Celem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO jest znajdywanie wartości w tablicy przy podaniu odpowiednich danych.

Data dodania: 2014-04-24

Wyświetleń: 1618

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

Wzór

WYSZUKAJ.PIONOWO(poszukiwane_dane; przeszukiwana_tablica; kolumna; typ)

poszukiwane_dane – poszukiwana wartość w pierwszej kolumnie tablicy

przeszukiwana_tablica – zakres komórek, w których powinny znajdować się dane podane w pierwszym argumencie funkcji oraz wyjściowe dane

kolumna – numer kolumny, z którego pobierane są wyjściowe dane

typ – wartość logiczna wskazująca na typ dopasowania

  • PRAWDA – przybliżone dopasowanie
  • FAŁSZ – dokładne dopasowanie

W przypadku typu danych można stosować liczby: liczba zero oznacza FAŁSZ, liczba jeden – wartość logiczną PRAWDA.

Przykład dla początkujących Zadanie

Wskazać nazwę oraz cenę produktu (rys. 1) mając do dyspozycji spis produktów (rys. 2)

Rys. 1. Lista produktów

Rys. 2. Spis produktów z identyfikatorem, nazwą oraz ceną produktu

Rozwiązanie

Celem zadania jest wskazanie nazwy i ceny produktu w oparciu o jego identyfikator. Szukaną wartością jest identyfikator produktu, tablicą zaś obszar komórek w których są dane nt. identyfikatora (pierwsza kolumna), nazwy oraz ceny. Nazwa produktu znajduje się w drugiej kolumnie. Mając powyższe dane można utworzyć formułę w postaci

=WYSZUKAJ.PIONOWO(B2;$H$2:$J$6;2;0)

Ostatnim argumentem jest zero, ponieważ chcemy znaleźć dokładne dopasowanie.

Przykład dla zaawansowanych I Zadanie

Obliczyć ocenę uczniów (rys. 3) w zależności od zdobytych punktów. Poniżej przedstawiono tabelę z ocenami za zdobycie określonej ilości punktów (rys. 4).

Rys. 3. Spis uczniów wraz z ich wynikiem ze sprawdzianu

Rys. 4. Spis ocen w zależności od zdobytych punktów

Rozwiązanie

Istotną różnicą pomiędzy przykładem z poziomu podstawowego oraz zaawansowanego I jest fakt, że na poziomie podstawowym wyszukiwano dokładnych danych w tablicy. W przykładzie zaawansowanym jest możliwe zastosowanie dokładnego typu (jako czwartego argumentu), jednak wymaga to nieproporcjonalnie większego wysiłku niż uzyskany efekt (przy założeniu, że liczba zdobytych punktów jest zawsze liczba całkowita, to należałoby wprowadzić 100 rekordów do spisu tablicy punktów) w związku z tym warto zastosować przybliżone dopasowanie. Podstawowym warunkiem wykorzystania przybliżonego typu jest posortowanie danych w przeszukiwanej tablicy. Kolejnym warunkiem jest wskazanie dolnego przedziału od którego funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO rozpocznie oszukiwania. Poniżej przedstawiono ostateczną formułę:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(D10;$C$2:$E$7;2;1)

Przykład dla zaawansowanych II Zadanie

Obliczyć wartość produktów  (rys. 5) w zależności od daty wyceny (rys. 6).

Rys. 5. Tabela cen walut w zależności od daty

Rys. 6. Lista produktów, dla których należy obliczyć cenę w walucie polskiej

Rozwiązanie

Rozwiązanie tego zadania wymaga dwóch funkcji: WYSZUKAJ.PIONOWO oraz PODAJ.POZYCJĘ. Druga funkcja ma następujące argumenty:

  • poszukiwana zawartość – w tym przypadku będzie to nazwa kolumny, natomiast przy zastosowaniu funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO będzie to nazwa wiersza
  • tablica w rozmiarze albo jednej kolumny i wielu wierszy albo jednego wiersza i wielu kolumn. W rozważanym przykładzie będzie to jeden wiersz i wiele kolumn
  • typ dopasowania – określenie jaka powinna być poszukiwana wartość: mniejsza (-1), większa (1) czy identyczna (0)

Warto zdać sobie sprawę, że data wyceny może być w tym momencie, gdy nie kurs waluty nie jest notowany, co wymusza zastosowanie przybliżonego wyszukiwania (wartość logiczna PRAWDA w czwartym argumencie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO). Końcowa formuł kształtuje się następująco:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(E2;$H$1:$M$22;PODAJ.POZYCJĘ(D2;$H$1:$M$1;0);1)*C2

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena