O tym czy dane przedsiębiorstwo upada nie świadczą małe zyski, ale kiepska płynność finansowa. To wskaźniki płynności w pierwszej kolejności muszą zostać przez Ciebie zbadane zanim zainwestujesz pierwszą złotówkę w dane przedsiębiorstwo.

Data dodania: 2010-09-06

Wyświetleń: 6173

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Płynność finansowa to zdolność do utrzymania ciągłości w pokrywaniu wydatków, czyli terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Innymi słowy mówiąc płynność finansowa mówi czy dane przedsiębiorstwo potrafi spłacić swoje bieżące zobowiązania przy użyciu bieżących aktywów. Wskaźniki te spełniają bardzo ważną rolę w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Najważniejszymi wskaźnikami oceniającymi płynność finansowa są:

1)     Wskaźnik bieżącej płynności (current ratio)

2)     Wskaźnik szybki, tzw. kwaśny test (buick ratio lub acid test ratio) lub wskaźnikiem podwyższonej płynności

3)     Wskaźnik płynności gotówkowej (Cash ratio)

Szczególnie ważne są dwa pierwsze wskaźniki. Dają one jasna informacje zarządzającym przedsiębiorstwem o zdolności firmy do regulowania zobowiązań co ma implikacje w podejmowaniu trafnych decyzji.

Wskaźnik bieżącej płynności:

aktywa bieżące/pasywa bieżące

Gdzie:

aktywa bieżące=gotówka+należności+zapasy+środki na rachunkach bankowych

pasywa bieżące=zobowiązania krótkoterminowe+rozliczenia międzyokresowe

Tak więc można powiedzieć, iż wskaźnik bieżącej płynności mówi o zdolności do spłaty bieżących zobowiązań. Pokazuje on również o ile aktywa bieżące przewyższają pasywa bieżące. Jest to ważny aspekt z punktu widzenia wiarygodności kredytowej. Duzy wskaźnik jest dobrym zabezpieczenie dla kredytodawców. Wskaźnik ten przyjmuje różną wartość. Zależy on także od branży, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo. Powszechnie przyjęto, iż wskaźnik ten powinien być większy od 1. Najlepiej gdy kształtuje się w okolicach 2. Zbyt wysoka wartość powyższego wskaźnika również nie jest mile widziana. Świadczy bowiem ona zazwyczaj o zbyt dużych zapasach bądź o należnościach trudno ściągalnych. Wskaźnik ten daje dużo informacji zarządzającym. Odchylenia In plus czy In minus dają sygnał zarządzającym, ze zarządzanie finansami jest realizowane s sposób Malo efektywny. Niska wartość wskaźnika jest sygnałem do tego, iż firma staje się coraz bardziej niewypłacalna i może stracić płynność finansowa. Z kolei wysoka wartość- co można łatwo wywnioskować ze wzoru informuje o zmniejszającym się finansowaniu bieżącej działalności poprzez krótkoterminowe zobowiązana. Warte wspomnienia jest również to, iż gdy aktywa bieżąca > pasywów bieżących czyli kapitał pracujący >0 to wskaźnik bieżącej płynności będzie większy niż 1.

Wskaźnik podwyższonej płynności (wskaźnik szybki):

(aktywa bieżące-zapasy-krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)/pasywa bieżące

Jak widać na powyższej zależności z aktywów bieżących wyklucza się zarówno zapasy jak i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Jest to spowodowane tym, iż niektóre z zapasów maja ograniczona płynność i tym samym nie mogą być traktowane jako aktywa, którymi można pokrywać zobowiązania bieżące. Mając to na uwadze można powiedzieć, że licznik jest utożsamiany z suma gotówki, pieniądzach na rachunkach i należności. Powyższa zależności mówi nam ile razy płynne aktywa przewyższają pasywa bieżące.

Optymalna wielkość wskaźnika płynności szybkiej równa jest w przybliżeniu wskaźnikowi płynności bieżącej.  Podobnie jak przy pierwszym wskaźniku nie powinien być mniejszy od 1 (wyjątkiem jest występowanie wysokiej inflacji). W przypadku gdy wskaźnik płynności szybkiej przyjmuje niskie wartości, a wskaźnik bieżącej płynności- wysokie może to oznaczać, iż przedsiębiorstwo posiada duże zapasy bądź według Dębskiego jest to wynik świadomej polityki obrony przed inflacja.

Zbyt wysoka wartość wskaźnika szybkiego można interpretować jako zbyt duża wartość gotówki, która często jest bezużyteczna bądź wzrost nieściągalnych zobowiązań. Z drugiej strony niski wskaźnik informuje nas o kiepskim stanie finansowym przedsiębiorstwa i ostrzega o możliwości wystąpienia problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań.

Wskaźnik płynności gotówkowej:

środki pieniężne/pasywa bieżące

Jak widać powyższy wskaźnik- wskaźnik zdolności płatniczej. Wskaźnik ten jest ilorazem najbardziej płynnych aktywów- środków pieniężnych i pasywów bieżących. Informuje on nas jaka część zobowiązań może zostać spłacona natychmiast. Ten wskaźnik ma mniejszą wartość poznawcza ze względu na fakt, iż ciężko określić dla niego wartość wzorcową. Teoretycznie przyjmuje się za dobra sytuacji, gdy wskaźnik jest stosunkowo niski (0,1; 0,2), gdyż oznacza to, iż firma posiada stosunkowo mało środków pieniężnych, nie marnują się one leżeć bezczynnie w kasie, ale są efektywnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwo.

W firmie należy badać łącznie wszystkie trzy wyżej wymienione wskaźniki. Dają one pełniejszy obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa niż każdy z osobna. Należy również zbadać dynamikę zmian tych wskaźników na przestrzeni lat. Niskie wartość wskaźników płynności mogą świadczyć o słabej możliwości do regulowania zobowiązań. Z kolei wysokie wartości wskaźników płynności mogą oznaczać utrzymywanie nadmierna ilość płynnych aktywów w tym gotówki co zmniejsza rentowność.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena