PN N 18001 jest polską normą, która zawiera wymagania jakie powinien spełniać System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną w miejscu zatrudnienia. Wdrożenie systemu jest działaniem dobrowolnym. Normę opracowano w 1999 roku, natomiast w roku 2004 została poddana nowelizacji przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Data dodania: 2012-11-03

Wyświetleń: 1181

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena
Pobierz artykul

Licencja: Creative Commons

PN N 18001

Norma PN N 18001 zawiera wymagania, które dotyczą identyfikacji zagrożeń które mogą występować w miejscu pracy oraz oceny ryzyka zawodowego jakie się z nimi wiążą. Nie określa konkretnych sposobów działania prowadzonych na rzecz minimalizacji tych zagrożeń ale nakłada na organizację obowiązek formalnego wyrażenia w polityce BHP, że będzie funkcjonowała w oparciu o spełnienie wymagań prawnych oraz będzie stosowała działania przyczyniające się do jej ciągłego doskonalenia.

Popularnym narzędziem wykorzystywanym do celów ciągłego doskonalenia procesów organizacji jest Cykl Deminga oparty na prowadzeniu 4 następujących po sobie działaniach: planowanie - wykonanie - sprawdzenie – poprawienie.

System Zarządzania oparty na PN N 18001 musi spełniać wymagania prawne określone przez Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną:

- zapewnienie pracownikom odpowiednich szkoleń wpływa na zwiększenie ich świadomości i ważności spełniania zasad BHP miejscu pracy

- rzeczywista poprawa warunków pracy

- posiadanie certyfikatu zgodności z normą PN N 18001 wpływa na zmniejszenie ilości kontroli okresowych ze strony Państwowej Inspekcji Pracy

- spełnienie wymagań prawnych

- lepszy stan BHP w przedsiębiorstwie to więcej czasu przeznaczonego na produkcję (brak przestojów)

- mniejsza ilość zwolnień chorobowych

- ograniczona liczba wypadków przy pracy (związanych np. z nieznajomością zasad BHP)

- zapobieganie wypadkom, które mogą się potencjalnie wydarzyć

- opłacanie mniejszych składek na ubezpieczenie wypadkowe

- certyfikat jest dobrym narzędziem marketingowym

Podczas wdrażania systemu ISO 18001 w pierwszej kolejności są rozpoznawanie zagrożenia oraz ocena i kontrola ryzyka, następnie wdrażany jest program zarządzania OHSAS . Badana jest struktura i odpowiedzialność w firmie, a następnie prowadzone są szkolenia pracowników aby zwiększyć świadomość i ich kompetencje. Później prowadzone są konsultacje i komunikacja, kontrola podejmowanych działań oraz przygotowania i działania na wypadek różnego rodzaju awarii. Należy także uwzględnić pomiary, monitoring i poprawę wydajności.

Licencja: Creative Commons