Rynek chwilówek online rośnie z miesiąca na miesiąc. Obecnie nie kilka a kilkanaście firm oferuje tego typu szybkie pożyczki. Jakie obowiązki nakłada polskiego prawa na pożyczkodawców? Na co powinien zwracać uwagę konsument?

Data dodania: 2016-02-13

Wyświetleń: 2257

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Chwilówki online – o czym konsument powinien wiedzieć?

Ustawa o kredycie konsumenckim, która obejmuje swoim zakresem również umowy chwilówki online, nakłada na pożyczkodawców szereg obowiązków, również na etapie poprzedzającym bezpośrednio zawarcie umowy chwilówki.

Przede wszystkim podkreślić należy, iż na podmiocie udzielającym pożyczek ciąży szeroko rozbudowany obowiązek informacyjny. Ustawa o kredycie konsumenckim szczegółowo określa, jakie informacje, na jakim etapie zawierania umowy, mają być przekazane pożyczkobiorcy. Chodzi tu przede wszystkim o informacje dotyczące kosztów chwilówki online, zasad jej spłaty, możliwości odstąpienia od umowy, czy też informacji o możliwości wcześniejszej spłaty chwilówki. Pożyczkobiorcy z kolei przysługuje szereg uprawnień, przyznanych mu przez ww. ustawę.

Jeżeli chodzi o obowiązek informacyjny, to w pierwszej kolejności pożyczkodawca ma obowiązek przekazać klientowi na trwałym nośniku informacje obejmujące: imię i nazwisko lub nazwę pożyczkodawcy, adres jego siedziby lub miejsca działalności, rodzaj pożyczki, okres obowiązywania umowy chwilówki online, wysokość stopy oprocentowania pożyczki i ewentualnie zasady jej zmiany. Pożyczkodawca ma również obowiązek podać całkowitą kwotę chwilówki, termin i sposób wypłaty pożyczki, rzeczywistą stopę oprocentowania i całkowitą kwotę do zapłaty przez pożyczkobiorcę oraz terminy i zasady spłaty chwilówki. Osoba zaciągająca zobowiązanie powinna również zostać poinformowana o obowiązku zawarcia dodatkowych umów, na przykład umowy ubezpieczenia, czy też obowiązku ustanowienia zabezpieczenia kredytu. Jeżeli pożyczkodawca nalicza dodatkowe koszty (prowizje, dodatkowe opłaty), o wszystkich tych kosztach i ich wysokości musi powiadomić konsumenta. Ma obowiązek poinformować o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy, prawie konsumenta do spłaty chwilówki online przed terminem, o skutkach braku płatności, w szczególności o związanych z tym opłatach dodatkowych, o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnie projektu umowy.

Jeżeli strony zawierają umowę na odległość i nie ma możliwości przekazania wszystkich tych informacji konsumentowi przed zawarciem umowy, należy je przekazać niezwłocznie po zawarciu umowy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena