Firmy zlecają tłumaczenia umów handlowych celem ich późniejszego zawarcia ze swoimi zagranicznymi kontrahentami. Przykładowo firma A (producent papierosów), w treści umowy zwana dalej Leasingodawcą, udostępnia w leasing (forma wypożyczenia opłacanego w ratach, zwykle z prawem do późniejszego wykupu) firmie B, zwanej dalej Leasingobiorcą (producent maszyn), linię produkcyjną do wyrobu tytoniu.

Data dodania: 2021-02-19

Wyświetleń: 498

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

OPIS, INFORMACJA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Pisemne tłumaczenie umowy handlowej

Typowa umowa handlowa to dokument o mocy prawnej składający się z paragrafów, punktów i podpunktów oraz załączników. Występuje tu specyficzna terminologia prawna i ekonomiczna, która reguluje zasady umowy między Stronami, czyli podmiotami podpisującymi kontrakt. Wstęp do umowy międzynarodowej jako aktu prawnego może stanowić tzw. preambuła, czyli określenie okoliczności oraz celu zawarcia tejże umowy handlowej. W dalszych częściach tłumaczenie umowy z języka angielskiego na język polski może zawierać również takie punkty, jak np.: Definicje, Obsługa rachunków bankowych, Wynagrodzenie Usługodawcy, Wypowiedzenie umowy, Odpowiedzialność Stron, Prawa i obowiązki Stron, Przetwarzanie danych osobowych, Oświadczenia i gwarancje oraz Inne postanowienia. Na końcu umowy zwykle widnieje zapis, iż została ona sporządzona w dwóch jednobrzmiących (czyli identycznych) egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Uwaga! By umowa była wiążącym aktem prawnym, każda jej stronnica powinna zostać zaparafowana przez uprawionego decydenta każdej ze Stron, a ostatnia strona powinna zostać opatrzona własnoręcznymi podpisami sygnatariuszy i zwykle (opcjonalnie) też dodatkowo pieczęciami firmowymi.

Tłumaczenie umowy wymaga stosowania właściwej, spójnej terminologii oraz uwzględnienia realiów systemu prawa obowiązującego w kraju, w którym dana umowa będzie obowiązywała. Z uwagi na powtarzalną strukturę umów cywilno-prawnych tłumacze umów często opierają się na tekstach paralelnych (podobnych dokumentach w docelowym języku tłumaczenia). Szczególnie przydatna może okazać się baza aktów prawnych Unii Europejskiej oraz Dziennik Urzędowy UE.

Tłumaczenie umów handlowych celem zawarcia wiążących porozumień między spółkami zazwyczaj nie wymaga formy przysięgłej. Tłumaczenie przysięgłe byłoby potrzebne jedynie wówczas, gdyby treść umowy miała stać się dowodem w sprawie sądowej lub innym urzędzie z czerwoną tabliczką w razie, gdyby dwie wersje językowe podpisanej wcześniej umowy handlowej różniły się znaczeniowo w zakresie istotnych kwestii, implikujących spór i co do których Strony nie znajdą porozumienia na drodze polubownej.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena