W związku z sytuacją na wschodniej granicy Polski, próby nielegalnego przekroczenia granicy stały się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem występującym w naszym kraju. Czym grozi nielegalne przekroczenie granicy? Na jakie konsekwencje prawne narażają się nielegalni imigranci? Jak kancelaria adwokacka może pomóc w sytuacji nielegalnego przedostania się do danego państwa? Na te wszystkie pytania postaramy się udzielić wam odpowiedzi.

Data dodania: 2021-12-01

Wyświetleń: 732

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Nielegalny imigrant - kim jest?

Jest to każda osoba, która dopuściła się nielegalnego przekroczenia granicy kraju. Pobyt takiego człowieka jest niezgodny z przepisami, które regulują pobyt cudzoziemców na terenie Polski. Prawo europejskie określa pobyt nielegalny jako obecność obywatela państwa trzeciego, który nie spełnia warunków wjazdu do danego państwa członkowskiego.

Określenie nielegalnego pobytu na ternie Rzeczypospolitej

O nielegalnym pobycie mówimy, gdy cudzoziemiec:

  • nie opuścił granic państwa, po wykorzystanym okresie pobytu
  • przekroczył granicę lub nielegalnie usiłował ją przekroczyć
  • nie posiada wystarczających środków do pobytu na terenie kraju 

W stosunku do cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, wszczynane jest postępowanie, które zobowiązuje cudzoziemca do opuszczenia granic RP. Takie postępowanie wszczyna placówka Straży Granicznej lub dany komendant Straży Granicznej. Cudzoziemiec może również otrzymać zakaz wjazdu na teren państwa.

Prawo karne a nielegalna imigracja

Kodeks karny dla cudzoziemca, który nielegalnie przekroczył granicę jest dość łaskawy. W Polsce jedyną na ten czas przewidzianą karą jest nałożenie grzywny. Wyjątkiem jest jednak, gdy osoba przekraczająca granicę dopuściła się aktów przemocy, gróźb, podstępu, bądź współdziałała z innymi osobami.
W takim przypadku, przewidzianą karą jest pozbawienie wolności do lat 3.

Kary za nielegalne przekroczenie granicy określone są w  Art.  264. [Nielegalne przekroczenie granicy] Kodeksu Karnego.

  • 2. 

Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Znacznie surowiej karane są osoby, które umożliwiają nielegalnym imigrantom przedostanie się na teren Rzeczypospolitej w sposób nielegalny - wbrew przepisom prawa. Takim osobom, w zależności od wielkości procederu, grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

  • 3. 

Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Kancelaria adwokacka i adwokat - w jaki sposób mogą pomóc?

Imigrant nielegalnie przebywający na terenie Polski, może zalegalizować swój pobyt. Kancelaria prawna może okazać się bardzo pomocna
w zalegalizowaniu pobytu imigranta, jak i całej jego rodziny. Dlatego w pierwszej kolejności warto skontaktować się z kancelarią, bądź wybranym adwokatem. Jedną z przesłanek legalizacji pobytu, jest sytuacja, gdy imigrant jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, który jest w związku małżeńskim z obywatelem Polski. Kancelarie adwokackie również służą pomocą w uzyskaniu zatrudnienia. 

Oczywiście najlepszym sposobem na dostanie się na teren danego, jest uzyskanie zgody na legalny pobyt przed przekroczeniem granicy. Jest to najbardziej racjonalna decyzja, lecz w przypadku nielegalnego przekroczenia granicy należy pamiętać o tym, aby szukać pomocy u adwokata.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena