Emitowane przez urządzenia radiowe fale mogą stanowić potencjalne źródło zakłóceń innych urządzeń i systemów elektronicznych. Powszechnie stosowane urządzenia elektroniczne w swej pracy wykorzystują niewielkie sygnały użyteczne.

Data dodania: 2010-05-17

Wyświetleń: 2247

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przez to stają się jednocześnie "wrażliwe" na wszelkie sygnały pasożytnicze, jak szumy, przepięcia, wyładowania elektrostatyczne itp., w uproszczeniu "zakłócenia".

Równie ważne są zakłócenia powodowane przez nie same. Każde z nich bowiem "produkuje" pewne zakłócenia i rozsyła je po doprowadzonych do nich przewodach (zarówno zasilania jak i sygnałowych) a także drogą radiową. W związku z tym wszystkie urządzenia elektroniczne:

 - nie powinny być źródłem zakłóceń mogących wpływać negatywnie na pracę innych urządzeń,

- powinny być w maksymalnym stopniu odporne na potencjalne zakłócenia,

W celu osiągnięcia tych założeń powstała dyrektywa EMC. W przypadku urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych jednak bardziej właściwa jest dyrektywa RTTE, w której wymagania kompatybilności elektromagnetycznej osiągają ten sam poziom ochrony, co w przypadku EMC. Wymagania zasadnicze, o których mówią dyrektywy są następujące:  

"Urządzenia są projektowane i produkowane w taki sposób, by przy uwzględnieniu stanu techniki, zapewnić, żeby:

- wytwarzane zaburzenia elektromagnetyczne nie przekraczały poziomu, powyżej którego urządzenia radiowe i telekomunikacyjne lub inne urządzenia nie mogą działać zgodnie z przeznaczeniem,

- poziom odporności tych urządzeń na zaburzenia elektromagnetyczne, jakich należy spodziewać się podczas użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, pozwalał na działanie urządzenia bez niedopuszczalnego pogorszenia jakości jego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem."(Kompatybilnosc elektromagnetyczna (EMC) - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/108/WE),

Na podstawie dyrektyw i wprowadzających je ustaw, wszystkie wprowadzane do obrotu urządzenia elektroniczne powinny być poddane ocenie zgodności z normami oraz oznakowane znakiem CE. W związku z tym należy przyjąć, że urządzenia oznakowane znakiem CE nie będą wywierały na siebie niekorzystnego wpływu.

Mając na uwadze powyższe oraz doświadczenia własne autora, stwierdza się, że działanie sieci bezprzewodowych nie ma wpływu w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na inne systemy, w szczególności tory transmisji danych (Ethernet, RS232), komputery, itp.

Kolejnym aspektem interakcji z innymi systemami jest możliwość wzajemnego zakłócania się systemów radiowych działających w nielicencjnowanym paśmie 2,4 i 5 GHz.

Zalecenia:

- używać tylko i wyłącznie urządzeń oznaczonych znakiem CE i posiadających deklaracje lub certyfikaty zgodności. Dotyczy to zarówno urządzeń radiowych, anten jak i innych urządzeń elektronicznych,

- urządzenia wyposażone we wtyczkę zasilającą umożliwiającą podłączenie do gniazda z tzw. „bolcem uziemiającym" podłączać tylko do tego typu gniazd w celu zapewnienia prawidłowego uziemienia,

- stosować radiowe punkty dostępowe spełniające zaostrzone wymagania określone w normie EN 60601-1-2:2002, dotyczącej urządzeń medycznych,

- unikać instalacji punktów dostępowych w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń elektronicznych oraz tras traktów energetycznych,

- stosować ekranowane okablowanie strukturalne (FTP) sieci LAN oraz zadbać o prawidłowe uziemienie ekranu (uziemienie z jednej strony),

- w miarę możliwości unikać prowadzenia kabli LAN łączących punkty dostępowe z przełącznikiem wzdłuż traktów energetycznych.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena