Sprawdź, jak prawidłowo wypełnić obowiązek przekazania lub zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu publicznym, aby nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych! Budżetówka podlega bowiem ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Data dodania: 2011-06-19

Wyświetleń: 2004

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W przypadku przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego Twoja jednostka nie dopełnia obowiązku przekazania lub zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniach, jeżeli:

nie zamieszcza ogłoszenia o zamówieniu w „Biuletynie Zamówień Publicznych” udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, nie zamieszcza ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej, nie przekazuje ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w celu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nie zamieszcza ogłoszenia o zamówieniu również w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, jeżeli wartość jej zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a na dostawy lub usługi – 10.000.000 euro.

Pamiętaj, że w przypadku licytacji elektronicznej Twoja jednostka dopuszcza się naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jeżeli nie zamieszcza ogłoszenia o zamówieniu zarówno na własnej stronie internetowej, jak i na stronie, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. Budżet jst (m.in. budżet gminy, budżet powiatu) może ponieść stratę w wyniku nie dopełnienia obowiązków.

Podstawa prawna:

Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. nr 14, poz. 114 z późn. zm.). Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Licencja: Creative Commons
0 Ocena