No właśnie, bez tego dokumentu ciężko jest, bądź jest wręcz niemożliwym otwarcie własnego dochodowego biznesu. Na czym więc się skupić podczas przygotowania tego opracowania?

Data dodania: 2009-11-25

Wyświetleń: 2874

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Biznes plan powinien być przede wszystkim rzetelny, obiektywny, powinien brać pod uwagę wszystkie szanse i zagrożenia związane z przygotowaniem naszej inwestycji. Autor planu powinien przedstawić cele jaka stawia przed sobą w związku z przedsięwzięciem oraz sposoby ich osiągnięcia, aby tym samym ukazać strategię działalności firmy. Ważną kwestią jest, aby dokument ukierunkowany był na konkretnego inwestora, zachęcał go do wyłożenia funduszy, naświetlał jakie korzyści inwestor otrzyma w zamian za wyłożone pieniądze.
Przygotowując biznes plan staraj się używać jak najmniej słownictwa specjalistycznego, może zdarzyć się, iż strona zainteresowana nie zrozumie niektórych ściśle związanych z daną branżą pojęć. Biznes plan jest także odzwierciedleniem naszej indywidualnej kreatywności, umiejętności przyciągnięcia inwestora, zachęcenia do zakupu naszego produktu. Nie ma ścisłych reguł dla przygotowania dobrego, skutecznego biznes planu. Najprościej można odpowiedzieć, że biznes plan to dokument, który opisuje to co zamierzasz zrobić, w jaki sposób i przy użyciu jakich środków, aby twój pomysł odniósł sukces na rynku. Jest to podstawowe narzędzie negocjacyjne z inwestorami.

Elementy jakie powinien zawierać biznes plan:

1. Wprowadzenie- przedstawienie swojej działalności, a także zarysu tego co będzie przedstawione w następnych działach dokumentu. Przedstawiamy tutaj ja bardziej istotne elementy naszego projektu. Jest to jeden z ważniejszych elementów biznes planu, który ma zadanie zachęcić innych do zagłębienia się w projekt. Przestaw tutaj: opis tego jak, gdzie, kiedy i przez kogo firma została założona. Napisz o jej osiągnięciach i gorszych okresach, porównaj te doświadczenia z aktualnym jej stanem, krótki opis przedsięwzięcia, przewidywane koszty i potrzeby finansowe, najważniejsze prognozy finansowe.

2. Opis pomysłu, swojego produktu, usługi. Przedstaw zalety technologiczne, jego mocne strony w odniesieniu do konkurencji, wszelkiego rodzaju test, badania jakie były wykonywane w związku z nim oraz jakie zamierzamy podjąć. Przestaw jakie kroki muszą zostać podjęte aby produkt stał się jeszcze bardziej konkurencyjny na rynku: prawne, finansowe, technologiczne, marketingowe, inne.

3. Charakterystyka otoczenia rynkowego, w którym zamierzasz działać. Identyfikacja potencjalnych klientów i dlaczego właśnie wybrana grupa będzie nabywcą Twojego produktu, dlaczego to właśnie Twój produkt wybiorą. W tym punkcie oceń również wielkość rynku, przestaw szanse i zagrożenia związane z konkurencją. Dobrze poznaj swoich konkurentów i nigdy ich nie lekceważ. Możesz skoncentrować się na klientach, danej gałęzi przemysłu czy porównaniach z innymi firmami (produktami). Przedstaw aktualne trendy, przeszłość i przyszłość tej gałęzi biznesowej. Zilustruj je statystycznymi wyliczeniami dotyczącymi produkcji i sprzedaży. Staraj się przedstawiać informacje w formie graficznej, pamiętaj obrazek jest zawsze łatwiej przyswajalny aniżeli tekst! Używaj, więc wykresów i tabelek czytelny. Zrób to podkreślając zalety ceny, jakości, wyboru, serwisu i dystrybucji twojego towaru oraz jego przewagę nad innymi dostępnymi na rynku. Przedstaw mocniejsze i słabsze strony projektu.

4. Omówienie strategii marketingowej. Aby uzyskać fundusze, musisz wiedzieć, że inwestorzy są przede wszystkim zainteresowani tym jak produkt (usługa) będzie odebrany na rynku. Zanim zdecydują się uczestniczyć w przedsięwzięciu, będą chcieli wiedzieć jakie klient odniesie korzyści i co go zmobilizuje do kupna. Przestaw tutaj jak zamierzasz realizować swoje cele, szacując korzyści z przyjęcia Twojej oferty, jak zamierzasz dotrzeć do odbiorców, jakimi kanałami promocyjnymi, jaką kampanię informacyjną przeprowadzisz. Postaraj się również w związku z tym przygotować budżet przeznaczony na promocję produktu. Przedstaw zakładaną cenę produktu, która nie powinna odbiegać od poziomu cen konkurencji. Kiedy cena zostanie ustalona na odpowiednim poziomie, będziesz mógł określić jaki poziom sprzedaży zapewni ci zysk. Jeżeli strategia cenowa zostanie zdefiniowana, powinieneś wybrać formy i kierunki dystrybucji produktu.

5. Realizacja- przedstaw w jaki sposób powstaje produkowany przez Ciebie produkt/usługa.

6. Zarządzanie. W tym punkcie wskazane jest przedstawienie kierunku Twoich działań, czyli wiedza o tym dokąd zmierzasz. Jeżeli ty sam nie masz pojęcia o tym dokąd zmierzasz, nie licz na to, że inni podążą za tobą. Postaraj się tutaj przedstawić kompetencje członków firmy, przedstaw dane kluczowego personelu ich zadania, zakres odpowiedzialności. Wskazanym jest przestawienie osiągnięć dotychczasowych pracowników ich rezultatów. Postaraj się przedstawić swoich pracowników jako zgrany zespół, ich wspólne sukcesy i plany działań.
7. Harmonogram, określ milestony (kroki milowe) przedsięwzięcia, czyli etapy realizacji. Najważniejsze terminy i działania. Forma graficzna jest tu jak najbardziej wskazana.

8. Źródła finansowania, jak przekonać inwestora do wyłożenia środków na realizację pomysłu.
Bank lub inwestorzy będą chcieli dokładnie poznać rodzaj i wielkość funduszy potrzebnych do zrealizowania twojego pomysłu. W tym celu przedstaw szczegółowy plan finansowy. Podaj jaki jest całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia, wymieniając poszczególne pozycje kosztorysu. Następnie wymień spodziewane źródła finansowania. Zwróć uwagę, aby koszty całkowite były zrównoważone z całkowitym finansowaniem. Dla banku istotną informacją jest wielkość zaangażowanych środków własnych. Udokumentuj pochodzenie kapitału własnego. Jeżeli twój zgromadzony kapitał okaże się niewystarczający, to zapewne struktura finansowania przewiduje udział środków obcych. Przedstaw sposób ich pozyskania. Bank zanim zaangażuje swoje środki, musi wiedzieć w jaki sposób zamierzasz uzyskać i wykorzystać dodatkowe fundusze. Napisz, więc ile pieniędzy będzie ci potrzebne, kiedy i jak zostaną one wykorzystane. Większość przedsiębiorstw przedstawia wielorakiego rodzaju finansowanie uwzględniając zarówno wierzytelności i zobowiązania. Przedstaw proponowaną strukturę kapitałową zaznaczając kto posiada jaką część udziałów przedsiębiorstwa na kolejnych etapach. Przedstaw szczegółowy plan rozdysponowania funduszami a pod koniec przedstawić ogólnie cały zarys. Przedstaw aktualną sytuację finansową swojej firmy, projekty oszczędnościowe.

9. Prognozy finansowe, czyli oszacowanie rezultatów działalności twojej firmy w najbliższej przyszłości. Prognoza finansowa to zestawienie przychodów i wydatków, jakie będziesz generował w przyszłości. Aby oszacować przychody i wydatki musisz oprzeć się na danych z innych firm, działających już na rynku. Najważniejszą pozycją jest oszacowanie wielkości sprzedaży. Powinna się ona zgadzać z danymi, oszacowanymi w rozdziale o marketingu. Następnie powinieneś oszacować koszty sprzedaży i koszty administracji. Kiedy przygotowujesz projekcje finansowe unikaj "chodzenia na skróty" i nie opieraj się wyłącznie na komputerowych wyliczeniach pełnych liczb i procentów. Zindywidualizuj i przemyśl dokładnie swój projekt. Przedstawiając prognozowane koszty nie zapomnij, że dodatkowo zatrudniany personel to także dodatkowe koszty.Nie pokrywaj kosztów reklamy zwiększonymi dochodami ze sprzedaży. Zyski ze sprzedaży odnotujesz dopiero w kilka miesięcy po wydatkach na reklamę. Na koszty związane z promocją trzeba być przygotowanym znacznie wcześniej niż będzie się podejmowało działania.

10. Podsumowanie, jeden z ważniejszych punktów biznes planu. Przestaw w sposób skondensowany, wykorzystując wykresy, liczby, to co wcześniej omówiłeś. Na tym etapie musisz udowodnić, że Twój biznes plan jest wiarygodny., Udowodnij, że przedstawiłeś atrakcyjną i realistyczną propozycję. Sprecyzuj w jaki sposób i kiedy zwrócą się inwestorom włożone pieniądze. Określ terminy spłaty rat. Napisz krótko, lecz konkretnie w jaki sposób inwestorzy otrzymają swój zysk.
Ogranicz podsumowanie do max 2, 3 stron tekstu! Pokaż zdecydowanie, choć bez nadmiernego optymizmu, pozytywne strony przedsięwzięcia. Miej na uwadze to, iż tę część inwestorzy z reguły czytają jako pierwszą. Jeśli okaże się mało interesująca zrezygnują z czytania reszty.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena