Wprowadzenie RODO stało się obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa (które musiało wdrożyć wszystkie związane z nim standardy prawne). Wprowadzenie nowego sposobu działania i niezbędnych dokumentów większość firm zdecydowała się wdrożyć we własnym zakresie, co często wiązało się z wieloma ograniczeniami.

Img

Czy audyt wdrożenia RODO jest potrzebny?

Rozporządzenie RODO obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku. Obecnie wszystkie podmioty mają obowiązek w swojej działalności stosować jego przepisy. Brak ich wdrożenia skutkować może określonymi konsekwencjami, w tym: zastosowaniem środków naprawczych, karami finansowymi, a nawet odpowiedzialnością karną, cywilną lub dyscyplinarną. Większość przedsiębiorców nowe przepisy wdrożyła w roku 2018 we własnym zakresie: posługując się różnego rodzaju wzorami i poradnikami. Jednak ze względu na to, że wprowadzano je w czasie, kiedy nie było jeszcze ostatecznych rozwiązań prawnych, nie zawsze były to działania właściwe. Prawidłowość dokonanych dotychczas wdrożeń przepisów RODO zależna jest także od późniejszych zmian w ustawach branżowych, a także od pewnych problemow związanych z konfliktem kompetencyjno-interpretacyjnym pomiędzy Urzędem Nadzoru a Ministerstwem Cyfryzacji. Wszystko to sprawiło, że przedsiębiorcy mogli czuć się zdezorientowani, dlatego też obecnie warto dokładnie sprawdzić, czy wdrożenie nowych przepisów było właściwe.

Przeprowadzenie audytu wdrożenia RODO

Zgodność wdrożenia właściwego przetwarzania danych osobowych w firmie z obowiązującymi przepisami prawa, nie jest aktem jednorazowym. Jest to bowiem cały proces wprowadzania niezbędnych procedur i całej dokumentacji, przy jednoczesnym monitorowaniu przyjętych już rozwiązań. Z racji tego, tak ważne staje się przeprowadzenie audytu powdrożeniowego RODO, który to pozwoli na sprawdzenie celowości, prawidłowości oraz aktualności wszystkich działań, które trwają już od około roku. Weryfikacja (czy ewentualna aktualizacja) dokonanego wdrożenia RODO jest szczególnie ważna, kiedy proces ten nadal trwa, a do tego ciągle się zmienia. Audyt powdrożeniowy będzie aktywną postawią i szybką reakcją, która zweryfikuje to, czy wszystko co związane z nowym prawem zostało uchwycone w procedurach prawidłowo oraz to, czy zidentyfikowano nowe problemy i potrzeby. Taki audyt jest szczególnie ważny dlatego, że kary za niedostosowanie się do obecnych przepisów RODO będą dużo większe niż jakiekolwiek nakłady poniesione na przestrzeganie obowiązującego prawa.

Licencja: Creative Commons