Wydawać by się mogło, że prawnik i adwokat to ta sama osoba. W rzeczywistości są to dwa różne zawody, posiadające zupełnie różne przywileje. Czym różni się adwokat od prawnika? Jakie są możliwości obu zawodów?

Data dodania: 2014-10-29

Wyświetleń: 1941

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kim jest prawnik?

 Prawnik zwany inaczej może być doradcą prawnym. Jest to osoba posiadająca wyższe wykształcenie prawnicze i przynajmniej tytuł magistra prawa. Prawnik to najniższy stopień zawodowy w dziedzinie prawa, dlatego posiada również najwęższy wachlarz uprawnień. Prawnik nie ma swoich regulacji prawnych, dlatego jest on traktowany jako zwykły przedsiębiorca, posiadający przedsiębiorstwo świadczące usługi, które polegają na doradztwie prawnym.

 Każdy prawnik może założyć swoją własną kancelarię prawną, która nie jest pod kontrolą żadnych urzędów kontroli. W związku z tym prawnika nie obowiązują żadne zasady etyki zawodowej i nie podlega on odpowiedzialności dyscyplinarnej. Kancelaria prawnicza nie ma obowiązku posiadania również ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które zabezpiecza jej klientów przed błędami w sztuce. Prawnicy również nie mają obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, ale za to mają obowiązek składać zeznania w sprawach związanych z ich klientami.

 Ponadto prawnik nie może występować w roli pełnomocnika sądowego. Jedyna możliwość reprezentowania interesów klientów przez prawnika jest możliwa w momencie podpisania stałej umowy na zarządzanie majątkiem klienta. Decyzja o podpisaniu takiej umowy jest niestety bardzo ryzykowna, ponieważ trzeba liczyć się z pełnomocnictwem prawnika w trakcie zarządzania majątkiem. Po podpisaniu umowy tego typu prawnik może zaciągać w imieniu klienta wszelkie zobowiązania finansowe. Możliwość ta jest ograniczona w momencie nałożenia obowiązku adwokacko – radcowskiego. Nakładany jest on w momencie prowadzenia spraw przez sądy wyższych instancji (Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu). Ograniczenie to obowiązuje również w trakcie postępowania karnego, karnoskarbowego, o wykroczenia różnego typu, czy postępowania w sądzie rodzinnym i sądzie pracy.

Adwokat – najwyższy stopień.

 Adwokat jest najwyższym stopniem wśród zawodów prawniczych i ma największe uprawnienia związane z zawodem. Adwokat, prócz wykształcenia wyższego prawnego ma również ukończony kurs aplikancki i pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego. Ponadto adwokat musi być wpisany na listę adwokatów w Okręgowe Izbie Adwokackiej i musi złożyć ślubowanie.

 Adwokat ma największe uprawnienia wśród zawodów prawniczych. Może on reprezentować klienta przed sądem wszystkich instancji, czyli nie ma różnego typu ograniczeń związanych z zawodem. Adwokat może podjąć się sprawy z pogranicza różnej gałęzi prawa (prawo pracy, prawo karne, rodzinne itp.).

 Adwokat pracuje we własnej kancelarii, na własny rachunek. Nie ma możliwości, aby był zatrudniony w kancelarii pod innym nazwiskiem. W odróżnieniu do zawodu prawnika, adwokata obowiązują ścisłe zasady etyki zawodowej i podlega on kontroli organów samorządowych adwokatury. Kontrolowanym obowiązkiem adwokata jest posiadanie ubezpieczenia cywilnego, gwarantującego klientom kancelarii odszkodowanie w razie popełnienia błędu w trakcie postępowania. Adwokaci również zobligowani są do przestrzegania tajemnicy zawodowej i nie mogą być z tego obowiązku zwolnieni, dlatego nie mogą być przesłuchiwani w związku z prowadzoną sprawą.

Prawnik nie równa się adwokatowi.

 Jak pokazuje artykuł, prawnik jest zupełnie kim innym niż adwokat. Prawnik jest jedynie doradcą prawnym, który pomoże Ci wyjść z trudnej sytuacji, pomoże sporządzić odpowiednie pisma, ale nie może reprezentować Ciebie w trakcie procesu na sali sądowej. Adwokat za to ma pełne prawo do reprezentowania Twoich interesów przed sądem każdej instancji i musi zachować tajemnicę spraw, które prowadzi. To, czy wybierzesz się do adwokata, czy do prawnika powinno zależeć tylko i wyłącznie od tego, jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena