W dniu 15 stycznia 2009 r. została podpisana przez Prezydenta znowelizowana Ustawa o Systemie Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2008 r. Wnioskodawcą projektu niniejszej ustawy było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Data dodania: 2009-01-26

Wyświetleń: 6023

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Praca nakładcza i niskie składki ZUS

Jeszcze dziś osoba prowadząca działalność gospodarczą wykonująca jednocześnie umowę o pracę nakładczą, ma prawo wyboru z którego tytułu chce podlegać ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo. Przedsiębiorcy, którzy podpisali jednocześnie umowę o pracę nakładczą (tzw. chałupnictwo), mogą obecnie na podstawie art. 9 ust. 2 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wystąpić do ZUS o objęcie znacznie tańszym ubezpieczeniem z tytułu chałupnictwa i zamiast kilkuset złotych – opłacać jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Często jednak Przedsiębiorcy zawierali fikcyjne umowy o pracę nakładczą, przewidujące niewielkie lub wręcz znikome wynagrodzenie (stanowiące podstawę wymiaru składek), w celu opłacania jak najniższych składek. Nowelizacja zakłada, że każda z tych działalności będzie bowiem stanowiła odrębny tytuł do ubezpieczenia w ZUS. Będzie można też odprowadzać dobrowolnie pełne składki z obu tych działalności. Czyli inaczej niż teraz, gdy Przedsiębiorca wybiera jedną z nich jako podstawę do ubezpieczenia w ZUS.

W praktyce oznacza to, że osoba wykonująca pracę nakładczą, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania pracy nakładczej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność (60% przeciętnego wynagrodzenia w wysokości ustalanej dotychczas raz na kwartał). Osoba taka może jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu pracy nakładczej.

Działalność gospodarcza i praca nakładcza - Nieuczciwe praktyki

Większość osób prowadzących działalność gospodarczą płaci jeszcze składki obliczone od co najmniej 60% przeciętnego wynagrodzenia, obecnie ok. 800 zł miesięcznie. Chałupnicy zaś, którzy zajmują się pracą w domu (np. składanie długopisów lub rozsyłanie ulotek reklamowych dostarczonych przez nakładcę), płacą jedynie składkę na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, zaś składki ZUS na ubezpieczenie społeczne zostają odprowadzane z ich miesięcznego wynagrodzenia przez Pracodawcę.

Pragniemy tu jednak wyraźnie zwrócić uwagę na to, iż Przedsiębiorca, NIE POWINIEN zawierać umowy o pracę nakładczą tylko po to, aby wykorzystać zbieg tytułów do ubezpieczenia ubezpieczeń i w konsekwencji wejść na niski ZUS! Mimo, iż fakt uzyskania niskiego ZUS -u wynika z zawartej umowy o pracę nakładczą to nie jest to powodem jej podpisania. Należy wystrzegać się sytuacji, kiedy Przedsiębiorca specjalnie i z pełną świadomością doprowadza do zawarcia umowy o pracę nakładczą jedynie po to, by uzyskać niskie składki na ZUS a samej umowy w ogóle nie zamierza realizować. Celowość zawarcia wówczas takiej umowy może budzić wątpliwości z punktu widzenia ZUS -u i obarczone jest to wówczas ryzykiem jej weryfikacji, kontroli i ustalenia, czy aby nie doszło do jej zawarcia dla pozoru celem skorzystania z opcji, gdzie priorytetowa jest preferencyjna składka ZUS. Jeżeli ZUS wykaże pozorność takiej umowy, jest uprawniony do jej podważenia i unieważnienia. Bardzo ważne jest zatem, aby Przedsiębiorca świadomie i jasno określił sobie cel jej zawarcia i po jej podpisaniu, sumiennie ją realizował. Stanowi ona bowiem źródło dochodu Pracownika!

Właśnie brak realizacji umów o pracę nakładczą przez niektórych Przedsiębiorców był jednym z powodów wprowadzonej nowelizacji w przepisach.

Twoja Firma i obecne składki ZUS
Nie ulega wątpliwości, że prowadząc własny biznes z pewnością oprócz satysfakcji jakie on przynosi, negatywne skojarzenia ciągle budzą koszty, z którymi musi pogodzić się każdy Przedsiębiorca. Niestety są jednak koszty, które należy regularnie ponosić, aby nie rezygnować z prowadzenia swojej firmy. Legalne działania Przedsiębiorców zmierzające do płacenia niższych składek to rzecz naturalna. Prawidłowa optymalizacja kosztów ZUS, stanowi właściwe planowanie opłacania wymaganych składek ZUS i polega nie tylko na zmniejszeniu ich wysokości, ale także np. na redukcję ciężarów administracyjnych związanych z ich rozliczeniem.

Nie ulega ponadto wątpliwości, że praca nakładcza stwarzała Przedsiębiorstwom możliwości znaczących oszczędności w prowadzonej działalności gospodarczej. Optymalizacja składek ZUS umożliwiała Przedsiębiorcom wykorzystanie zaoszczędzonych pieniędzy w sposób bardziej praktyczny (rozwój własnego biznesu) oraz perspektywiczny (z myślą wyłącznie o własnej emeryturze). Tak się już składa, że Przedsiębiorcy wolą wykorzystywać zaoszczędzone - w legalnej optymalizacji ZUS - pieniądze i inwestować, lokować bądź po prostu odkładać wolne środki finansowe wyłącznie na przyszłą emeryturę, niż zasilać borykający się w długach i grożący niewypłacalnością Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Praca nakładcza – zmiana przepisów
Cóż, już od 1 marca 2009 r. praca nakładcza jako sposób na oszczędność zniknie. Zmiana bowiem – według Ustawy - wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. A ponieważ niniejsza Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 21.01.2009 r. Nr 8, poz. 38, nowe przepisy będą obowiązywały od 1 marca br.

Zielone światło dla Przedsiębiorców
Dostrzegając jednak potrzebę rynku i ogromne zainteresowanie oraz wychodząc na przeciw rosnącym wymaganiom Przedsiębiorców, już blisko rok temu zostało opracowane przez jedną z Firm zupełnie nowe, niezależne i w pełni legalne rozwiązania dające każdemu Przedsiębiorcy możliwość pełnej, bezpiecznej i skutecznej optymalizacji comiesięcznych kosztów ZUS w swojej firmie, jak też optymalizacji podatku dochodowego oraz comiesięcznych kosztów dodatkowych.
Pewne jest, że rozwiązanie to będzie charakteryzowało się dłuższą „żywotnością” oraz większym bezpieczeństwem. Nikt jednak w obecnej chwili nie chce zdradzić szczegółów.


Zgoda na publikację bez zmiany linków - BEZWZGLĘDNIE!
Licencja: Creative Commons
2 Ocena