Podanie w treści pozwu niewłaściwego adresu pozwanego jest powszechną praktyką. Jeżeli dowiedziałeś się o nakazie zapłaty, wyroku zaocznym, czy innym orzeczeniu dopiero od komornika sądowego  to zapraszam do lektury niniejszego artykułu.

Data dodania: 2024-01-11

Wyświetleń: 213

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Egzekucja komornicza, w nieaktualny adres w pozwie

Dowiedziałeś się o sprawie dopiero od komornika?

Bardzo często zdarza się tak, że dopiero od komornika potencjalny dłużnik dowiaduje się, że w jego sprawie został wydany wyrok lub nakaz zapłaty, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja. Osobie takiej zajmowane jest wynagrodzenie oraz rachunek bankowy pomimo, że nie ma ona pojęcia czego sprawa dotyczy. Bezcelowe jest w przypadku przekonywanie komornika sądowego, ze egzekucja nie jest zasadna. Komornik musi prowadzić egzekucję jeżeli wierzyciel przedłożył mu tytuł wykonawczy, nie ma innego wyjścia.

Dlaczego nie otrzymałeś wcześniej żadnej informacji z Sądu?

Najczęściej dzieje się tak, gdy powód, a więc Twój wierzyciel, może nim być np. bank w treści pozwu podał Twój nieaktualny adres. W takim przypadku Sąd wysłał do Ciebie pismo zawierające odpis pozwu z nakazem zapłaty oraz zawiadomienie o terminie rozprawy, jednak go nie odebrałeś, gdyż już nie mieszkałeś pod tym adresem. W takim przypadku listonosz zostawił awizo z informacją, że przesyłkę można odebrać w placówce pocztowej w terminie 14 dni. Po 7 dniach od pozostawienia awizo listonosz pozostawił awizo powtórne, a po upływie 14 dni Sąd uznał przesyłkę za doręczoną z wszystkimi tego konsekwencjami, a więc rozpoczęciem biegu terminu na wniesienie środka zaskarżenia, zarzutów, sprzeciwu albo apelacji. Nie wiedziałeś o przesyłce, więc nie odebrałeś, dlatego nie złożyłeś środka zaskarżenia i nie uczestniczyłeś w rozprawie, w związku z czym nakaz zapłaty lub wyrok zaoczny się uprawomocnił.

Co można zrobić?

Rozwiązanie tego problemu wbrew pozorom nie jest trudne. Jeżeli pozew z nakazem zapłaty lub wyrok zaoczny został doręczony na nieaktualny adres musisz zwrócić się do Sądu, który go wydał o uchylenie klauzuli wykonalności tego orzeczenia z urzędu. We wniosku musisz wykazać, że w momencie doręczenia przesyłki z Sądu nie zamieszkiwałeś pod wskazanym adresem na okoliczność czego należy przedstawićjakiś dowód np. odpis z księgi wieczystej nieruchomości, gdzie wówczas zamieszkiwałeś, jeżeli jesteś jej właścicielem, umowę najmu, rachunki za media w nowym miejscu zamieszkania. Za dowód może także służyć zaświadczenie o zameldowaniu pod innym adresem, umowa o pracę, jeżeli zakład pracy znajdował się za granicą, albo daleko od adresu, na który Sąd doręczył przesyłkę. Jeżeli nie dysonujesz takimi dokumentami warto podać pisemne oświadczenia świadków, w tym domowników lub sąsiadów potwierdzających, ze mieszkałeś gdzieś indziej, Sąd może także przesłuchać te osoby, więc należy podać ich imię i nazwisko oraz adres.

Sąd stwierdził, że korespondencja została wysłana pod nieaktualny adres

Jeżeli Sąd uwzględni Twój wniosek o uchylenie klauzuli wykonalności z urzędu wyda zaświadczenie potwierdzające fakt wadliwego doręczenia przesyłki. W momencie uchylenia klauzuli wykonalności wszelkie czynności egzekucyjne powinny być wstrzymane, a samo postępowanie egzekucyjne umorzone. Sąd doręczy wówczas ponownie pozew, względnie nakaz zapłaty tym razem na aktualny adres pozwanego. Jeżeli został wydany nakaz zapłaty pozwany będzie miał 14 dni, aby złożyć sprzeciw. Jeżeli zaś Sąd doręczy tylko pozew pozwany ma możliwość złożenia odpowiedzi na ten pozew. Przede wszystkim pozwany będzie mógł się wówczas dowiedzieć czego sprawa dotyczy, zwłaszcza  jakie powód przedstawił argumenty i dowody. Nie zawsze opłacalne jest wniesienie sprzeciwu. Najlepiej, gdy pozwany skonsultował się z adwokatem, który oceni jakie są szanse na wygranie sprawy. Bardzo często zdarza się, ze wierzytelność w momencie złożenia pozwu była przedawniona, albo powódnie dołączył wystarczających dowodów na jej istnienie, np. swoje żądanie opiera tylko na fakturze, która nie została zaakceptowana przez pozwanego, a nie dołączył umowy stanowiącej postawę roszczenia. Zdarza się też, że powód nabył wierzytelność od podmiotu trzeciego, ale nie dołączył do pozwu umowy cesji albo jest ona wadliwa. W umowach zwartych z konsumentami często zdarza się, że występują klauzulęnie dozwolone powodujące nieważność umowy. Jeżeli uda się wygrać sprawę to powód będzie musiał zwrócić koszty wynagrodzenia adwokata reprezentującego pozwanego. W przypadku gdy pozew zostanie uwzględniony pozwany będzie się musiał liczyć z tym, ze sprawa ponownie trafi do egzekucji, tym razem jednak będzie miał on możliwość obrony swoich praw i aktywnego uczestniczenia w sprawie. Nie jest więc tak, że samo uchylenie klauzuli wykonalności powoduje wygranie procesu, a jedynie skutek w postaci cofnięcia się sprawy do momentu doręczenia pierwszego pisma w sprawie co umożliwia pozwanemu podjęcie skutecznej obrony swoich praw.

Oddalenie powództwa, a kwoty wyegzekwowane przez komornika

Jeżeli po uchyleniu klauzuli wykonalności na koncie komornika sądowego zostały kwoty uzyskane w toku egzekucji to zostaną one zwrócone dłużnikowi. Jeżeli jednak komornik przekazał już tej kwoty wierzycielowi dłużnik musi się zwrócić o ich zwrot do wierzyciela. Jeżeli wierzyciel odmówi zwrotu pozostaje możliwość dochodzenia zwrotu na podstawie przepisów o świadczeniu nienależnym w drodze powództwa cywilnego. Sprawa ta jest stosunkowo prosta, a w przypadku wygranej można liczyć także na zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Aktualny stan prawny

Doręczanie pozwów na niewłaściwy adres, w przypadku gdy pozwanym jest osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej to problem, który dotyczy starych spraw Aktualnie ustawodawca w kodeksie postępowania cywilnego w stosunku do takich osób zrezygnował z fikcji doręczeń, w związku z bezskutecznym awizowaniem przesyłki. Obecnie pozew musi zostać doręczony pozwanemu. Jeżeli nie jest to możliwe pozew musi doręczyć taki dokument za pośrednictwem komornika sądowego. Nie można już w takim przypadku pozostawić awizo i w przypadku braku odbioru uznać, że przesyłka została skutecznie awizowana. Oczywiście regulacja ta chroni pozwanych, jednak znacznie wydłuża proces i generuje dodatkowe koszty. Ni mniej jednak nadal prowadzonych jest dużo spraw, w których pozew został doręczony na nieprawidłowy adres na podstawie kiedyś obowiązujących przepisów.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena