportu, a więc transportu kolejowego, samochodowego, morskiego, śródlądowego oraz przemysłowego. Konieczność ta wynika z faktu, że coraz więcej firm zaczyna działać na rynku międzynarodowym zarówno europejskim jak również światowym.

Unifikacja metod i środków transportu pozwala przede wszystkim na skrócenie czasu poprzez eliminację niezbędnych etapów transportu. Niepożądanymi etapami mogły by być między innymi przeładowywanie transportowanych towarów z jednych kontenerów do innych, konieczność rozładowywania palet przed umieszczeniem towarów w magazynie, konieczność zmiany ustawień maszyn załadunkowo-wyładunkowych czy też zmiana rozstawienia kół wagonów kolejowych wynikająca z różnych szerokości torów. Dzięki standaryzowaniu poszczególnych elementów, na które składa się transport, można uniknąć tego rodzaju przestojów i skrócić rzeczywisty czas transportu. W standaryzacja transportu opiera się na głównie na zunifikowanych metodach i środkach transportu. Do głównych metod transportowania surowców, półfabrykatów i towarów gotowych, które zostały zestandaryzowane należą palety i kontenery.

Palety

Standaryzacja palet została przeprowadzona, aby wygodny był ruch towarów wewnątrz magazynu jak również ruch towarów przychodzących i wychodzących. Dzięki zunifikowanym paletom nie występuje konieczność ich uprzedniego rozładunku. Cała paleta może być przenoszona bezpośrednio ze środka transportu do magazynu i z powrotem z magazynu na środek transportu. Ich budowa pozwala na transport wewnętrzny ( w obrębie magazynu) przy pomocy każdego typu wózków widłowych.

Przeważnie palety produkowane są z drewna. Jeżeli zostały wyprodukowane (lub zregenerowane) przez firmę posiadającą licencję EPAL mogą być one stosowane wielokrotnie. W innym przypadku palety traktowane są jako palety jednorazowe. Palety standaryzowane są co do wymiarów i ich udźwigu.

Najczęściej stosowanym typem palet są palety EUR popularnie zwane euro paletami. Euro palety to palety drewniane o wymiarach 1200×800x144 mm (długość x szerokość x wysokość). Ich standardowy udźwig wynosi do 1000 kg. Palety to na jednym z boków posiadają oznaczenie (EUR). Większość magazynów jest przystosowana do przechowywania towarów na tego typu paletach. Obecnie można spotkać również magazyny uniwersalne, które pozwalają na przechowywanie materiałów na paletach różnych typów. Innymi popularnymi typami palet są palety typu 1/2 EUR (wymiary 800×600x144 mm), ISO (wymiary 1200×1000x144 mm) oraz powiększone EUR (wymiary 1200×1200x144 mm).

Dzięki standaryzacji palety z jednego kraju mogą być wykorzystywane w innych krajach. Przykładowo firma otrzymująca dostawę, po rozładowaniu palet może je wykorzystać do załadowania swoich własnych produktów.

Kontenery

Innym metodą transportu, która wymagała standaryzacji są kontenery. Z racji ich szerokiego wykorzystywania w transporcie ogólnoświatowym, szczególnie morski, standaryzacja była wręcz konieczna.

Kontener ma postać metalowej skrzyni zestandaryzowanej co do jej wymiarów i pojemności. Wykorzystanie kontenerów w transporcie niesie ze sobą takie korzyści jak ochrona transportowanych surowców, półfabrykatów i towarów gotowych przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz ich ochrona przed warunkami atmosferycznymi. W kontenerach transportowane są towary drobnicowe w odpowiednich opakowaniach, zazwyczaj umieszczone na paletach. Kontenery to najwygodniejsza forma transportu dużych ilości dóbr w niemal każdej gałęzi transportu. Są one używane w transporcie morskim jak i lądowym lądowym.

Standaryzacja kontenerów odnosi się do ich masy brutto, pojemności, wymiarów, ich konstrukcji i wytrzymałości. Standardowym rodzajem kontenerów są kontenery 20 stopowe o wymiarach 20x8x8,5 stopy (6,1x2,4x2,6 m). Kontener 20-stopowy traktowany jest jako jednostka załadunkowa TEU. Pojedynczy kontener 20-stopowy jest równoznaczny z jedną jednostką TEU (Twenty-feet Equivalent Unit). Inne popularne kontenery to kontenery o długości 30, 40 lub 45 stóp.

Budowa kontenerów i ich standaryzacja daje wiele zalet. Po pierwsze możliwe jest wielokrotne wykorzystywanie jednego kontenera. Możliwy jest również bardzo łatwy załadunek i wyładunek kontenerów. Ich budowa pozwala na uniknięcie długich przerw w ich za- i wyładunku. Kontenery są również tak wyposażone że ich przenoszenie przez specjalistyczne podnośniki nie wymaga specjalistycznego przestrajania. W końcu standaryzacja kontenerów umożliwia ich transport przy użyciu wielu rodzajów środków transportu bez konieczności przeładowywania ich ładunku. Te same kontenery mogą być transportowane drogą lądową, następnie przenoszone bezpośrednio na statek, a później ponownie przenoszone na środki transportu lądowego.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena