Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zasad programu "Mieszkanie dla Młodych" (MdM) oraz wyjaśnić krok po kroku, jak otrzymać dopłatę do kredytu hipotecznego. Gra jest warta zachodu, bo można dostać nawet 50 tys. zł. Grzechem by było nieskorzystanie z takiego wsparcia, pomimo możliwości. Zapraszam do zapoznania się z treścią artykułu i życzę przyjemnej i owocnej lektury:)

Data dodania: 2014-02-20

Wyświetleń: 1923

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Na wstępie kilka informacji ogólnych o programie. Rok 2014 to pierwszy rok obowiązywania rządowego programu dopłat do kredytów hipotecznych. Program został wprowadzony ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu mieszkania przez młodych ludzi. MdM ma funkcjonować w latach 2014-2018, a wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane najpóźniej do 30 września 2018 roku.

Program "Mieszkanie dla Młodych" (w skrócie "MdM") jest formą pomocy ze strony państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez osoby młode. Celem programu jest ułatwienie "młodym ludziom" uzyskania kredytu hipotecznego na własne mieszkanie, a poniekąd także stworzenie warunków optymalnych do założenia rodziny i wychowywania dzieci.

MdM jest następcą programu "Rodzina na Swoim" (RnS), który zakończył swój byt z końcem 2012 r. Zarówno RnS jak i MdM jest swego rodzaju środkiem wsparcia w nabyciu pierwszego mieszkania, jednak MdM koncentruje się bardziej na ludziach młodych (niezależnie od ich stanu cywilnego), podczas gdy RnS dotował małżeństwa.

MdM przewiduje dwie formy wsparcia. Po pierwsze – dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 15% (dla osób wychowujących minimum jedno dziecko) i 10% (dla pozostałych beneficjentów). Ma to szczególne znaczenie w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) rekomendacji "S", która przewiduje obowiązkowy wkład własny ze strony kredytobiorcy hipotecznego. W 2014 roku ma to być 5% wartości nieruchomości (LTV 95%), a w kolejnych latach będzie wzrastać o kolejne 5% (corocznie), aż do osiągnięcia poziomu 20% wkładu własnego w 2017 roku (LTV 80%).

Dzięki tej formie wsparcia potencjalny kredytobiorca bezdzietny będzie mógł zaciągnąć kredyt hipoteczny nie posiadając w ogóle własnych środków (w 2 pierwszych latach działania programu) lub wnosząc mniejszy wkład własny (5% w 2016 r. i 10% od 2017 r.) w kolejnych latach.  W kontekście osób posiadających dzieci, nie trzeba będzie angażować środków własnych do końca 2016 roku.

Niewątpliwie wpłynie to także na poprawę zdolności kredytowej osób ubiegających się o kredyt, z korzyścią zwłaszcza dla tych, którzy nie osiągają zbyt wysokich dochodów. Ponadto, jeśli kredytobiorca nie będzie miał wystarczającej zdolności kredytowej, do umowy kredytu będą mogli przystąpić kredytu mogą przystąpić jego bliscy krewni.

Dofinansowanie wkładu własnego jest liczone według powierzchni użytkowej mieszkania i wynosi maksymalnie do 50 m2. Np. powierzchnia użytkowa 40 m2 – do 40 m2; pow. użytk. 50 m2 – do 50 m2; pow. użytk. 70 m2 – do 50 m2.

Po drugie, spłatę części kredytu hipotecznego (kapitału) w wysokości 5% – dla kredytobiorców (osób, jakie już "wzięły" kredyt hipoteczny z dopłatą MdM). Jednak pod warunkiem urodzenia się (lub przysposobienia) co najmniej trzeciego dziecka w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania (tj. umowa ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania – data zawarcia) w ramach programu MdM.

Środki na program "Mieszkanie dla Młodych" pochodzą z budżetu państwa, w postaci specjalnie przeznaczonej na ten cel rezerwy celowej, tj. Fundusz Dopłat. Środkami tymi zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Limit środków na program w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1) 2014 r. – 600 mln zł;

2) 2015 r. – 715 mln zł;

3) 2016 r. – 730 mln zł;

4) 2017 r. – 746 mln zł;

5) 2018 r. – 762 mln zł.

Sprawdź: Informację BGK o poziomie wykorzystania środków

W razie niepełnego wykorzystania funduszy w danym roku, pozostała nadwyżka nie przechodzi na kolejny rok, lecz powraca do budżetu państwa i nie może być ponownie wykorzystana. W sytuacji przekroczenia limitu środków na w określonym roku – przyjmowanie wniosków zostaje wstrzymane (Zobacz: Komunikaty BGK o wstrzymaniu naboru wniosków).

