0 głosów

Zgodnie z ustawą o rachunkowości spółki prawa handlowego oraz spółki cywilne i osoby fizyczne (których przychody netto ze sprzedaży towarów  i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 EUR) zobligowane są do stosowania zasad rachunkowości.

Przedsiębiorcy lub podmioty posiadające uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych w ich imieniu zmuszeni są stosować przyjętą politykę rachunkowości w sposób solidny, jasno przedstawiający sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Rachunkowość spółki powinna obejmować:
1)    Przyjęte zasady rachunkowości
2)  Prowadzenie rachunkowości na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń księgowych w porządku chronologicznym i systematycznym
3)    Okresowe ustalanie lub sprawdzanie poprzez inwentaryzacje rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
4)    Wycenę aktywów i pasywów
5)    Ustalenie wyniku finansowego
6)    Sporządzanie sprawozdań finansowych
7)   Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą
8)   Poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą

 

Co zatem należy zrobić, aby spełnić nałożone na nas obowiązki?

Powyższa ustawa nakłada na jednostki w niej wskazane szereg zobowiązań. W większości przypadków wywiązanie się z nich wymaga od spółki zatrudnienia jednej lub kilku osób, które zajmą się prowadzeniem księgowości w firmie. Niestety, jest to proces kosztowny, wymagający przeprowadzenia rekrutacji i znalezienia właściwej wysoko wykwalifikowanej kadry, co także wiąże się z wysokimi kosztami.


Czy jest zatem inny sposób na prowadzenie pełnej księgowości?

Tutaj z pomocą przychodzi outsourcing usług księgowych. Dzięki zastosowaniu tego modelu będą Państwo w stanie znacznie obniżyć koszty usług księgowych przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego poziomu usług. Warunkiem jest oczywiście wybór biura rachunkowego, które posiada odpowiednie certyfikaty gwarantujące sprawne i rzetelne podejście do Państwa firmy. Dobre biuro rachunkowe powinno również oferować innowacyjne rozwiązania informatyczne umożliwiające automatyzację procesu wymiany dokumentów oraz wgląd w dokumenty i wyniki firmy z dowolnego miejsca na świecie.

Licencja: Creative Commons