Scalenie i podział nieruchomości jest procesem obejmującym grunty o przeznaczeniu innym niż rolne i leśne i ma na celu poprawę struktury obszarowej danego terenu. Znacznie podnosi atrakcyjność gruntów dla potencjalnych inwestorów.

Data dodania: 2011-04-30

Wyświetleń: 8295

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W zależności od uczestnictwa różnych podmiotów w procesie, najczęściej scalenie i podział gruntu jest inwestycją wspólną, realizowaną ze środków Gminy i osób prywatnych.
Scalenie i podział jest inwestycją kapitałochłonną, lecz w dłuższej perspektywie czasowej przynosząca wymierne korzyści dla wszystkich uczestników procedury.
Na etapie realizacji procedury wyróżnić można różnego rodzaju koszty i korzyści w jakich uczestniczą poszczególne podmioty postępowania.

KOSZTY OGÓLNE
Koszty opracowań projektowych
-w tym głównie koszty geodety-opracowanie map, projektów, pomiary w terenie
Średnio: 0,3% wartości nieruchomości będącej przedmiotem czynności przed wzrostem wartości

Faktyczne koszty scalenia i podziału
Średnio: 1200 zł za pierwszą działkę i 750 zł za każdą następną (wartość obszaru po uchwaleniu planu miejscowego pomniejszona o wartość gruntów pod istniejącymi drogami)

Koszty obsługi czynności administracyjnych
- sporządzenie uchwał, zawiadomień, itp.
Średnio: 0,4% wartości nieruchomości będącej przedmiotem czynności przed wzrostem wartości

Koszty wyceny
Średnio: 1% wartości nieruchomości będącej przedmiotem czynności przed wzrostem wartości

W odniesieniu do powyższych kosztów, zarówno gmina jak i właściciele prywatni uczestniczą w nich w stosunku do powierzchni wniesionych do scalenia i podziału.

KOSZTY GMINY
Naliczenie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi oraz dopłat z tytułu różnicy powierzchni
Odszkodowanie z tytułu różnicy powierzchni  - za grunty, które przeszły na własność gminy oraz za urządzenia, które nie mogą być odłączone od gruntu, a także za drzewa i krzewy: w wysokości uzgodnionej między uczestnikami scalenia i podziału oraz wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta lub w przypadku braku uzgodnienia - według zasad obowiązujących przy wywłaszczeniu nieruchomości.

Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi niezbędne do obsługi obszaru - według zasad obowiązujących przy wywłaszczeniu nieruchomości.

Dopłaty w gotówce za różnice pomiędzy powierzchnią otrzymaną fizycznie z tytułu ekwiwalentu, a powierzchnią jaka powinna być przyznana zgodnie z zasadami rozliczeń powierzchniowych

KOSZTY DLA WŁAŚCICIELI PRYWATNYCH
Opłata adiacencka z tytułu scalenia i podziału nieruchomości. Decyzja dotycząca opłaty może być wydana w przeciągu 3 lat od daty zatwierdzenia podziału. Stawka tej opłaty ustalana jest w Uchwale o scaleniu i podziale, nie może przekroczyć jednak 30% wzrostu wartości gruntów (naliczana tylko dla właścicieli prywatnych).

KORZYŚCI DLA GMINY
Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu scalenia i podziału nieruchomości.

OBOPÓLNE KORZYŚCI
Wzrost wartości nieruchomości spowodowany scaleniem i podziałem (a co za tym idzie – wzrost atrakcyjności obszaru, przyciągnięcie potencjalnych inwestorów)
Średnio o 45 % w stosunku do wartości gruntów sprzed scalenia i podziału.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena