Osoba, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu (np. pracuje na podstawie umowy o pracę), ma prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Jeśli prowadzi firmę i dobrowolnie płaci chorobowe, prawo do zasiłku nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia.

Licencja: Creative Commons

Data dodania: 2018-08-20

Wyświetleń: 390

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Komu przysługuje prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia?


Od pierwszego dnia ubezpieczenia prawo do zasiłku chorobowego przysługuje m.in.:
 

 • absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do tego ubezpieczenia w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • jeśli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
 • osobom ubezpieczonym obowiązkowo, które mają wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.

 

Wysokość zasiłku chorobowego


Za cały czas zwolnienia przysługuje 80% (przy leczeniu szpitalnym - 70%) przeciętnego wynagrodzenia wyliczonego z ostatnich 12 miesięcy przed chorobą.

Uwaga! Osobom, które ukończyły 50 lat, począwszy od następnego roku kalendarzowego, przysługuje miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15. do 33. dnia choroby w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Dotyczy to także osób, które wykonują pracę nakładczą.

Prawo do 100% zasiłku chorobowego przysługuje tylko wtedy, gdy:
 

 • zachoruje pracownica w ciąży;
 • pracownik miał wypadek w pracy (w drodze do pracy lub z niej);
 • pracownik cierpi na chorobę zawodową.

 

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?


Osoba zatrudniona na etacie lub wykonująca prace nakładczą, za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, pieniądze otrzyma z zakładu pracy (tzw. wynagrodzenie chorobowe). Od 34. dnia zasiłek chorobowy otrzyma z ZUS.

Uwaga! Osobom, które ukończyły 50 lat, pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe tylko za pierwsze 14 dni. Począwszy od 15. dnia choroby zasiłek będzie wypłacał ZUS.

Czternastodniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego ma zastosowanie od następnego roku kalendarzowego, w którym osoba będąca pracownikiem lub wykonująca prace nakładczą ukończyła 50 lat.

Uwaga! Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu:
 

 • 14 dni od ustania zatrudnienia;
 • 3 miesięcy od ustania zatrudnienia w razie choroby zakaźnej, której czas wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lun innej choroby, której objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

 

Kto nie dostanie zasiłku chorobowego?


Zasiłek chorobowy nie przysługuje:
 

 • za okresy, w których osoba ubezpieczona zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych;
 • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego;
 • za cały okres niezdolności do pracy, jeżeli powstała ona w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • za okres pierwszych pięciu dni, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu;
 • za okres objęty zaświadczeniem lekarskim, w wypadku jego sfałszowania.


W przypadku ustania zatrudnienia zasiłek chorobowy nie przysługuje, gdy m.in. masz prawo do:
 

 • emerytury;
 • renty  powodu niezdolności do pracy;
 • zasiłku dla bezrobotnych;
 • zasiłku przedemerytalnego;
 • świadczenia przedemerytalnego;
 • urlopu na poratowanie zdrowia;
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.


Uwaga! Jednorazowo na zwolnieniu chorobowym można przebywać 182 dni, chyba że jesteś kobietą w ciąży lub chorujesz na gruźlicę. Wtedy masz prawo przebywać na zwolnieniu 270 dni.

Licencja: Creative Commons