Zwrot podatku akcyzowego przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) nie jest pomocą de minimis.

Data dodania: 2012-05-28

Wyświetleń: 9952

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zwrot podatku akcyzowego dokonywany na podstawie ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. jest programem pomocowym, zgodnym z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 319 z 27.12.2006, str. 1) oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003).

Pomoc tą ujmuje się jako program pomocy notyfikowany w Komisji Europejskiej o numerze NN 40/2006. Wielkość udzielonej pomocy należy wykazywać w sprawozdaniach, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz. U. Nr 174, poz. 1081 z późn. zm.). Informacje należy podać w sprawozdaniu o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis (określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia).

Zgodnie z § 6 pkt 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r., podmiot udzielający pomocy przekazuje sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie za dany rok kalendarzowy w terminie 90 dni od dnia zakończenia tego roku kalendarzowego. Stosownie do § 8 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r., w sprawozdaniach o pomocy publicznej udzielanej od dnia 1 stycznia 2009 r. należy również wykazać dane pozwalające na identyfikację beneficjenta pomocy, tj. firmę (nazwę) albo imię i nazwisko beneficjenta pomocy.

Sprawozdanie w zakresie zwrotu podatku akcyzowegosporządza wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydający decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu. W ww. sprawozdaniu w kolumnie 2a należy wykazać kod 1.30 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., a w kolumnie 2c należy podać przepis będący podstawą udzielenia pomocy publicznej tj. art. 5 ust. 1 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. W kolumnie 3c należy wykazać numery decyzji dla wszystkich producentów rolnych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego w danym roku. Wartość nominalna pomocy (kol. 6a) jest równa wartości pomocy brutto (kol. 6b) i stanowi łączną kwotę dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu w danym roku. Wykazywana w kolumnie nr 7 forma pomocy w odniesieniu do zwrotu podatku akcyzowego stanowi dotację o kodzie A1.1.

Przeznaczenie pomocy (kol. 8) należy wykazać jako inną pomoc w sektorze rolnictwa o kodzie e8.17. Stosownie do ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r., intensywność pomocy oznacza kwotę pomocy wyrażoną jako procent kosztów kwalifikowalnych. W ww. sprawozdaniu intensywności pomocy w zakresie zwrotu podatku akcyzowego (kol. 9) nie podaje się.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena