Sytuacja na polskiej wsi spowodowała, iż większość rolników doskonale wie gdzie, kiedy i jak złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie. Przynajmniej tak mówi teoria.

Data dodania: 2007-03-09

Wyświetleń: 22985

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

W rzeczywistości jednak spora część wniosków zawiera mniej lub bardziej poważne błędy, które mogą mieć wpływ nie tylko na czas otrzymania dopłat, co nawet decydować o tym, czy pieniądze w ogóle zostaną wypłacone.

Składając wniosek o dopłaty bezpośrednie należy pamiętać, że aby uzyskać pieniądze, trzeba posiadać działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Jako działkę rolną definiujemy zwarty obszar gruntu rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, który wchodzi w skład gospodarstwa rolnego. Tak więc może się zdarzyć, że producent rolny posiadający ponad 1 ha gruntów rolnych nie otrzyma płatności bezpośrednich, gdyż jego poszczególne działki rolne będą miały powierzchnię mniejszą od 0,1 ha. Grunty rolne, na które składamy wniosek o dopłaty bezpośrednie, muszą być utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a niespełnienie tych warunków także może prowadzić do odrzucenia wniosku. Należy pamiętać, że podstawowa jednolita płatność obszarowa przysługuje na takie grunty rolne jak grunty orne, pastwiska, łąki, sady i uprawy wieloletnie oraz plantacje wierzby wykorzystywanej do wyplatania. Dla upraw chmielu oraz innych roślin, których wykaz jest corocznie określany w rozporządzeniu Rady Ministrów przysługują płatności uzupełniające. Dopłaty bezpośrednie dla rolników mogą być znaczącym uzupełnieniem ich budżetu. Za rok 2006 stawki płatności bezpośrednich wynoszą odpowiednio:
 276,28 zł/ha – Jednolita Płatność Obszarowa,
 962,75 zł/ha – Uzupełniająca Płatność Obszarowa do powierzchni uprawy chmielu,
 313,45 zł/ha – Uzupełniająca Płatność Obszarowa w przypadku innych roślin.

Jeśli po raz pierwszy składamy wniosek o dopłaty bezpośrednie, musimy posiadać numer identyfikacyjny, zgodnie z przepisami o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wniosek należy złożyć we właściwym Biurze Powiatowym ARiMR w terminie od 15 marca do 15 maja danego roku. Tam też otrzymamy wszystkie niezbędne formularze i materiały graficzne. Producenci rolni, którzy składają wniosek o dopłaty bezpośrednie po raz kolejny, otrzymują odpowiedni formularz i materiał graficzny od Agencji. Dopłaty bezpośrednie dla rolników są przyznawane w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy kierownika Biura Powiatowego ARiMR i wypłacane w okresie od 1 grudnia do 30 czerwca roku następnego.

W wypadku pomyłek czy też zmian w gospodarstwie rolnym zawsze możemy skorygować nasz wniosek o dopłaty bezpośrednie. Jakiekolwiek poprawki muszą być złożone we właściwym Biurze Powiatowym ARiMR najpóźniej do 31 maja stosownego roku kalendarzowego i mogą dotyczyć dodania do pojedynczego wniosku działek rolnych nie zadeklarowanych we wniosku lub też zmiany deklaracji użytkowania ziem albo zmiany systemu pomocowego w odniesieniu do poszczególnych działek rolnych. Nasz wniosek o dopłaty bezpośrednie może też zostać w każdej chwili przez nas wycofany w całości lub w części po pisemnym zawiadomieniu odpowiednich władz.

Więcej informacji na temat wniosków o dopłaty bezpośrednie można znaleźć na http://www.portalrolniczy.pl.

Licencja: Creative Commons