Podatek dochodowy od osób prawnych to rodzaj świadczenia bezpośredniego, które obciąża dochody uzyskiwane przez osoby prawne. W Polsce podatek ten wprowadzony został w 1989 roku i obecnie ustawa bazuje na aktach prawnych i rozporządzeniach wydanych przez Ministra Finansów. 

Data dodania: 2019-09-17

Wyświetleń: 450

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Cit-14

Podatnikami CIT są wszelkie osoby prawne, niezależnie od faktu w jaki nabyły osobowość. Podmiotami mogą zostać także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Przedmiotem opodatkowania podatku dochodowego od osób prawnych jest dochód, a w wyjątkowych przypadkach przychód. Sytuacja taka może mieć miejsce przy środkach pieniężnych osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mimo, że podatnik swoją siedzibę posiada za granicą. Dochód według ustawy rozumiany jest jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. W celu obliczenia podatku dochodowego odliczyć można darowizny, jeżeli takie przysługują przedsiębiorcy, a także wydatki poniesione na nabycie nowych technologii lub na prace badawczo-rozwojowe. Zeznanie roczne dla podatników CIT składane jest w terminie 3 miesięcy, licząc od końca roku podatkowego danego podmiotu objętego tym podatkiem. Zeznanie składa się na odpowiednim formularzu CIT, w którym wykazana zostaje wysokość osiąganego dochodu lub poniesionej straty. 

Obowiązek podatkowy CIT podzielić można według zakresu na nieograniczony oraz ograniczony. Od tego, w jakiej grupie znajdzie się podatnik zależy siedziba przedsiębiorstwa. 

Podmiot gospodarczy, który znajduje się na terytorium RP zapłaci świadczenie od całości dochodów, jakie osiąga. W przypadku, gdy firma znajduje się poza granicami kraju, to wówczas opodatkowanie dotyczy jedynie dochodu uzyskanego na danym terytorium.

Podatek CIT posiada dwie stawki - 19% oraz 15%. Zakres jego działania wciąż jest modyfikowany przez prawo, a także wprowadzone zostają dodatkowe formularze, jakie przedsiębiorcy sporządzają i przesyłają drogą urzędową. 

Ministerstwo Finansów wprowadza nowy wzór deklaracji, jaką określono rozporządzeniem z czerwca 2019 roku. Formularz CIT-14 obejmuje przychody, które odpowiadają łącznej kwocie wypłat z tytułu odsetek oraz dyskonta. 

Dokładnie, opublikowany dokument w Dzienniku Ustaw nosi pełną nazwę “Deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji” do dnia 31 lipca 2019 roku przedsiębiorcy mają czas na złożenie nowej deklaracji CIT-14. 

Przesyłany urzędowo dokument obejmować będzie przychody przedsiębiorstwa odpowiadające łącznej kwocie wypłat z tytułu odsetek oraz dyskonta, jakie dokonane są od stycznia 2014 roku do czerwca 2019 roku. 

Do obligatoryjnego złożenia CIT-14 uprawnieni są podatnicy, o których mowa w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i którzy dokonali wyboru opodatkowania na zasadach określonych w ustawie o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena