Kogo można nie ujmować w tabelach norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego? W jakich przypadkach pracodawca może ustalić zasadę...

Data dodania: 2008-09-22

Wyświetleń: 8948

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 2

WIEDZA

-2 Ocena

Licencja: Creative Commons

O: Można nie ujmować:
- pracowników zatrudnionych przy pracy biurowej,
- delegowanych do miejsc wykonywania czynności służbowych,
- uprawnionych na podstawie specjalnych przepisów do otrzymywania umundurowania i innej odzieży służbowej, chyba że wykonywane czynności wymagają stosowania także odzieży roboczej w asortymentach o innym przeznaczeniu niż należne sorty mundurowe. Decyzja jednak należy do stron ustalających tabelę norm.

Jakie obowiązki ma pracownik w okresie użytkowania środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej?

O: Pracownik powinien dbać o wydane mu środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą.
W przypadku utraty lub zniszczenia z winy pracownika tych przedmiotów, jest on zobowiązany uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych środków ochrony indywidualnej, odzieży iobuwia roboczego. Kwotę tę pracodawca może obniżyć, jeżeli uzasadniają to okoliczności zniszczenia.

W jakich przypadkach pracodawca może ustalić zasadę, że odzież robocza i obuwie robocze nie podlegają zwrotowi?

O: Odzież robocza może nie podlegać zwrotowi w razie:
- używania tych przedmiotów przed rozwiązaniem stosunku pracy przez okres przekraczający 75% okresu używalności, określonego w tabeli norm,
- przejścia pracownika na emeryturę lub rentę,
- śmierci pracownika.
Szczegółowy tryb postępowania w tych sprawach ustala pracodawca.

Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie zaopatrywania pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą i obuwie?

O: Pracodawca jest zobowiązany:
- przydzielać bezpłatnie pracownikom środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą i obuwie,
- zapewnić konserwację, odkażanie, naprawę oraz pranie środków ochrony indywidualnej, obuwia roboczego i odzieży,
- ustalać tabele norm przydziału niezbędnych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla uprawnionych stanowisk pracy,
- zapewnić szkolenie pracowników w zakresie zasad posługiwania się środkami ochrony indywidualnej, ich użytkowania i konserwacji,
- nie dopuszczać do pracy pracowników bez środków ochrony indywidualnej wymaganych na określonym stanowisku pracy.

Licencja: Creative Commons