Kilka słów na temat biznes planu, jego podstawowej zawartości i konstrukcji oraz o tym, gdzie znaleźć przykładowe biznes plany, a także porady jak go napisać.

Data dodania: 2007-05-29

Wyświetleń: 38315

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Podejmując próbę zdefiniowania czym jest biznes plan należałoby zacząć od ogólnej definicji. Tak więc w skrócie: biznes plan to projekt opisujący zamierzenia gospodarcze, przedkładany inwestorom lub instytucjom kredytowym.

Biznes plan jest pomocny m.in. przy:
1. finansowaniu inwestycji - jest środkiem, za pomocą którego można przekonać pożyczkodawców czy inwestorów, że dane przedsięwzięcie zasługuje na uwagę i przyniesie zysk.
2. przy rozpoznaniu działalności - biznes plan przypomina w jakim kierunku się dąży i pomaga utrzymać obraną drogę. Jest drogowskazem i spisem rzeczy do zrobienia.
3.w zarządzaniu firmą - przedsiębiorca musi przygotować sposoby zarządzania firmą w poszczególnych fazach rozwoju.

Na biznes plan najczęściej składa się:
1. ogólny opis przedsięwzięcia - zawarte jest na 1 stronie planu. Określa rodzaj tworzonej firmy, jej właścicieli, adres, wielkość koniecznych środków inwestycyjnych, cele i zakres finansowania oraz dane dotyczące spodziewanych zysków. Zaznajamia z typem tworzonej firmy, z rodzajem produktów lub usług, które ma ona sprzedawać lub świadczyć, wyjaśnia dlaczego ma to przynosić zysk.
2. plan marketingowy - sposób prowadzenia marketingu produktów i usług. Opisuje potencjalnych klientów, ich przyzwyczajenia i umiejscowienie. Bada się ewentualną konkurencję, wpływ na zysk poszczególnych konkurentów. Należy rozważyć w jaki sposób firma może przewyższyć konkurencję oraz w jaki sposób przyciągnąć klientów.
3. plan organizacyjny - przedsiębiorstwa zawiera proponowaną lokalizację firmy, opisywane są zalety dostawców, podjęte kwestie ustalenia poziomu zapasów i warunków spedycji wyrobów gotowych, ujęte problemy zatrudnienia i przeszkolenia personelu.
4. plan zarządzania - zawiera zasady organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Ustala się tu formę, w jakiej ma funkcjonować firma oraz omawia ryzyko związane z podjęciem działalności. Uwzględnia niezbędne pozwolenia i licencje wymagane przez przepisy prawa.
5. plan finansowy / analiza finansowa - informuje w jaki sposób firma chce wykorzystać powierzone jej środki finansowe. Zawiera raport finansowy, który przedstawia oczekiwane efekty udzielonej pożyczki. Ukazuje w jaki sposób pożyczone środki zostaną zużytkowane. Zalecane jest zestawienie w punktach poszczególnych wydatków.
 
Uzupełnione jest to:
1. określeniem celu biznes planu
2. streszczeniem
3. danymi finansowymi
 
Dane finansowe powinny zawierać:
1. źródła i sposoby finansowania przedsiębiorstwa,
2. bilans otwarcia,
3. analizę zwrotu zaangażowanych środków - wewnętrzną stopę zwrotu IRR
4. przewidywane dochody w przeciągu pierwszych 3 - 5 lat w rozbiciu na poszczególne miesiące,
5. zestawienia rozchodów i przychodów podstawowych.

Tworząc biznes plan należy przede wszystkim:
1. przeprowadzić analizę rynku
2. przygotować listę potencjalnych pożyczkodawców
3. sporządzić harmonogram spłaty kredytu
4. zachować zwięzłą formę biznes planu (20-40 stron)
5. uwzględnić realne założenia finansowe
6. używać wykresów i tabel

Stwierdzić należy, że nie ma ustalonego standardu sporządzania biznes planu. Inaczej wyglądał on będzie w momencie, gdy przygotowujemy go na własne potrzeby, w celu oceny opłacalności inwestycji. Inaczej natomiast w momencie sporządzenia planu na potrzeby uzyskania kredytu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapoznać się w materiałami dostępnymi w sieci, takimi jak wybrany, przykładowy biznes plan czy też kurs pt. jak napisać biznes plan.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena