Jako skarbnik gminy czy powiatu, by szybko i sprawnie wykonać sprawozdania łączne dla jednostek budżetowych, zakładów i gospodarstw potrzebujesz je zweryfikować w chwili przyjmowania. Kiedy robisz to ręcznie bez wsparcia ze strony systemu informatycznego, to potrzebujesz algorytmu do takiej weryfikacji.

Data dodania: 2011-03-28

Wyświetleń: 9041

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przygotowałam dla ciebie listę podstawowych kroków, które możesz wykonać biorąc do ręki bilans jednostki (Bj), zestawienie zmian w funduszu (zzf) i rachunek zysków i strat (rzis).

Przyjmijmy typowe oznaczenia: BO dla początku roku oraz BZ dla jego końca. Dla typów jednostek użyję skrótów: JB – jednostka budżetowa, ZB – zakład, GP – gospodarstwo.

Formuła 1. Sumy bilansowe

W bilansie musi być spełniona formuła

Aktywa BO = Pasywa BO

Aktywa BZ = Pasywa BZ

Poprawność sporządzenia bilansu wiąże się również z zasadą równości sald Wn=Ma w zestawieniu sald na początek i koniec roku. Kwoty aktywów i pasywów nie pokrywają się z sumami sald Wn i Ma.

Formuła 2. Fundusz

Sprawdzasz zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A Fundusz i  w zzf w wierszach VII Fundusz (IV.+V.-VI.)

Bj-BZ-A  =  zzf-BZ-VII

Bj-BZ-A  =  zzf-BZ-VII

Jak czytać symboliczny zapis?

 Np. : Bj-BZ-A: pierwszy człon wskazuje na dokument: Bj - bilans jednostki, drugi człon wskazuje na kolumnę początek lub koniec okresu - BZ oznacza stan na koniec roku, trzeci człon wskazuje na symbol wiersza dokumentu z pierwszego członu A. 

Formuła 3. Fundusz jednostki

Sprawdzasz zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.I Fundusz jednostki na początek i koniec odpowiednio do kwot w zzf w wierszach I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) oraz IV Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (I.+II.-III.)

Bj-BO-A.I  =  zzf-BZ-I

Bj-BZ-A.I  =  zzf-BZ-IV

Formuła 4. Wynik finansowy netto 

Sprawdzasz zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.II Wynik finansowy netto na koniec roku odpowiednio do kwot w zzf w wierszu V Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) oraz w rzis N.Zysk (strata) netto (K-L-M) na koniec roku

Bj-BZ-A.II   =   zzf-BZ-V   =  rzis-BZ-N.

Formuła 5. Zysk/strata

Sprawdzasz zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.II.1.1 Zysk netto (+) na początek roku (albo A.II.1.2 Strata netto (-)) ze stanem na koniec roku odpowiednio do kwot w zzf w wierszach II.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły lub III.1 Strata za rok ubiegły i kwoty wpisanej do rzis N.Zysk (strata) netto (K-L-M) na początek roku. Ponieważ strata wpisywana jest ze znakiem + w zzf w pozycji III.1 Strata za rok ubiegły, to formule porównujesz ją z wartością bezwzględną strat zapisanych w bilansie i rzis. Symbolicznie zapis tych formuł przedstawia się więc następująco:

dla straty:  |Bj-BO-A.II.1.2|   =   zzf-BK-III.1   =   |rzis-BO-N.|

dla zysku:  Bj-BO-A.II.1.1   =  zzf-BK-II.1  =   rzis-BO-N.

Jeszcze uwaga dotycząca JB, które posiadały rachunek dochodów własnych. W sprawozdaniu finansowym pokazuje się jego elementy razem dla JB i rachunku jako sumę. To oznacza, że nie może pojawić się w sprawozdaniach JB jednocześnie zysk i strata. Taka sytuacja może pojawić ci się dopiero w sprawozdaniach łącznych (urząd wykazuje zysk a inne jednostki stratę)

Formuła 6. Nadwyżka środków obrotowych (-)

Sprawdzasz zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) na początek roku do kwoty w zzf w wierszu III.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły. Ta formuła dotyczy JB, ZB, GP.

Bj-BO-A.III    =    zzf-BZ-III.3

Na koniec roku już sprawdzasz zgodność tylko dla JB i ZB kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) do kwoty w zzf w wierszu VI Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych

Bj-BZ-A.III    =    zzf-BZ-VI

Formuła 7. Odpisy z wyniku finansowego (-)

Sprawdzasz zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) na koniec roku (mogą wystąpić ze względu na likwidacje GP) do kwoty w zzf  VI Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych

Bj-BZ-A.IV    =    zzf-BZ-VI

Ta formuła dotyczy  GP.

Jeśli chcesz zobaczyć te formuły w postaci graficznej, to zapraszam na stronę, której adres znajdziesz poniżej. Na obrazach pola oznaczone odpowiednio takim samym kolorem powinny zawierać identyczne kwoty (z dokładnością do znaku + i  – dla straty, o której pisałam wyżej w punkcie 5).

Jak najszybciej sporządzić łączne sprawozdania finansowe swojej jednostki samorządu terytorialnego?

Licencja: Creative Commons
0 Ocena