0 głosów
Pobierz artykul
0 głosów dodatnich
0 głosów ujemnych
519 razy czytane
0 przedrukowany
Creative Commons Licencja

Osoby, które zalegają z opłatami, muszą liczyć się z tym, że firma windykacyjna upomni się o dług. Trzeba pamiętać o tym, że nie wszystko jej wolno.

Firmy windykacyjne zajmują się zwykle skupem długów klientów indywidualnych, a więc osób, które zadłużone są w telefonii komórkowej, w bankach. Dłużnik nie musi być informowany o tym fakcie.

Uwaga! Firma windykacyjna ma zająć się prowadzeniem ugodowych rozmów z dłużnikiem oraz ustaleniem warunków spłaty długu.

 

Jakie metody mogą być stosowane przez windykatorów i jak się bronić przed ich bezprawnym działaniem?

Uwaga! Firma windykacyjna nie prawa rozporządzać majątkiem dłużnika.

Ta więc nie może:

zająć konta bankowego dłużnika, jego wynagrodzenia za pracę, emerytury oraz renty;
wejść na hipotekę;
zlicytować mieszkania dłużnika, domu, działki ani żadnej rzeczy.

Takie uprawnienia ma wyłącznie komornik. Tylko on może dokonać egzekucji długu na podstawie orzeczenia sądu.

Firma windykacyjna nie ma także uprawnień, które posiada sąd oraz policja, a więc nie ma prawa do sięgania po informacje o dłużnikach np. do urzędów skarbowych.

Uwaga! Jeżeli windykator grozi Ci, ze sprawdzi Twoje dochody w urzędzie skarbowym i zajmie Twoje wynagrodzenia za pracę, to takie działanie nie jest zgodne z prawem. Firmy windykacyjne nie mają podstawy prawnej do prowadzenia przymusowej egzekucji długu.
 

Jak się bronić przed bezprawnym działaniem windykatora?


Jeżeli firma windykacyjna zrzeszona jest w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, to możemy zgodnie z prawem złożyć skargę do działającej przy tej instytucji komisji etyki.

Można także poskarżyć się do Komisji Nadzoru Finansowego, gdy bank nie przestrzega zasad dobrych praktyk windykacyjnych.
 

Skarga na windykatora


Komisja Nadzoru Finansowego powinna rozpatrzyć skargę dłużnika, który stał się ofiarą niewłaściwe prowadzonej windykacji.

Skargę można wysłać:
 

  • pocztą e-mail, wystarczy skorzystać z elektronicznego formularza, który znajduje się na stronie: http://www.knf.gov.pl.
  • pocztą na adres: KNF,Departament Ochrony Klientów, PL.Powstańców Warszawy 1, OO-950 Warszawa.


Mamy też prawo do dochodzenia odszkodowania w sądzie, gdy firma windykacyjna naruszyła nasze dobra osobiste.

Uwaga! Windykator nie ma prawa do nękania dłużnika telefonami, SMS-ami, korespondencją, wysyłaniem faksów do pracy itp. Nie może też zapowiedzieć wizyty w naszym domu, w celu określenia wartości naszego majątku.

Nie masz obowiązku wpuszczać windykatora do mieszkania, nawet, gdy odwiedzi Cię w towarzystwie wierzyciela.
 

Masz do tego prawo


Gdy Twoim zdaniem firma windykacyjna używa metod, które wykraczają poza granicę dozwolonego działania, to poinformuj policję o podejrzeniu popełnienia wykroczenia nękania lub przestępstwa zmuszania do podjęcia określonego działania.

Licencja: Creative Commons