Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 jest realizowany poprzez m.in. aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i pracowników oraz podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa. Tutaj należy szukać funduszy na nauczanie języków obcych, o czym powiemy w dalszej części.

Data dodania: 2011-03-29

Wyświetleń: 5738

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W trybach konkursowych, wszystkie poniżej wymienione podmioty mogą starać się o realizację swoich projektów: instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego oraz inne podmioty.

Podstawowe dokumenty POKL opracowywane są co roku dla każdego priorytetu z osobna. Można je znaleźć na stronach: www.pokl.opole.pl, www.efs.gov.pl. Tam znajdziemy harmonogramy przyjmowania wniosków na cały rok, wzory wniosku o dofinansowanie, wzory umów, a także SzOP – Szczegółowy Opis Priorytetów, System Realizacji POKL (np. wytyczne w zakresie wydatków kwalifikowalnych, informacji i promocji) oraz plany działań Ministerstwa i Instytucji Zarządzających. Tak dla ciekawych, kwota przeznaczona na realizację POKL dla Polski w latach 2007-2013 to: 11 420 207 059 Euro, z tego 85% daje nam Unia, a 15% pochodzi ze środków krajowych. Dla województwa opolskiego przewidziano: 174 335 858 Euro.

Gdzie szukać pieniędzy na nauczanie języków obcych?

a/ w Priorytecie VIII – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionach

Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstwprojekty konkursowe. Typy projektów: ogólne i specjalistyczne szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników firm, doradztwo dla osób samozatrudnionych, szkolenia dla osób o niskich kwalifikacjach. Termin składania aplikacji: marzec 2011. Projekty w tym poddziałaniu muszą być skierowane do konkretnych grup odbiorców np.: przedsiębiorcy i ich pracownicy, pracujące osoby dorosłe. Premiowane są konkretne grupy: pracownicy ruchu turystycznego, gastronomii i hotelarstwa, służb porządkowych i medycznych, które dostają premię punktową w ocenie merytorycznej.

Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionach - projekty konkursowe. Typy projektów: pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych, wsparcie dla pracodawców w trakcie procesów likwidacyjnych, szkolenia przekwalifikujące, podnoszenie świadomości pracowników i kadr w modernizowanych firmach.

Poddziałanie 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - projekty konkursowe. Typy projektów: inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego, upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity.

 

b/ w Priorytecie IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty konkursowe.

Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowegoprojekty konkursowe. Typy projektów: diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

Działanie 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Typy projektów: kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, w tym w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy, kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych, usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy, wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego.

Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Typy projektów: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć), studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia, studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej.

Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskichTypy projektów: działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz promowania edukacji na obszarach wiejskich.

Projekt, w tym także dot. nauczania języków obcych,  może być realizowany w partnerstwie z fundacją, szkołą czy stowarzyszeniem, zawsze jednak ostatecznie za projekt odpowiada jeden podmiot. Na etapie składania wniosku musi być zawarta umowa lub porozumienie miedzy partnerami, które jednoznacznie wskaże wiodący podmiot.

Każdy wniosek, aby być zaakceptowanym, musi spełniać kryteria oceny formalnej, tj. dotyczących właściwego miejsca złożenia wniosku, czasu, języka, właściwej sumy kontrolnej wersji papierowej i elektronicznej, itp. oraz  kryteria oceny merytorycznej. Ta ostatnia dotyczy np. zasad finansowania projektu, kwalifikowalności wydatków, wiarygodności projektodawcy, sposobu wyboru grup docelowych, rezultatu projektu, harmonogramu działań, itp.

 Więcej w tym temacie znajdziecie na www.clubdefrance.pl / zakładka:  Dotacje UE

Licencja: Creative Commons