Artykuł omawia tryb i zasady udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu przez agencje pracy tymczasowej, jego wymiar oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Data dodania: 2007-06-18

Wyświetleń: 6561

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Formy udzielenia urlopu oraz jego czas pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu przez Agencję Pracy Tymczasowej i skierowanemu do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie są regulowane przez Kodeks pracy, ale przez przepisy szczególne, tj. ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166 z 2003r. poz. 1608 z późniejszymi zmianami). Reguluje ona w sposób odmienny zasady udzielania urlopów pracowniczych. Tryb udzielania urlopu pracownikowi tymczasowemu uzależniony jest od okresu wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika. Jak i w jakim wymiarze należy udzielić urlopu pracownikowi tymczasowemu?

Tryb udzielania urlopu pracownikowi tymczasowemu

Ustawa określa tutaj dwa przypadki:
1) okres wykonywania pracy przez pracownika na rzecz danego pracodawcy jest krótszy niż 6 miesięcy;
2) okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy wynosi 6 miesięcy lub więcej.

W pierwszym przypadku tryb udzielania urlopu jego rozmiar jest uzgadniany pomiędzy agencją pracy tymczasowej, a pracodawcą i użytkownikiem. O uzgodnieniach tych, APT zawiadamia osobę, której ma być powierzone wykonywanie pracy tymczasowej jeszcze przed zawarciem umowy o pracę.
W drugim przypadku, pracodawca użytkownik ma obowiązek umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, w przysługującym mu wymiarze. Termin wykorzystania urlopu uzgadniany jest z pracownikiem tymczasowym.

W przypadku, w którym pracownik wykonuje pracę na rzecz danego pracy przez okres przynajmniej 6 miesięcy stosuje się do niego przepisy art. 1672 Kodeksu pracy. Znaczyć to będzie, że taki pracownik ma prawo do 4 dni urlopu “na żądanie”, czyli bez potrzeby wcześniejszych uzgodnień z pracodawcą użytkownikiem.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni, za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego bądź więcej niż jednego pracodawcy użytkownika.
Dni wolnych od pracy nie wlicza się do okresu urlopu.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za nie wykorzystany urlop. Ekwiwalent wypłaca Agencja Pracy Tymczasowej. Jego wysokość wyliczana jest indywidualnie, na podstawie wynagrodzenia jakie uzyskał ten pracownik. Ekwiwalent pieniężny za jeden dzień urlopu ustala się dzieląc wynagrodzenie otrzymane przez pracownika tymczasowego przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało.

Licencja: Creative Commons
1 Ocena