Ze względu na znaczące różnice w prawodawstwie w zakresie BHP w różnych państwach Europy, Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej nie udało się stworzyć jednej międzynarodowej Normy dotyczącej bezpieczeństwa. Istnieją zatem następujące dwie.

Data dodania: 2011-05-08

Wyświetleń: 3538

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

PN-N-18001:2004 wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny jest normą zawierającą wytyczne dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w ramach ogólnego zarządzania firmą, znaną jedynie na terenie Polski. Dość często zagraniczne firmy nie respektują certyfikatów wydanych na zgodność z wymaganiami PN-N-18001:2004, mimo, że sama Norma jest zbieżna z postanowieniami normy OHSAS.

OHSAS 18001:1999 Occupational Health and Safety Management Systems - Specification - jest najczęściej spotykanym odpowiednikiem międzynarodowym Polskiej Normy PN 18001.

Certyfikacja na zgodność z PN-N-18001 lub OHSAS 18001 potwierdza, że przedsiębiorstwo działa skutecznie i odpowiedzialnie w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników. Obie te normy są prawie identyczne i wdrożenie systemu wg jednej Normy jest prawie tożsame z wdrożeniem drugiej normy.

Cechy wspólne:

- struktura obydwu norm, oparta jest na koncepcji modelu ciągłego doskonalenia – kole Deminga,

- każda praca, przy której występuje zagrożenie ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci - wymaga m.in. powstania udokumentowanej procedury oraz zapewnienia w tej procedurze środków zapewniających zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Różnice:

- PN-N-18001:2004 kładzie ogromy nacisk na współudział pracowników w działaniach na rzecz BHP oraz w projektowaniu, wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,

- podejście do kwestii osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa oraz ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w PN-N-18001:2004 dotyczy pracowników, natomiast OHSAS 18001:2007 nakazuje objąć oceną ryzyka prace podwykonawców oraz obecność gości. System zarządzania BHP w oparciu o OHSAS 18001:2007 dotyczy wszystkich, którzy przebywają pod opieką pracodawcy.

- zakres oceny ryzyka w OHSAS 18001:2004 jest znacznie szerszy: prace rutynowe i nie rutynowe, uwzględniają zachowania osób, infrastrukturę, sprzęt i materiały w miejscu pracy, dostarczone przez organizację lub innych, zmiany lub proponowane zmiany w organizacji oraz systemie zarządzania BHP włączając w to zmiany przejściowe.

Zatem przy wdrażaniu, aby nie pominąć istotnych elementów, warto pokusić się o dokonanie przeglądu każdej z norm, pod kątem co powinno być udokumentowane, a jakie dane wejściowe, wyniki czy zapisy i z jakich procesów powinny być przechowywane. W Polsce ta rozpoznawalność jest również bardzo wysoka, niemniej jednak dość często spotyka się sytuacje, kiedy firmy wdrażają jeden system zarządzania BHP zawierający zarówno wszystkie elementy OHSAS 18001:2007 jak i PN-N-18001:2004 a następnie uzyskują dwa odrębne certyfikaty, aby pokazać swoją zgodność wszystkim kontrahentom.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena