0 głosów
Pobierz artykul
0 głosów dodatnich
0 głosów ujemnych
963 razy czytane
0 przedrukowany
Creative Commons Licencja

Po raz ostatni podczas wypełniania deklaracji podatkowej można będzie skorzystać z ulgi na wychowanie dziecka w jej obecnie dobrze znanym kształcie. Od kolejnego roku szykują się zmiany.

Rok 2012 to ostatni rok do tej pory obowiązującej ustawy, zgodnie z którą bez względu na wysokość dochodów w rodzinie mozna odliczyć ulgę na dziecko - 1.112,04 zł za dany rok podatkowy, za dwoje dzieci 2.224,08 a za troje dzieci 3.336,12 zł w skali roku.

Ulgę wychowawczą można odliczyć od podatku jedynie za ten okres, w którym realnie wykonywana była władza rodzicielska. Zgodnie z prawem rodzic biologiczny nabywa prawo do ulgi z dniem urodzenia się dziecka, rodzic adopcyjny z dniem przyznania mu przez sąd prawa do opieki nad dzieckiem. Miesięczne odliczenie wynosi 92,67 zł.

W sytuacji, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza rodzicielska, pełniona funkcja opiekuna prawnego lub sprawowana opieka przez rodzinę zastępczą, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie 3,09 zł za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Zgodnie z prawem po rozwodzie lub w trakcie separacji władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W kwestii ulgi wychowawczej określoną kwotę, o odlicza się od podatku jednego z rodziców, u którego dziecko faktycznie zamieszkuje. Jeżeli dziecko zamieszkuje naprzemiennie u obojga rodziców, odliczenie dzieli się pomiędzy nich stosownie do liczby miesięcy, w których dziecko u nich przebywało.

Dla przypomnienie ulga nie należy się osobom, które wybrały już wcześniej podatek liniowy, tonażowy, w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencyjnych. Naturalnie nie można do ulgi na wychowanie doliczać czasu, gdy dziecko przebywało w instytucjach zapewniających całodobową opiekę i utrzymanie, czyli np.: w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym etc.

Ponadto rodzice nie mają prawa do ulgi, gdy dziecko osiąga pełnoletność i nie podejmuje dalszej nauki,. Jeśli jednak dziecko decyduje się podjąć dalszą naukę, rodzic może pobierać ulgę aż dziecko nie ukończy 25 roku życia. Jeżeli jednak w tym czasie dziecko założy własną rodzinę lub jego zarobki przekroczą kwotę wolną od podatku, rodzic straci prawo do odliczenia ulgi.

Licencja: Creative Commons