0 głosów
Pobierz artykul
0 głosów dodatnich
0 głosów ujemnych
976 razy czytane
0 przedrukowany
Creative Commons Licencja

ISO 9001 jest systemem zarządzania jakością, a jego wdrożenie umożliwia otrzymanie międzynarodowego certyfikatu, potwierdzającego zgodność firmy z najwyższymi wymaganiami względem jakości usług i oferowanych wyrobów.

ISO 9001

ISO 9001:2009 to międzynarodowy System Zarządzania Jakością, zawierający wymagania służące rozpoznaniu potrzeb klienta i jego oczekiwań względem danego produktu czy usługi. ISO 9001 zawiera także wymagania odnośnie planowania i zarządzania jakością, dokumentacji systemu oraz  kontroli i doskonalenie systemu zarządzania.

Wymagania Systemu ISO 9001 uwzględniają i są zgodne z ośmioma zasadami jakości. Są to:

- nastawienie na wymagania klienta

- zaangażowanie kierownictwa

- zaangażowanie wszystkich pracowników

- wysoka jakość realizowanych procesów

- odpowiednie zarządzanie procesami

- ciągłe doskonalenie Systemu

- podejmowanie decyzji analizie wszystkich dostępnych danych

- tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami

Wdrożenie Systemu ISO 9001 polega na opracowaniu kompletnej dokumentacji, zgodnej z wymaganiami normy oraz niezbędnej do uzyskania certyfikatu ISO 9001 . Stworzenie prawidłowej dokumentacji służy prawidłowemu działaniu oraz nadzorowaniu wymagań ISO 9001. Na dokumentację systemu zarządzania jakością ISO 9001 składają się:

- Księga Jakości,

- Polityka Jakości,

- Cele dotyczące jakości,

- Procedury i Instrukcje oraz Zapisy.

Cele i korzyści posiadania prawidłowej dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością:

- prawidłowe opisanie SZJ

- lepsze zrozumienie wzajemnych zależności i powiązań z dostawcami

- komunikowanie pracownikom zobowiązania kierownictwa w odniesieniu do jakości

- zapewnienie wzajemnego zrozumienia między pracownikami a kierownictwem

- możliwość uzyskania certyfikatu ISO 9001, a to umożliwia rozszerzenie działalności firmy oraz wzrost jej konkurencyjności na międzynarodowych rynkach.

Wszystkie normy ISO, w tym także ISO 9001 zostały opracowane na zasadzie Ciągłego Doskonalenia Systemu, zwanej Kołem Deminga, która opiera się na czterech podstawowych założeniach:

PLANUJ – WYKONAJ - SPRAWDŹ - POPRAW

Po spełnieniu wszystkich wymagań zawartych w normie ISO 9001, dana organizacja może ubiegać się o przeprowadzenie audytu certyfikującego, a po jego pozytywnym przejściu- o wydanie certyfikatu ISO 9001.

Wdrożenie systemu ISO 9001 nie tylko umożliwia otrzymanie międzynarodowego certyfikatu. Zgodność danej firmy z wymaganiami jakościowymi ISO 9001 wiąże się także ze zwiększeniem sprzedaży produkowanych wyrobów i świadczonych usług oraz wzrostem wydajności i efektywności działań danej firmy. 

Licencja: Creative Commons