Wówczas można ewentualnie przystąpić do programu w następnym roku. Wbrew obawom, na chwilę obecną (po pierwszym miesiącu obowiązywania programu) problemem jest raczej mała ilość mieszkań odpowiadających kryteriom MdM, a nie limit kwotowy na dany rok. Jak niektórzy prognozują, może się zdarzyć tak, że w 2014 roku zostanie rozdysponowana tylko połowa środków przeznaczonych na ten rok.

I. Sprawdź czy spełniasz warunki osobiste programu

Wiek do 35 lat

Osoby wnioskujące o kredyt z dopłatą nie mogą przekroczyć 35. roku życia. Decydującą chwilą dla oceny kryterium wiekowego jest chwila złożenia wniosku o wsparcie. W przypadku osób, jakie kończą w danym roku kalendarzowym 35 lat – wniosek musi być złożony najpóźniej do końca tego roku.

Osoby bliskie górnej granicy wiekowej, powinny się odpowiednio zabezpieczyć, co do faktu złożenia wniosku we właściwym czasie. Np. potwierdzenie wpłynięcia wniosku wydane przez uprawnionego pracownika banku, potwierdzenie wysłania wniosku listem poleconym (datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego).

Jeśli wnioskujemy o dopłatę wspólnie z małżonkiem, wystarczy że warunek wiekowy spełni jeden z małżonków. Np. mąż ma 40 lat a żona 35 lat. Podkreślenia wymaga fakt, iż małżonkowie muszą razem przystąpić do programu. Wyklucza to sytuację, kiedy np. tylko mąż albo żona składa wniosek do MdM.

Wiek beneficjenta będzie sprawdzany na podstawie jednego z dokumentów tożsamości. Na ogół będzie to  dowód osobisty, ale w grę mogą też wchodzić inne dokumenty, tj. prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa, odpis aktu urodzenia.

Pierwsze mieszkanie

Dofinansowanie może zostać udzielone, jeżeli nabywca do dnia nabycia mieszkania z MdM nie był:

 • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności, obejmowałby przynajmniej jeden lokal mieszkalny.

Określenie "nie był" odnosi się do przeszłości i teraźniejszości. Np.1. Nie uzyska dofinansowani a osoba, która kiedyś posiadała lokal mieszkalny, a później go sprzedała. Np.2. Podobnie nie otrzyma dopłaty osoba, która tydzień przed popisaniem umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania (z programu MdM), otrzymała lokal mieszkalny w drodze darowizny.

"Mieszkanie dla Młodych" obejmie w szczególności następujące kategorie osób:

 • osoby, które nigdy nie były właścicielami jakichkolwiek nieruchomości,
 • osoby posiadające działkę budowlaną lub rolną,
 • osoby, będące właścicielem/ współwłaścicielem nieruchomości  o charakterze nie mieszkaniowym (lokale użytkowe, garaże, hale, magazyny, inne nieruchomości komercyjne, gospodarcze, handlowe),
 • współwłaścicieli lokali mieszkalnych (bez względu na ułamek udziału we współwłasności) ,
 • współwłaściciele budynku mieszkalnego (domu jednorodzinnego), jeżeli ich udział w wypadku zniesienia współwłasności wynosiłby mniej , niż jeden samodzielny lokal mieszkalny,
 • podmioty, jakim przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, pod warunkiem, że w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania z MdM – zrzekną się tego prawa na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnią lokal,
 • najemcy lokali mieszkalnych, pod warunkiem, że w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania z MdM rozwiążą umowę najmu i opróżnią lokal mieszkalny.

Warunek "nie bycia" właścicielem mieszkania dotyczy obojga małżonków (inaczej niż w przypadku kryterium wieku), w przeszłości i teraz. Na okoliczność "pierwszego mieszkania" beneficjent składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności prawnej i obowiązku zwrotu niesłusznie otrzymanych dopłat wraz z odsetkami.  Poza tym beneficjent zobowiązuje się pisemnie, że warunek ten będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania z MdM.

Niewykluczona jest również weryfikacja faktu "pierwszego mieszkania" przez bank, z pomocą rejestrów danych o nieruchomościach, będących w dyspozycji: starostów (ewidencja gruntów i budynków, kataster nieruchomości), notariuszy, urzędów skarbowych itd.

