Prawo medyczne to jedna z niszowych gałęzi prawa. Dotyka ono najcenniejszego z dóbr - zdrowia.

Data dodania: 2021-07-05

Wyświetleń: 545

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Co to jest prawo medyczne?

Co to jest prawo medyczne

Prawo medyczne jest tą dziedziną prawa, która odnosi się do jednej z najbardziej wrażliwych sfer życia - zdrowia. Szczególny charakter praw pacjenta, odpowiedzialność ponoszona przez lekarzy, aspekt etyczny działalności medycznej sprawiają, że ta dziedzina życia wymaga wyjątkowej opieki prawnej. Więcej informacji znaleźć można pod adresem "https://jakubowskazawada.com/prawo-medyczne/".

Pomoc prawna świadczona na rzecz podmiotów leczniczych

W zakresie usług kancelarii specjalizującej się w prawie medycznym leży obsługa podmiotów leczniczych. Specjalne regulacje dotyczą zarówno podmiotów działających w publicznym jak i prywatnym systemie opieki zdrowotnej, oraz osób wykonujących zawody medyczne, na wszelkich płaszczyznach ich aktywności.

Jak może wyglądać pomoc prawna dla podmiotu medycznego? Polegać może ona na stworzeniu dokumentacji założycielskiej, wszelkich wewnętrznych regulaminów i procedur prawnych, a także na rejestracji podmiotu. Ma to niezwykle istotne działanie z punktu widzenia faktu działania danej placówki zgodnie z prawem. Prawnik będzie też czuwać na przekształceniem, restrukturyzacją i likwidacją tego typu podmiotów. 

Kancelaria pomoże przygotować te dokumenty, które niezbędne są dla prowadzenia podmiotu leczniczego - mogą to być umowy w osobami zatrudnianymi w placówce, umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej czy nawet umowy serwisowe sprzętu medycznego i dostaw materiałów medycznych. Pomoc prawna przyda się także w momencie organizacji i przeprowadzania badań klinicznych. Niebagatelne znaczenie ma także cała dokumentacja związana z RODO - dane medyczne mają charakter danych wrażliwych i odnoszą się do nich regulacje szczególne. Kolejną kwestią jest także ich udostępnianie - na przykład bliskim pacjenta.

Obsługa podmiotów medycznych to również ich wsparcie przed Narodowym Funduszem Zdrowia w procesie kontraktowania usług czy w czasie prowadzenia negocjacji. Prawnik przydaje się w czasie postępowania odwoławczego przed odpowiednim oddziałem Funduszu lub przed NSA. Warto mieć pomoc prawną także w przypadku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - tak na etapie przetargu jak i w czasie ewentualnego postępowania przed sądem czy Krajową Izbą Odwoławczą.

W najszerszym zakresie podmiot medyczny może potrzebować wsparcia prawnego w sytuacji, gdy produkt lecznicy lub wyrób medyczny wyrządzi szkodę, kiedy trzeba reprezentować lekarza - przez sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Najbardziej dramatyczne sprawy to te o tak zwany błąd medyczny, które dla lekarza mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami, nawet utratą uprawnień do wykonywania zawodu.

Audyt podmiotów leczniczych

Współpraca kancelarii z podmiotem medycznym może polegać również na audycie instytucji. Jest to dobre rozwiązanie, które w kompleksowy sposób pozwala ocenić wszelkie aspekty działalności podmiotu, począwszy od dokumentacji pracowniczej i medycznej poprzez umowy, na zagadnieniach administracyjnych kończąc. Audyt może być dobrym punktem wyjścia do lepszego zorganizowania pracy podmiotu i wdrożenia wymaganych prawem regulacji, jeśli są w tym zakresie braki.

Prawa pacjenta

Najbardziej newralgiczną gałęzią w zakresie prawa medycznego są prawa pacjenta. Sprawy ich dotyczące, to sprawy związane z naruszeniem dóbr osobistych, z różnych rozmiarów szkodą na osobie, zazwyczaj - z dramatem ludzkim. Dlatego też, aby zajmować się tym aspektem, prawnik musi mieć pewien zakres wiedzy medycznej a także odporność psychiczną pozwalającą mu odnaleźć się w tego rodzaju sprawach.

Kancelarie zajmujące się tymi kwestiami mogą reprezentować zarówno pacjentów jak i podmioty lecznicze - w postępowaniach odpowiedzialności zawodowej, ale również przed sądami.

W zakresie praw pacjenta pojawiają się kwestie takie jak błędy lekarskie, negocjacje i mediacje w sprawie roszczeń, sprawy o ustalenie zdarzenia medycznego, postępowania prowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta a także reprezentacja przed organami ścigania, sądami - na przykład w sprawach o odszkodowanie czy rentę.

Żeby znaleźć kancelarię zajmującą się prawem medycznym, warto w wyszukiwarce użyć na przykład hasła "Kancelaria Rzeszów Jakubowska-Zawada".

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena