Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 3 lutego 2011 r. znak DR3/502/30/IDM/2011/ST-137 rozwiewa ostatecznie wszystkie wątpliwości,  jakie mogłaś mieć przystępując do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2010 rok. Dyrektor Departamentu Rachunkowości Dorota Będziak wyjaśnia, że

Data dodania: 2011-04-08

Wyświetleń: 2506

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

regulacje  rozporządzenia MF z dnia 05.07.2010 (DZIENNIK USTAW Z 2010 R. NR 128 POZ. 861) miały ograniczone zastosowanie w roku 2010. Musiały być stosowane tylko w zakresie regulacji dotyczących wykonania budżetu środków europejskich. W pozostałym zakresie w  jednostkach samorządowych weszły w życie dopiero od 1 stycznia tego roku tj. 2011. W związku z tym podstawowe zasady ewidencji zdarzeń w 2010 nie uległy zmianie a księgi rachunkowe z roku 2010 masz prawo uznawać za prowadzone na bieżąco i przyjąć jako podstawę do sporządzenia sprawozdań finansowych według wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia MF z dnia 28 lipca 2006

Co to oznacza w praktyce?

Sprawdźmy, co na temat łącznych sprawozdań mówi to rozporządzenie z 2006 roku.  Wybiorę tylko pewne fragmenty, byś oszczędziła czas na szukaniu.

 W § 14. Dotyczą ciebie następujące punkty:

1. Jednostki kontynuujące działalność sporządzają sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy), to jest na dzień 31 grudnia.

 4. Sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie własnych ksiąg rachunkowych jednostki jest sprawozdaniem finansowym jednostkowym.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie sprawozdań finansowych jednostkowych lub jednostkowych i łącznych jest sprawozdaniem łącznym.

6. Sprawozdania finansowe łączne są sumą sprawozdań finansowych jednostkowych lub jednostkowych i łącznych i sporządza się je w złotych i groszach. 

Z § 17. Dotyczą twojej jednostki:

1. Sprawozdanie finansowe jednostki podpisuje kierownik jednostki i główny księgowy

3. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego podpisują członkowie zarządu (tu rozumie się też wójt, burmistrz, prezydent) i skarbnik.

4. Sprawozdania finansowe łączne i skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego podpisuje przewodniczący zarządu i skarbnik. 

W § 19. Znajdziesz reguły i terminy, których musisz się trzymać:

3. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania finansowe łączne osobno dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i przekazują je do regionalnej izby obrachunkowej w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego.

4. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują bilanse z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego do regionalnej izby obrachunkowej do dnia 30 kwietnia roku następnego.

Jak już wiesz sprawozdanie łączne jest sumą sprawozdań. A z tego wynika, że będziesz sumować kwoty ze wszystkich pól "liści" z dokumentów w każdej grupie oddzielnie.  Każdy formularz sprawozdania jst ma strukturę drzewa z kolejnymi gałęziami a na samym końcu masz „liść” czyli taką pozycję, do których wpisujesz  wartości liczbowe. Kwoty w pozycjach, które mają w formularzu wpisaną formułę musisz  wyliczyć według tej formuły.

 Kiedy otrzymujesz jednostkowe sprawozdania tylko w formie papierowej, to bardzo ważne jest byś sprawdziła czy liczba ma znak minus w polach, w których wpisywana jest strata. Jedynym wyjątkiem w formularzach jest pozycja III.1 w zestawieniu zmian w funduszu. Tylko w tym wierszu  kwotę straty wpisuje się ze znakiem plus, jako zmniejszenie funduszu jednostki. Jeśli tego nie dopilnujesz, to już przy sumowaniu kwot w polu strata będziesz mieć zafałszowaną kwotę łącznej straty dla danego typu jednostek i odpowiedniego dokumentu. To również oznacza, że we wszystkich wyliczeniach wyniku finansowego będziesz go wyliczać jako sumę strat (ze znakiem -) i zysku (ze znakiem + oczywiście).

 Jak możesz sobie pomóc i ułatwić tę pracę?

 Potrzebujesz narzędzia, które księgowym z jednostek pozwoli przygotować dla ciebie dokumenty w formie elektronicznej a tobie pozwoli wczytać te pliki i zsumować prawidłowo w sposób automatyczny.

W przeciwnym przypadku bedziesz to robić ręcznie. Sposoby, jakich możesz użyć opisuję ci w kolejnym artykule

7 sposobów jak sporządzić łączne sprawozdanie finansowe j.s.t. za rok 2010?

Jak jeszcze możesz sobie pomóc i ułatwić pracę w innych jej obszarach?

Licencja: Creative Commons