Pomoc finansowa na docieplenie domu lub wymianę systemu ogrzewania polega na umorzeniu części zaciągniętego kredytu na termomodernizację przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać wsparcie?

Data dodania: 2013-06-10

Wyświetleń: 1139

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Premia termomodernizacyjna - definicja

Premia termomodernizacyjna jest formą wsparcia inwestorów, chcących zrealizować przedsięwzięcia związane z poprawą wydajności energetycznej obiektu przyznawaną z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wysokość możliwej pomocy wynosi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację projektu termomodernizacyjnego. Warto zaznaczyć, że nie ma możliwości otrzymania premii w przypadku, gdy inwestor będzie realizował przedsięwzięcie z własnych środków.

Przesłanki otrzymania wsparcia

Głównym wymogiem, który należy spełnić starając się o uzyskanie premii termomodernizacyjnej jest załączenie do wniosku kredytowego dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie audytu energetycznego. Opracowanie powinno zawierać opis parametrów technicznych i ekonomicznych dotyczących planowanej inwestycji ze wskazaniem najbardziej optymalnego rozwiązania – zarówno w obszarze kosztów jak oszczędności energii. Z dokumentu powinno jasno wynikać, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię w skali roku oraz zmniejszenia rocznych strat energii o co najmniej 25%.

Jak ubiegać się o premię termomodernizacyjną - krok po kroku

  • Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje premię w przypadku dostępności wolnych środków oraz nie przekroczenia limitu określonego w jego planie finansowym.
  • Inwestor składa wniosek o przyznanie premii do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie audytu energetycznego oraz oświadczeniem na temat wykluczenia wykorzystania kredytu na spłatę prac, na które uzyskano środki z Unii Europejskiej, a także potwierdzenie o nie korzystaniu wcześniej z tego typu wsparcia.
  • Rozpatrzenie wniosków przez BGK w kolejności ich wpłynięcia.
  • Weryfikacja załączonych dokumentów pod kątem spełnienia warunków ustawowych.
  • Wydanie opinii w ciągu 30 dni przez BGK - w przypadku negatywnej weryfikacji powiadamia się inwestora oraz bank kredytujący. Pozytywna decyzja, potwierdzająca spełnienie wszystkich warunków przyznania premii przekazywana jest do banku kredytującego wraz z podaniem jej wysokości.
  • Premia termomodernizacyjna przekazywana jest bankowi kredytującemu w momencie zakończenia prac zgodnie z projektem budowlanym oraz we wskazanym wcześniej terminie.
  • Pobranie przez BGK od inwestora prowizji  w wysokości 0,6% przyznanej premii.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena