Fundusz inwestycyjny zamknięty (w skrócie FIZ) jest innym tworem niż znacznie bardziej popularny fundusz inwestycyjny otwarty (w skrócie FIO). FIZ ma swoje wielkie atuty, ale jest adresowany do nieco innego inwestora.

Data dodania: 2023-06-01

Wyświetleń: 126

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Podstawowe cechy Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych

Różnica między Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (FIZ) a Funduszem Inwestycyjnym Otwartym (FIO) pojawia się już na samym początku. Uczestnik funduszu zamkniętego nie kupuje jednostek uczestnictwa, a certyfikaty inwestycyjne, które – w przeciwieństwie do jednostek uczestnictwa – są papierami wartościowymi jednakże zarówno ich cechy, jak i zakres związanych z nimi uprawnień może być różny w zależności od postanowień statutu danego funduszu, który je wyemitował. Co więcej, tych papierów wartościowych nie można nabyć w dowolnym momencie, ale jedynie w ustalonym okresie. O ile bowiem udział w funduszu inwestycyjnym otwartym jest w pełni egalitarny – każdy może nabyć jednostki uczestnictwa – to FIZ (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) jest znacznie bardziej rygorystyczny, bo liczba jego uczestników jest ograniczona. Przy czym certyfikaty funduszy zamkniętych można nabywać również na rynku wtórnym. Możliwość nabywania certyfikatów na rynku regulowanym dotyczy certyfikatów inwestycyjnych FIZ, będącym funduszem publicznym.

Ograniczenia

Dla inwestorów zastanawiających się nad kupnem certyfikatów FIZ ważną informacją będzie też to, że wyjście z tej inwestycji nie jest tak proste jak w wypadku funduszu inwestycyjnego otwartego. O ile w tym drugim przypadku można sprzedać jednostki uczestnictwa w dowolnym momencie, to w wypadku funduszu zamkniętego można to zrobić wyłącznie w ustalonych w statucie funduszu terminach. Ważne jest też to, że wycena aktywów FIZ publikowana jest rzadziej niż FIO, przy czym ustawodawca określa, że musi się to odbywać nie rzadziej niż co trzy miesiące.

Większa elastyczność

Zaletą funduszu inwestycyjnego zamkniętego jest możliwość inwestowania w większe spektrum instrumentów. Na tej liście są nie tylko papiery wartościowe i waluty, ale także tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, depozyty bankowe, ale także udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w nieruchomości. Fundusze inwestycyjne zamknięte charakteryzują się więc mniej rygorystycznymi limitami inwestycyjnymi oraz większą elastycznością w konstruowaniu portfela. To powoduje, że często wypracowują wyższe stopy zwrotu niż fundusze otwarte, ale może się to wiązać z wyższym ryzykiem dla inwestora.

Niepubliczne FIZ-y

Na koniec warto zaznaczyć, że na polskim rynku dostępne są zarówno fundusze inwestycyjne zamknięte publiczne, jak i niepubliczne. Fundusze aktywów niepublicznych są adresowane do konkretnej grupy inwestorów, najczęściej doświadczonych i majętnych. Zazwyczaj są to inwestycje o wyższym ryzyku, ale w dłuższej perspektywie czasu mogą także oferować potencjalne wysokie zwroty w porównaniu z tradycyjnymi inwestycjami. Certyfikaty niepublicznych FIZ-ów nie są notowane na warszawskim parkiecie.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1500, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar TFI S.A. oraz Caspar Asset Management S.A. informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena