Umowa franczyzowa jest dokumentem prawnym, w kompleksowy sposób opisująca wzajemne prawa i obowiązki oraz transakcje zawierane pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Umowę franczyzową można trkatować jako zabezpieczenie dla obydwu stron na wypadek nieprawidłowo układającej się współpracy, lub odchodzenia od warunków umowy.

Data dodania: 2008-06-23

Wyświetleń: 3664

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Podstawowe składniki umowy franczyzowej:

- Okres, na jaki umowa została zawarta.

- Określenie praw własności franczyzodawcy, chodzi tu przede wszystkim o nazwy handlowe, know how, znaki towarowe oraz innych materiałów objętych prawami autorskimi.

- Zakres praw przyznanych franczyzobiorcy, a mianowicie pozwolenie na użycie znaków towarowych, nazw handlowych oraz innych praw objętych ochroną praw autorskich.

- Określenie terytorium działania. Jest to najbardziej sporna i trudna do określenia część umowy. Po pierwsze błędne przeanalizowanie rynku i nadanie franczyzobiorcy wyłączności na danym terenie może prowadzić do dużych strat sieci, ponieważ biorca licencji może nie być w stanie wykorzystać w pełni potencjału danego obszaru. Z drugiej strony franczyzodawca nie dając wyłączności biorcy może przyczynić się do braku możliwości rozwoju, a co za tym idzie słabych wyników franczyzobiorcy.

- Świadczenia franczyzodawcy względem franczyzobiorcy. Można je podzielić na świadczenia początkowe i świadczenia w trakcie współpracy. Świadczenia początkowe to przede wszystkim pomoc dawcy licencji, biorcy przy otworzeniu działalności np. pomoc przy wyposażeniu, rekrutacji oraz organizacja szkoleń dla pracowników. W trakcie trwania umowy franczyzodawca zobowiązuje się do pomocy franczyzobiorcy, mające na celu np. wspieranie sprzedaży i dalszy rozwój.

- Obowiązki Franczyzobiorcy. Podobnie jak w przypadku franczyzodawcy, obowiązki biorcy licencji możemy podzielić na początkowe i bieżące. Obowiązki początkowe to przede wszystkim akceptacja obciążeń finansowych związanych z rozpoczęciem działalności, oraz przystąpienie do systemu administracyjnego, a w trakcie trwania umowy przestrzegania jej założeń i postępowania zgodne z podręcznikiem operacyjnym.

- Kontrola franczyzobiorcy przez franczyzodawcę. Jest to ważny element umowy franczyzowej, odpowiednia kontrola pozwala na utrzymanie wysokiego standardu całej sieci. Kontrole powinny być często wykonywane i sprawdzać czy biorca licencji działa zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie, a opisanymi w podręczniku operacyjnym.

- Sprzedaż przedsiębiorstwa. W umowie powinna być zawarta klauzula umożliwiająca franczyzobiorcy zbycia przedsiębiorstwa. Taka operacja powinna podlegać szczegółowej kontroli ze strony franczyzodawcy.

- Śmierć franczyzobiorcy. W umowie powinna znaleźć się wzmianka o postępowaniu w przypadku śmierci franczyzobiorcy, zabezpieczenia jego aktywów i możliwości przejęcia ich przez spadkobierców.

- Możliwości i konsekwęcje rozwiązania umowy. W każdej umowie powinien znaleźć się zapis mówiący o możliwościach rozwiązania umowy w przypadku naruszenia jej postanowień przez jedną ze stron oraz możliwości jej rozwiązania w innych okolicznościach. Powinny być w niej zawarte konsekwencje rozwiązania umowy dla obydwu stron.

tekst: Jankowski P. / Odzież24.pl
Licencja: Creative Commons
0 Ocena