Traktowanie niektórych umów najmu jak leasingu (przy spełnieniu określonych warunków) prowadzi do nieoczekiwanych korzyści podatkowych i ewidencyjnych. Interpretacje urzędów skarbowych nie pozostawiają wątpliwości np jak skorzystać na podatkach przy korzystaniu z samochodu zastępczego, choć w określonych warunkach.

Data dodania: 2008-08-18

Wyświetleń: 3296

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przy umowach leasingu urzędy skarbowe zgadzają się na zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów. Tak wynika m.in.z interpretacji mazowieckich Urzędów Skarbowych Na pytanie, czy można uznać za leasing umowę nazwaną przez strony dzierżawą, jeden z nich odpowiedział, że „jeżeli okres, na który zawarto umowę, stanowi co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji oraz suma opłat netto ustalona w umowie uwzględniająca określoną w umowie cenę netto, za jaką spółka ma prawo kupić pojazd po zakończeniu umowy, jest większa od wartości początkowej nabycia samochodu przez wydzierżawiającego, to spółka prawidłowo zakwalifikowała zawartą umowę jako umowę leasingu podatkowego i nie jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w odniesieniu do samochodów osobowych użytkowanych na podstawie ww. umowy w celu zaliczenia kosztów związanych z tymi samochodami do kosztów uzyskania przychodów" . Podobnie również w interpretacji innego urzędu czytamy: „przepis art. 16 ust. l pkt 51 ustawy wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. W przypadku gdy samochód wykorzystywany jest na podstawie umowy leasingu, przepis powyższy nie ma zastosowania". Urząd przyjął więc, że jeśli umowy najmu samochodu zawarte przez podatnika pozwalają na zrównanie ich z umowami na leasing samochodu, to podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w celu zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z eksploatacją samochodów. Zdaniem organów podatkowych obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów jest również wyłączony wtedy, gdy podatnik korzysta z samochodu zastępczego otrzymanego w związku z przestojem (awarią) samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego. Ważnym wnioskiem wypływającym z tej interpretacji potwierdzonym przez Pomorski Urząd Skarbowy jest konkluzja, że „w tej sytuacji można przyjąć, że pojazd zastępczy używany jest na podstawie umowy leasingu zdefiniowanej w art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co warunkuje wyłączenie stosowania art. 16 ust. l pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych".
Licencja: Creative Commons
0 Ocena