W 2009 roku wysokość dopłat bezpośrednich przyznawanych w rolnictwie ma być uzależniona od nowych wymogów

Data dodania: 2009-02-27

Wyświetleń: 7662

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Od stycznia 2009 roku aby otrzymać wszystkie płatności obszarowe należy spełnić szereg nowych wymagań. są to tzw. wymogi wzajemnej zgodności (ang. cross-compilance). W prawodawstwie krajowym obowiązują one już od jakiegoś czasu jednak dopiero teraz od spełnienia tych wymogów zależeć będzie wysokość dopłat rolnych. Jak zapewnia minister rolnictwa Marek Sawicki "większość rolników w Polsce dobrze dba o ziemię rolniczą i zwierzęta gospodarskie, w związku z tym nie będą to wymagania trudne do spełnienia".

Wprowadzenie wszystkich etapów tych działań jest rozłożone na kilka lat. W tym roku wymogi jakim muszą sprostać rolnicy to:
1. Ochrona dzikiego ptactwa

Rolnikowi nie wolno niszczyć gniazd ptaków chronionych, płoszyć ich, okaleczać ani zakłócać ich spokoju.

2. Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi.

Chodzi tu przede wszystkim o właściwe stosowanie i przechowywanie środków ochrony roślin, a także paliw. Substancje te należy przechowywać w odpowiednio przystosowanych magazynach w orginalnych szczelnych opakowaniach zabezpieczając w ten sposób przedostanie się ich do wód gruntowych.

3. Dostosowanie do zasad stosowania osadów ściekowych w rolnictwie
4. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

Należy przestrzegać dyrektywy azotanowej tzn. iż maksymalna ilość azotu naturalnego na hektar użytków rolnych nie może przekroczyć 170kg. W przypadku jeśli gospodarstwo produkuje więcej obornika powinno posiadać umowę na jego sprzedaż. Rolnik powinien także posiadać roczny plan nawożenia. Należy także pamiętać o terminach stosowania nawozów naturalnych. Ważnym wymogiem jest również posiadanie silosów na kiszonkę które zabezpieczają przed wyciekiem soków kiszonkowych do gruntu, a także o posiadaniu odpowiedniej wielkości płyt gnojowych i zbiorników na gnojówkę które umożliwiają przechowywanie nawozów naturalnych przez okres w którym nie można wywozić ich na grunty rolne.

5. Ochrona dzikiej przyrody (roślin i zwierząt)
6. Identyfikacja i rejestracja zwierząt

Rolnik musi posiadać numer siedziby stada. Zwierzęta w jego gospodarstwie powinny być oznakowane i zgłoszone do rejestru zwierząt. Dodatkowo rolnik musi prowadzić księgę rejestracji zwierząt na bieżąco i terminowo zgłaszać wszelkie zmiany oraz przechowywać dane na temat zwierząt przez 3 lata od ich sprzedania.

W tym roku wymogi wzajemnej zgodności koncentrują się przede wszystkim na ochronie środowiska naturalnego i częściowo na bezpieczeństwie konsumentów ( identyfikacja zwierząt .

Licencja: Creative Commons
0 Ocena