Teren budowy to miejsce szczególnie narażone na niebezpieczeństwa. Jak wykazują statystyki, budownictwo, spośród wszystkich dziedzin gospodarki zajmuje niechlubne drugie miejsce w statystykach wypadków w miejscu pracy.

Data dodania: 2009-11-27

Wyświetleń: 2710

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 3

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

3 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie wszystkich pracowników w taki sposób, aby do tragicznych sytuacji dochodziło coraz rzadziej.Każdy montażysta rusztowań jest zobligowany do przejścia szkolenia przygotowawczego do bezpiecznej pracy na budowie. Jego celem jest zdobycie niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie budowy i eksploatacji rusztowań.
Każdy montażysta, rozpoczynający pracę na budowie powinien:
- budować rusztowania różnego typu i różnego rodzaju, za pomocą instrukcji i dokumentacji danego sprzętu
- posiadać niezbędną wiedzę dotyczącą oceny stanu technicznego poszczególnych elementów rusztowania
- umieć przeprowadzić prawidłowy załadunek i rozładunek poszczególnych elementów rusztowania
- przygotować stanowisko w taki sposób, aby było bezpieczne zarówno dla montażysty, pracownika budowy, jak i osób trzecich
- nie polegać jedynie na własnej intuicji, ale szczegółowo analizować instrukcje montażu i stosować się do warunków eksploatacji sprzętu
- umieć określić wielkość obciążeń użytkowych
- kontrolować przebieg działań montażowych zgodnie z procedurami systemów jakości ISO
- posiadać umiejętności obsługiwania podstawowych urządzeń transportu pionowego oraz urządzeń pomiarowych dla określenia siły kotwienia
- umieć współpracować z zespołem montażowym oraz samodzielnie montować rusztowania w różnych warunkach terenowych .

Szkolenie dla montażystów organizowane są w tych ośrodkach, które są upoważnione do prowadzenie tego typu działalności. Niezbędne jest spełnienie podstawowych warunków, takich jak: pełnoletniość, wykształcenie minimum podstawowe oraz przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego możliwość wykonywania prac na wysokościach. Po jego odbyciu każdy kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu. W następnej kolejności odbywa się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS). Po otrzymaniu pozytywnej oceny zarówno z zadań teoretycznych jak i praktycznych, otrzymuje uprawnienia montażysty rusztowań.
Ponieważ musi on posiadać szeroką wiedzę dotyczącą zarówno środowiska swojego miejsca pracy – czyli budowy, jak i sprzętu i jego montażu, musi zostać jak najlepiej przeszkolony i przygotowany do pracy w tak ciężkim i niebezpiecznym miejscu, jakim jest praca na budowie. Ważne jest, aby nie przekazywać jedynie suchych wiadomości ale również odbyć szkolenia praktyczne, które jak żadne inne pokazują realnie zagrożenia związane ze stanowiskiem, o którego uprawnienia się ubiega. Takie szkolenie powinno również uświadomić każdego, jak ważne zadania ma do wykonania i jaką odpowiedzialnością obarczona jest jego praca.

Licencja: Creative Commons
3 Ocena