Mało tego, beneficjenci którzy w okresie 5 lat od dnia nabycia mieszkania z programu, stały się właścicielem innego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego), niezależnie od tytułu prawnego nabycia – zostaną zobowiązani do zwrotu dopłat. Nie obejmuje to mieszkania otrzymanego w drodze spadku.

Własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy

Mieszkanie nabywane z programu MdM ma służyć wyłącznie zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy. Wnioskodawca podpisuje pisemne oświadczenie potwierdzające ten stan. Za własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy trzeba uznać także, potrzeby osób, które ma  on na swoim utrzymaniu (dzieci, małżonka) lub którymi się opiekuje (np. rodziców) – jeżeli obowiązek ten wynika z ustawy, umowy (np. umowa alimentacyjna) lub orzeczenia sądowego. Rzecz jasna, nie ma tutaj mowy o umowie najmu.

Eliminuje to z programu osoby, które zamierzają kupić mieszkanie w celu późniejszej odsprzedaży, wynajęcia, użyczenia (tj. oddania innej osobie do bezpłatnego korzystania przez określony lub nieokreślony czas) lub zmiany sposobu użytkowania na cele inne niż mieszkalne. Nie wolno dokonywać takich czynności przez okres 5 lat od dnia otrzymania własności mieszkania z MdM, bowiem możemy zostać zobowiązani do zwrotu dopłat z odsetkami.

II. Znajdź mieszkanie odpowiadające kryteriom MdM

Nowe mieszkanie

Dofinansowaniem z programu "Mieszkanie dla Młodych" zostały objęte jedynie mieszkania nowo-wybudowane (nowe), czyli te pochodzące rynku pierwotnego. Działalność budowlaną w tym zakresie prowadzą deweloperzy i spółdzielnie mieszkaniowe.  W rezultacie nie otrzymamy dopłaty do kredytu, jeśli w kręgu naszych zainteresowań pozostają  wyłącznie mieszkania używane (rynek wtórny, "z drugiej ręki"), zwłaszcza ze względu na korzystniejszą lokalizację.

Co więcej, mieszkanie musi być "po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę" . Innymi słowy, nabywca musi być pierwszym użytkownikiem (właścicielem, lokatorem) wspomnianego mieszkania. Fakt ten jest potwierdzany przez podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wybudował określone mieszkania (deweloper/ spółdzielnia) – w formie oświadczenia.

Nie ma możliwości dofinansowania do zakupu mieszkania, wybudowanego przez prywatnego inwestora, jeśli osoba ta nie prowadzi działalności gospodarczej w tym przedmiocie.

Jak wygląda sytuacja dotychczasowego najmu nowych lokali od dewelopera (spółdzielni)?

W przypadku gdy lokal mieszkalny jest użytkowany przez nabywcę w celu zaspokajania jego własnych potrzeb mieszkaniowych przed przeniesieniem na nabywcę prawa własności tego lokalu, dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli w okresie od pierwszego zasiedlenia, mającego miejsce po dniu 31 grudnia 2012 r., do dnia nabycia lokalu mieszkalnego jest on wynajmowany na podstawie umowy najmu zawartej przez nabywcę z osobą, która wybudowała ten lokal mieszkalny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Potwierdzenie w/w faktów następuje w drodze oświadczenia dewelopera lub spółdzielni.

Podsumowując, w grę będą wchodzić mieszkania już wybudowane, będące w trakcie budowy bądź też dopiero w planach (przed rozpoczęciem inwestycji).

Rodzaj mieszkania

Pod pojęcie "mieszkania" w programie kryje się lokal mieszkalny i dom jednorodzinny. Masz zatem do wyboru jedną z dwóch opcji zakupu, tzn. lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny. Zdecyduj co jest dla Ciebie lepszym rozwiązaniem, mając na uwadze zakres potrzeb mieszkaniowych (single, małżeństwa z dziećmi, małżeństwa bezdzietne, osoby samotnie wychowujące dzieci), a także swoje możliwości finansowe, w tym zdolność kredytową. Oto definicje lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego na potrzeby MdM.

Lokal mieszkalny – samodzielny lokal mieszkalny – "wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych". Powstanie lokalu mieszkalnego stwierdza starosta w formie zaświadczenia.

Dom jednorodzinny – budynek mieszkalny jednorodzinny – "budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku".

Limit powierzchni użytkowej mieszkania

Powierzchnia użytkowa mieszkania  z MdM nie może przekroczyć:

 • 75 m2 (dla lokalu mieszkalnego) i 100 m2 (dla domu jednorodzinnego) – w przypadku  osób bezdzietnych oraz osób, które w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wychowują nie więcej niż dwoje dzieci;
 • 85 m2 (dla lokalu mieszkalnego) i 110 m2 (dla domu jednorodzinnego) – w przypadku osób, które w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wychowują co najmniej troje dzieci (własnych lub przysposobionych).

Weryfikacji powierzchni użytkowej dokonuje się na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów, w zależności od tego, który z tych dokumentów istnieje oraz który wykazuje dalszy postęp inwestycji:

 • umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania,
 • umowy deweloperskiej,
 • umowy określającej zobowiązanie do zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania,
 • umowy przedwstępnej,
 • prospektu informacyjnego.

Limit ceny mieszkania

Cena zakupu mieszkania nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.

Informację o wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, z podziałem na lokalizację, za dany kwartał kalendarzowy – znajdziesz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Natomiast, wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego (...), z uwzględnieniem współczynnika 1,1 (tj. po przemnożeniu) znajdziesz na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. I to jest ostateczna cena za metr kwadratowy mieszkania.

cena maksymalna mieszkania  ≤ 1,1 x pow. użytkowa x wskaźnik przeliczeniowy (...)

Cena zakupu poprzednio wynajmowanego mieszkania

Cena zakupu wynajmowanego mieszkania uwzględnia kwotę wszystkich świadczeń pieniężnych dokonywanych na rzecz dewelopera (spółdzielni mieszkaniowej), jeżeli świadczenia takie były ponoszone przez nabywcę/ów w okresie obowiązywania umowy najmu, w związku ze zobowiązaniem przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Umożliwia to zaliczenie w/w wydatków na poczet ceny mieszkania.

Weryfikację ceny mieszkania przeprowadza się na podstawie któregoś z dokumentów, wymienionych wyżej (zob: "Limit powierzchni użytkowej mieszkania").

Położenie mieszkania

Mieszkanie musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie dostaniemy dopłaty do mieszkań położonych poza granicami kraju.

III.  Złóż wniosek o kredyt hipoteczny

Instytucja kredytująca

Nie wszystkie banki komercyjne udzielają kredytów hipotecznych z dopłatą, a wyłącznie te, które mają podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w sprawie udzielania finansowego wsparcia. Aktualną listę banków finansujących znajdziesz na stronie z komunikatami Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zwróć jednak uwagę na datę, od której dany bank zaczyna przyjmować wnioski, bo może się ona nie pokrywać z datą publikacji na stronie. Do banków z tej listy, możemy śmiało składać wniosek o kredyt hipoteczny w ramach MdM, a przy spełnieniu warunków programu – uzyskamy wsparcie. Dodatkowo, każdy z banków który udziela kredytów hipotecznych z dopłatą, ma informację o tym na swojej stronie internetowej, w sekcji Klienci indywidualni  >> Kredyty >> Kredyty hipoteczne. Na dzień dzisiejszy (17 lutego 2014 r.) kredytów z dopłatą udziela:

 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP),
 • Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao S.A.),
 •  Getin Noble Bank S.A. (Getin Bank),
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS),
 • Alior Bank S.A. (Alior Bank),
 • Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank S.A. (SGB-Bank),
 • Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ Bank),
 • Bank Gospodarki Żywnościowej (Bank BGŻ).

Droga wniosku kredytowego wygląda w ten sposób, że wniosek wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami, składamy do jednego z banków uczestniczących w programie. Jeśli wszystko jest w porządku, to bank przekazuje nasz wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli brakuje jakichś dokumentów, to zostaniemy zobowiązani do ich dostarczenia. W BGK wniosek ponownie podlega sprawdzeniu pod kątem spełnienia wymagań MdM. Jak wymagania są spełnione, to BGK w terminie określonym we wniosku – przekazuje odpowiednie środki na rachunek właściwego banku, a dalej na rachunek kredytobiorcy (dewelopera, spółdzielni).

Istnieje możliwość złożenia wniosku do kilku banku naraz, w celu wyboru korzystniejszej oferty kredytowania spośród wszystkich ofert, albo też w razie braku pewności co do swojej zdolności kredytowej bądź też na "wszelki wypadek". W praktyce taki wniosek składa się do trzech najbardziej interesujących nas banków. Co ważne, każdy wniosek musi dotyczyć tego samego mieszkania.

Trzecia opcja, to wnioskowanie o kredyt hipoteczny z dopłatą, za pośrednictwem niezależnego doradcy finansowego, to znaczy takiego, który nie jest związany kapitałowo z bankami. Ma to swoje zalety z uwagi na profesjonalną pomoc w wyborze najatrakcyjniejszej oferty i oszczędność czasu z naszej strony. W dodatku, doradcy finansowi w większości przypadków nie pobierają opłat od klienta, ponieważ mają podpisaną umowę o współpracy z bankami. I tutaj też, wniosek z reguły składany jest przez doradcę do trzech "najlepszych" banków. Na końcu artykułu (w stopce autorskiej) znajdziesz link do doradcy specjalizującego się w tej materii.

Na koniec chcę zwrócić Twoją uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Mimo iż wysokość i zasady udzielania finansowego wsparcia z MdM są w każdym banku takie same, to inne parametry kredytu hipotecznego (w szczególności marża, prowizja, ubezpieczenia) już się od siebie różnią. Dlaczego o tym mówię? Bo owe czynniki wpływają na łączny koszt kredytu hipotecznego w danym banku, włączając w to kwotę comiesięcznej raty. Dlatego, spośród ofert wszystkich banków biorących udział w programie MdM – należy szukać tej najatrakcyjniejszej oferty kredytu hipotecznego, co w gruncie rzeczy oznacza najtańszej.

Cel mieszkaniowy kredytu

Kredyt hipoteczny musi być udzielony wyłącznie na zakup mieszkania. Oznacza to, że nie sfinansujemy kredytem innych potrzeb, np. zakup auta, gotówka na dowolny cel,  inny cel konsumpcyjny. A takie oferty łączenia celów kredytowania przy kredycie hipotecznym istnieją na rynku.

Kwota kredytu

Kwota kredytu ma stanowić co najmniej 50 % ceny zakupu mieszkania (o której mowa w pkt II ppkt 4). Np. cena mieszkania: 200 tys. zł, kwota kredytu: 150 tys. zł, wkład własny (włącznie z dofinansowaniem z MdM): 50 tys. zł . Ustalenie minimalnej kwoty kredytu w odniesieniu do ceny mieszkania, ma na celu zapobieżenie sytuacjom, kiedy to o kredyt (z dopłatą MdM) ubiegają się osoby, które są w stanie sfinansować mieszkanie w całości lub w znakomitej części ze środków własnych. Ma to częściowo odstraszyć takie osoby, poprzez powagę większej kwoty kredytu, konieczność płacenia wyższych odsetek, długoterminowość zobowiązania etc. Niemniej jest to trochę pusty zapis, gdyż niektóre banki dopuszczają wcześniejszą spłatę kredytu bez ponoszenia opłat.

Waluta kredytu

Kredyty są przyznawane tylko w walucie polskiej (PLN), czyli możemy zapomnieć o kredycie walutowym (denominowanym). Bez wpływu na to pozostaje także fakt, iż dana osoba osiąga stałe dochody w jednej z walut obcych, w której chciała by zaciągnąć kredyt. Dodatkowo, umowa kredytu nie może uzależniać zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut.

Okres kredytowania

Najkrótszy okres kredytowania to 15 lat. Nie wyłącza to jednak możliwości wcześniejszej spłaty. Cele tego zapisu są analogiczne, jak przy "kwocie kredytu" (patrz wyżej).

Strona umowy kredytu

Strona umowy kredytu (tj. kredytobiorca) jest zarazem nabywcą mieszkania. Nie ma takiej sposobności, żeby jedna osoba "brała" kredyt a druga miała być nabywcą (właścicielem) mieszkania. W przypadku małżonków, oboje z nich, będą równocześnie kredytobiorcami oraz nabywcami mieszkania. Nie jest dopuszczalne udzielenie kredytu jednemu z małżonków z pominięciem drugiego.

W razie problemów ze zdolnością kredytową kredytobiorcy/ów  do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy/ów. Osoby przystępujące będą zabezpieczeniem osobowym banku, na wypadek kłopotów ze spłatą kredytu.

Jednak nie będzie im przysługiwać żadne prawo do nieruchomości. Coś na zasadzie umowy poręczenia, zgodnie z którą poręczyciel zobowiązuje się do spłaty zobowiązania (kredytu) dłużnika (kredytobiorcy), na wypadek gdyby ten drugi miał z tym problemy. Tym samym bank ma większą gwarancję spłaty kredytu i ponosi mniejsze ryzyko.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena