Przy tworzeniu planu finansowego warto pamiętać, że poprawnie skonstruowany budżet pozwoli na uniknięcie wielu problemów podczas realizacji projektu, a także ułatwi pracę Instytucji Wdrażającej.

Data dodania: 2007-02-23

Wyświetleń: 10930

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kosztorys projektu tworzymy po określeniu działań ukierunkowanych na cele projektu oraz po ustaleniu harmonogramu projektu. Podstawowymi elementami projektu są jego czas realizacji oraz zasoby, zarówno materialne jak i niematerialne. Dlatego bardzo ważne jest ustalenie niezbędnych nakładów, które wykorzystamy do realizacji projektu. Planując budżet projektu należy pamiętać o tym, aby był adekwatny do planowanych działań wynikających z projektu oraz jasny i czytelny bez poprawek, wyrażony w tych samych jednostkach. Budżet powinien być oparty o kalkulacje bazujące na standardowych stawkach, jednak warto tworzyć rezerwy budżetowe poprzez projektowanie nieco wyższych stawek kosztów jednostkowych na wypadek nieprzewidzianych wydatków np. dotyczących dojazdów beneficjentów ostatecznych.

Dobry budżet to budżet oparty na realnych wyliczeniach, przedyskutowany i skonsultowany z niezależnymi osobami oraz wskazujący źródła pokrycia wydatków. Ważne jest tu określenie, które wydatki mogą być poniesione z dotacji w ramach EFS i w jakiej wysokości. Bardzo pomocnym w określeniu kwalifikowalności niezbędnych i uzasadnionych do realizacji projektu zasobów będzie zapoznanie się z �Poradnikiem dla beneficjentów�, w którym jasno określono jakie wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne do dofinansowania. Należy pamiętać, iż istnieje możliwość wniesienia określonych składników majątku do projektu � będzie to tzw. wkład rzeczowy, którego wartość musi być oszacowana na podstawie oficjalnych stawek lub przez niezależnego specjalistę z danej branży. Uwzględnienie w budżecie projektu wydatków niekwalifikowalnych jest możliwe, ale jako dodatkowy element budżetu, finansowany wyłącznie ze środków beneficjenta.

Budżet to podsumowanie całego projektu, dlatego też powinien być bardzo szczegółowy, zawierać wszystkie wydatki w ramach projektu, przedstawiać kalkulację kwot � jednostka x koszt x ilość = wydatek całkowity. Konstruując budżet projektu ujmujemy w nim koszty osobowe (koordynatorzy, eksperci, trenerzy), programowe (zakupy towarów i usług) oraz koszty administracyjne (koszty ogólne: czynsz, telefony, materiały biurowe). Należy pamiętać, iż każda kategoria budżetowa powinna zawierać informację o jednostce kalkulacji (np. szt., godz., osobodzień, miesiąc), liczbę jednostek niezbędnych do zrealizowania zadania (np. 100 szt., 2 miesiące) oraz koszt jednostkowy (np. 5 zł/szt.). Koszty realizacji projektu należy wykazać w części �Wydatki kwalifikowalne� wniosku o dofinansowanie, w podziale na trzy kategorie: wydatki związane z personelem, wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych oraz inne wydatki.

Wypełniając wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy w tabeli 5.1 lub 6.1 (w zależności od programu SPO RZL lub ZPORR) w poszczególnych pozycjach budżetowych wykazać wydatki projektu skalkulowane w oparciu o ceny netto + VAT. Tak jest w przypadku kiedy beneficjent nie jest podatnikiem podatku VAT. Natomiast jeżeli projektodawca może odliczyć podatek VAT na zasadach obowiązującego w Polsce prawa, wówczas VAT nie jest kwalifikowalny, a w budżecie wykazywane są tylko kwoty netto. Wynagrodzenia należy ująć wraz z obowiązującymi składkami na ubezpieczenie społeczne (wynagrodzenie brutto + pochodne płacone przez pracodawcę).

Budżet jest elementem zarządzania projektem, który powinien być rozłożony w czasie. Każdy pracodawca jest zobowiązany do złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Ważne jest poprawne skonstruowanie budżetu i właściwe zaplanowanie na początku realizacji projektu harmonogramu wydatków, gdyż umożliwi to ich kontrolę, a składane przez projektodawcę harmonogramy płatności będą bardziej precyzyjne. Postępowanie według opisanych zasad sprawi, że plan finansowy będzie racjonalny i klarowny, a realizacja projektu przebiegać będzie bez zbędnych problemów.


Przy tworzeniu planu finansowego warto pamiętać, że poprawnie skonstruowany budżet pozwoli na uniknięcie wielu problemów podczas realizacji projektu, a także ułatwi pracę Instytucji Wdrażającej.

Kosztorys projektu tworzymy po określeniu działań ukierunkowanych na cele projektu oraz po ustaleniu harmonogramu projektu. Podstawowymi elementami projektu są jego czas realizacji oraz zasoby, zarówno materialne jak i niematerialne. Dlatego bardzo ważne jest ustalenie niezbędnych nakładów, które wykorzystamy do realizacji projektu. Planując budżet projektu należy pamiętać o tym, aby był adekwatny do planowanych działań wynikających z projektu oraz jasny i czytelny � bez poprawek, wyrażony w tych samych jednostkach. Budżet powinien być oparty o kalkulacje bazujące na standardowych stawkach, jednak warto tworzyć rezerwy budżetowe poprzez projektowanie nieco wyższych stawek kosztów jednostkowych na wypadek nieprzewidzianych wydatków np. dotyczących dojazdów beneficjentów ostatecznych.

Dobry budżet to budżet oparty na realnych wyliczeniach, przedyskutowany i skonsultowany z niezależnymi osobami oraz wskazujący źródła pokrycia wydatków. Ważne jest tu określenie, które wydatki mogą być poniesione z dotacji w ramach EFS i w jakiej wysokości. Bardzo pomocnym w określeniu kwalifikowalności niezbędnych i uzasadnionych do realizacji projektu zasobów będzie zapoznanie się z �Poradnikiem dla beneficjentów�, w którym jasno określono jakie wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne do dofinansowania. Należy pamiętać, iż istnieje możliwość wniesienia określonych składników majątku do projektu � będzie to tzw. wkład rzeczowy, którego wartość musi być oszacowana na podstawie oficjalnych stawek lub przez niezależnego specjalistę z danej branży. Uwzględnienie w budżecie projektu wydatków niekwalifikowalnych jest możliwe, ale jako dodatkowy element budżetu, finansowany wyłącznie ze środków beneficjenta.

Budżet to podsumowanie całego projektu, dlatego też powinien być bardzo szczegółowy, zawierać wszystkie wydatki w ramach projektu, przedstawiać kalkulację kwot � jednostka x koszt x ilość = wydatek całkowity. Konstruując budżet projektu ujmujemy w nim koszty osobowe (koordynatorzy, eksperci, trenerzy), programowe (zakupy towarów i usług) oraz koszty administracyjne (koszty ogólne: czynsz, telefony, materiały biurowe). Należy pamiętać, iż każda kategoria budżetowa powinna zawierać informację o jednostce kalkulacji (np. szt., godz., osobodzień, miesiąc), liczbę jednostek niezbędnych do zrealizowania zadania (np. 100 szt., 2 miesiące) oraz koszt jednostkowy (np. 5 zł/szt.). Koszty realizacji projektu należy wykazać w części �Wydatki kwalifikowalne� wniosku o dofinansowanie, w podziale na trzy kategorie: wydatki związane z personelem, wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych oraz inne wydatki.

Wypełniając wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy w tabeli 5.1 lub 6.1 (w zależności od programu SPO RZL lub ZPORR) w poszczególnych pozycjach budżetowych wykazać wydatki projektu skalkulowane w oparciu o ceny netto + VAT. Tak jest w przypadku kiedy beneficjent nie jest podatnikiem podatku VAT. Natomiast jeżeli projektodawca może odliczyć podatek VAT na zasadach obowiązującego w Polsce prawa, wówczas VAT nie jest kwalifikowalny, a w budżecie wykazywane są tylko kwoty netto. Wynagrodzenia należy ująć wraz z obowiązującymi składkami na ubezpieczenie społeczne (wynagrodzenie brutto + pochodne płacone przez pracodawcę).

Budżet jest elementem zarządzania projektem, który powinien być rozłożony w czasie. Każdy pracodawca jest zobowiązany do złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Ważne jest poprawne skonstruowanie budżetu i właściwe zaplanowanie na początku realizacji projektu harmonogramu wydatków, gdyż umożliwi to ich kontrolę, a składane przez projektodawcę harmonogramy płatności będą bardziej precyzyjne. Postępowanie według opisanych zasad sprawi, że plan finansowy będzie racjonalny i klarowny, a realizacja projektu przebiegać będzie bez zbędnych problemów.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena