Lokata bankowa czy fundusz inwestycyjny, oto częsty dylemat polskich inwestorów i "drobnych ciułaczy". Przedstawmy pokrótce ewentualne plusy i minusy obu produktów w zestawieniu ze sobą.

Data dodania: 2010-03-27

Wyświetleń: 1985

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wielu inwestorów ma dylemat czy inwestować w fundusze inwestycyjne czy może zdeponować pieniądze na lokacie w banku. Może na początek uściślijmy, czym charakteryzują się te produkty, jakie są między nimi istotne różnice.

Fundusz inwestycyjny to instytucja inwestowania zbiorowego której podstawowym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych od wszystkich uczestników. środki te lokowane są następnie przede wszystkim w papiery wartościowe różnego rodzaju, jak np. akcje firm, obligacje, bony skarbowe. Inwestycje dokonywane są na okres od kilku miesięcy do nawet kilkudziesięciu lat; tutaj nie ma konieczności określania z góry okresu inwestycji. W przeciwieństwie do lokat terminowych, w przypadku funduszy inwestycyjnych jest możliwość wycofania zainwestowanych pieniędzy w czasie trwania inwestycji.

Lokaty terminowe natomiast to depozyty bankowe które deponuje się w banku na okres czasu który zostaje z góry określony. Na koniec tego okresu właściciel zdeponowanych tak środków otrzymuje odsetki (oraz oczywiście zdeponowaną kwotę podstawową). Z racji tego że z góry znane jest oprocentowanie lokaty, więc już na samym początku można określić wysokość odsetek, w zależności od okresu na jaki została zawarta umowa lokaty. Zwykle zakładane są na okres od dwóch tygodni do sześciu miesięcy. Zakładając lokatę deponent zobowiązuje się, że zdeponowanych w tej formie środków nie wypłaci przed upływem terminu wygaśnięcia umowy lokaty terminowej. środki zdeponowane na lokacie pozostają więc zamrożone, a wcześniejsze ich podjęcie oznacza utratę części już narosłych odsetek.

Natomiast w przypadku funduszy inwestycyjnych oprocentowania ni sposób z góry określić. Będzie ono zależne od tego, jaki zysk przyniosą wybrane papiery wartościowe w które fundusz zainwestował. Przy odpowiednim doborze papierów wartościowych zysk z funduszy będzie o wiele wyższy niż w przypadku lokaty gdyż może wynieść kilka, kilkanaście a czasem nawet kilkadziesiąt procent. Problem jednak w tym aby dobór okazał się odpowiedni.

Takie wysokie wzrosty miewają miejsce zwłaszcza w funduszach akcji oraz funduszach zrównoważonych w okresie znacznych giełdowych wzrostów czyli w okresie hossy. Jednak giełda ma to do siebie, ze akcje czasem spadają i to gwałtownie, więc podczas gorszej koniunktury inwestując w fundusz można stracić. Można jednak wówczas nie wycofywać środków i czekać na hossę. Jednak fundusz nie gwarantuje że zostanie osiągnięta zakładana stopa zysku. Niektóre banki reklamują produkty będące połączeniem funduszy inwestycyjnych z lokatami. W produkcie tym wpłacane przez właściciela pieniądze są podzielone na ogól po 50%, chociaż zdarzają się i inne proporcje.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena