Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajów europejskich będący efektem wieloletniego procesu integracji. Historia Unii Europejskiej sięga roku 1992, kiedy to, na mocy Traktatu z Maastricht, powstała UE w jej obecnym kształcie.

Data dodania: 2009-09-02

Wyświetleń: 3296

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Polska w Unii jest od 2004 r. - przez te 5 lat zmieniło się bardzo wiele - możemy m.in. legalnie pracować w UE, przekraczać granice bez okazywania dokumentów, studiować na europejskich uczelniach.

Historia Unii Europejskiej

Historia Unii Europejskiej w obecnym kształcie rozpoczęła się od powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali na mocy Traktatu z Maastricht, podpisanego przez 12 państw członkowskich EWG 7 lutego 1992 roku.
Unia Europejska w swoim pierwotnym kształcie sprecyzowała cele wyznaczone państwom unijnym którymi było: utworzenie obszaru bez granic wewnętrznych, umocnienie spójności gospodarczej i społecznej, stworzenie unii walutowej oraz swoistej sieci gospodarczej łączącej kraje członkowskie. Unia Europejska oprócz wspólnej polityki oznaczała również wspólną politykę bezpieczeństwa i politykę zagraniczną. Traktat z Maastricht jasno precyzował również najważniejsze organy i instytucje, które tworzą Rada Europejska, Rada UE (dawna Rada Ministrów), Komisja Europejska, Parlament Europejski oraz Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy, które pozostają trybunałami Wspólnot Europejskich.

UE miała swoją kolejną ważną datę 2 X 1997 - 15 państw członkowskich podpisało wtedy Traktat Amsterdamski. Dokument ten miał m.in. za zadanie nadanie nowego, większego znaczenia Parlamentowi Europejskiemu. Rozszerzono również współpracę między poszczególnymi krajami Unii w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości. Unia Europejska na mocy Traktatu Amsterdamskiego powołała kolejną instytucję ważną dla swojej historii - Europol.

Kolejnym ważnym traktatem był podpisany w 2000 roku tzw. Traktat z Nicei. Traktat ten określał podział głosów w Radzie Unii Europejskiej i wprowadzał reformę instytucjonalną Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, określając liczbę przedstawicieli reprezentujących poszczególne kraje członkowskie w tych instytucjach. Kolejnym punktem ważnym dla historii UE było ustanowienie Karty Praw Podstawowych - czyli zbioru praw człowieka i swobód obywatelskich, które gwarantowała Unia.

Polska w Unii

Nasz kraj jest już w Unii Europejskiej od pięciu lat. Przez ten czas wiele się zmieniło - oczywiście na lepsze. Jak wynika z badań GFK Polonia, Polska jako członek Unii jest popierana przez ponad ¾ polskiego społeczeństwa. Członkostwo w Unii to dla Polski nie tylko prestiż i wzmocnienie pozycji na arenie międzynarodowej, to również ogromne korzyści finansowe i rozwojowe, jakie pociągnęła za sobą akcesja. Fakt, iż Polska znalazła się w UE oznacza bowiem w praktyce środki finansowe na rozwój infrastruktury, edukacji i ochronę środowiska. Polska w Unii to korzyści nie tylko dla Polaków, lecz również dla obywateli innych krajów europejskich mający np. lepszy dostęp do polskich uczelni.

Należy pamiętać, iż przed znalezieniem się Polski we Wspólnocie bezrobocie w naszym kraju wynosiło około 20 %. W pierwszej połowie 2008 roku dzięki napływowi środków finansowych oraz wzrostowi koniunktury bezrobocie w Polsce wyniosło 8%. Członkostwo Polski w Unii stało się dla naszego kraju swoistą „poduszką powietrzną" chroniącą naszą gospodarkę przed wstrząsami i zawirowaniami na rynkach światowych. Polska w Unii to również obecność w strefie Schengen, czyli w praktyce możliwość swobodnego poruszania się po krajach UE. Wzrost gospodarczy Polski zależy w ogromnej mierze od wsparcia pochodzącego z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Polska to dla pozostałych krajów członkowskich wiarygodny partner, o czym najlepiej świadczy decyzja przywódców państw Wspólnoty o podwojeniu pomocy finansowej - czyli 50 mld euro - dla krajów będących w strefie euro i poza nią.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena